پایان نامه بیع الکترونیکی – حقوق تجارت الکترونیک


در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی نحوه تشکیل و آثار قراردادهای الکترونیکی خواهیم پرداخت. بر این اساس این فصل را به دو مبحث اصلی تقسیم کرده و در مبحث اول به بررسی نحوه تشکیل قرارداد های الکترونیکی، زمان و مکان تشکیل قرارداد و همچنین امکان دخالت نماینده الکترونیکی در انعقاد قرارداد و در مبحث دوم به بررسی آثار قرارداد منعقده در فضای دیجیتال خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی

با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی نیز باید برای اثر گذاری در دنیای حقوق، منعقد گردند بررسی نحوه تشکیل و تبعیت این گونه عقود از قواعد عمومی تشکیل قراردادها دارای اهمیت زیادی  می باشد. براین اساس مبحث حاضر را در چهار گفتار تقسیم بندی کرده و در گفتار اول روش های انعقاد عقد از طریق اینترنت، در گفتار دوم ایجاب و قبول قراردادهای الکترونیکی و محل وقوع عقد، در گفتار سوم لزوم وجود شرایط صحت در این گونه قراردادها و در گفتار چهارم دخالت سامانه پیام خودکار در تنظیم این گونه قراردادها را بررسی و مورد مداقه قرار خواهیم داد.

گفتار اول : روش های انعقاد قرارداد با اینترنت

با توجه به گسترش فناوری مربوط به فضای مجازی انعقاد قرارداد از طریق این ابزار، روش های انعقاد قرارداد یا به عبارت بهتر ابزارهای انعقاد نیز به تبع آن گسترش و متنوع تر گشته است. بر این اساس گفتار حاضر را به سه بند تقسیم  و در هر بند به بررسی یکی از ابزار های انعقاد قرارداد خواهیم پرداخت.

بند اول: نامه الکترونیکی

ارسال داده ها در فضای الکترونیکی به هر روشی که صورت پذیرد ماهیت قرارداد و وصف الکترونیکی بودن آن را تغییر نمی دهد. بر این اساس امکان انتقال و مبادله داده ها از طرق مختلف و از جمله از طریق پست الکترونیکی مهیا می باشد. پست الکترونیکی در واقع روش انتقال داده ها از طریق اینترنت می باشد که به مثابه پست سنتی عمل نموده و اطلاعات ارسالی توسط اصل ساز[1] را به مقصد تعیین شده می رساند. به عبارت بهتر از این طریق داده های شما تحویل طرف مقابل می گردد. استفاده از این روش این مزیت را دارد که شما اطلاعات مورد نیاز خود را به یکباره ارسال می نمایید و طرف مقابل با بررسی جمیع جهات اقدام به تصمیم گیری می نماید. در این روش داده های شما از منبع معین به منبع تعیین شده انتقال داده می شود. انعقاد قرارداد از این طریق بیشتر در مواردی که اطلاعات راجع به مبیع یا موضوع قرارداد گسترده باشد مورد استفاده قرار می گیرد چرا که می توان در این روش حجم بالائی از داده ها را منتقل نمود.

مخاطب ایجاب در این روش با بررسی داده های ارسالی اقدام به پذیرش یا رد آن خواهد نمود. در این روش ایجاب و قبول بصورت همزمان رخ نمی دهد بلکه بررسی داده های ارسالی نمی تواند همزمان با ارسال آن ها توسط اصل ساز باشد.

بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب

در این روش از انعقاد قرارداد اصل ساز با تهیه اطلاعات مورد نیاز برای مبیع اقدام به جای گذاری آنها در فضای مجازی معین نموده و با تبلیغ و ارائه اطلاعات معین اراده خود مبنی بر تمایل برای انعقاد قرارداد را اعلام می نماید. طرف مقابل نیز با بررسی ایجاب ارائه شده اقدام به قبول و ارسال آن از طریق همین فضا(سایت) و به همان طریقی که اصل ساز مدنظر داشته اقدام می نماید. به عبارت بهتر در این روش اصل ساز به مثابه یک مغازه دار بازاری تلقی می شود که اجناس و کالاهای مورد نظر خود را در ویترین مغازه قرار داده و با برچسب قیمت بر روی آنها، ثمن معامله را تعیین می نماید و خریدار نیز با مراجعه به مغازه و پرداخت ثمن مورد نظر فروشنده از محل مغازه وی اقدام به خرید می نماید. در این روش نیز انعقاد قرارداد بصورت غیر همزمان(از نظر بیان اراده ها) صورت می پذیرد. به عبارت بهتر اصل ساز با جای گذاری داده ها در فضای خود اقدام به ایجاب می نماید و مخاطب در زمان دیگری بعد از بررسی مفاد داده ها اقدام به قبول می نماید[2].

بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو

در فضای الکترونیکی امکاناتی برای کاربران تعبیه شده که برای آنها امکان برقراری ارتباط همزمان از نقاط مختلف را مهیا می سازد. این ابزار ویژه که ارتباط همزمان از طریق آن مهیا می گردد با عنوان «چت روم» و به اصطلاح محل گپ شناخته می شود. این ابزار ارتباط دارای انواع مختلفی می باشد که از جمله آنها می توان به تقسیم بر مبنای زبان،شهر، کشور، حرفه و … اشاره نمود. در برخی موارد نیز تقسیم و کارکرد این محل ها بر مبنای موضوعات شکل می گیرد. برای مثال شما برای بررسی و اطلاع از موضوعات علمی می توانید به چت روم های خاص مراجعه نمایید یا برای گفتگو در خصوص موضوعات سیاسی یا فانتزی می توانید از چت روم های معین استفاده نمایید. قالب خاص چت روم ها مانع از آن نمی شود که این ابزار برای هدف دیگری مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال شما می توانید در چت روم مربوط به باشگاه های فوتبال اسپانیا لینک شده و با طرف خود اقدام به انعقاد قرارداد تجاری نمایید. به عبارت بهتر اصل کارکرد چت روم ها دارای ماهیت واحد بوده و استفاده از آنها برای موضوعات مختلف متفاوت می باشد.

انعقاد قرارداد از طریق چت روم در واقع بصورت همزمان انجام می پذیرد به این معنا که ایجاب و قبول دارای توالی عرفی بوده و به مثابه عقود سنتی اتفاق می افتد هر چند که در این مورد نیز قرارداد از راه دور شکل می گیرد.

گفتار سوم: ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد

هر قراردادی برای انعقاد نیاز به تلاقی اراده ها و به تبع آن حصول توافق منوط می باشد. قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تابع این اصل مهم حقوقی می باشند. با این حال قراردادهای الکترونیکی از این جهت که بطور معمول توسط اشخاصی منعقد می گردند که در مکان های متفاوت حضور دارند دارای ویژگی متمایزی می باشد با این حال این خاصیت باعث تغییر ماهیت توافق یا روش حصول به آن نمی گردد. بر این اساس گفتار حاضر را به دو بند تقسیم نموده و در بند اول به بررسی ایجاب و قبول الکترونیکی و در بند دوم به بررسی زمان و مکان تشیل قرارداد اختصاص خواهیم داد.

بند اول: ایجاب و قبول

اراده باطنی افراد در تحقق اعمال حقوقی دارای اهمیت بسیاری می باشد به نحوی که عنصر سازنده و اساس اعمال حقوقی را تشکیل می دهد. با این حال این اراده سازنده و انشائی تا زمانی که پا به عرصه ظهور نگذاشته است اثری نمی تواند داشته باشد. [3] بر این اساس برای تحقق اثر مورد نظر انشاء کننده، اراده وی باید به طریقی به عالم خارج راه یابد. این بیان اراده به هر روشی می تواند صورت پذیرد که از جمله آنها می توان به اعلام اراده از طریق الفاظ، کتابت یا ایماء و اشاره، اشاره نمود. بیان اراده انشائی (درخصوص عقود)به این دلیل می باشد که با اراده طرف مقابل تلاقی پیدا نموده و بعد از تقارن با یکدیگر اثر مورد نظر را ایجاد نمایند.[4] در واقع اعلام اراده جهت انتقال معانی به افراد دیگر می باشد که این انتقال به هر طریقی می تواند صورت پذیرد اما نکته اساسی در انتقال ارادی این معانی می باشد و طرف مقابل نمی تواند بدون اینکه انشاء کننده اراده ای در انتقال معانی داشته باشد برداشت خود را مستمسک قرار داده و ادعای تحقق عقد را نماید هر چند در برخی موارد انجام بعضی از اعمال به معنای اعلام اراده ضمنی تلقی می شود.

در تحقق عقد نیز نیاز به اعلام اراده انشاء کننده ایجاب وجود دارد و این اعلام اراده تابع قواعد عمومی است. ایجاب درواقع اعلام اراده ای است که دیگری را بر اساس مبنای معینی برای بستن عقد فرا می خواند[5].

در قراردادهای الکترونیکی ایجاب با همان ماهیت و ساختار انشاء و اعلام می شود و از نظر حقوقی هیچ گونه تفاوتی بین ایجاب های سنتی و ایجاب الکترونیکی وجود ندارد و ایجاب از طریق وسائل الکترونیکی مصداقی از ایجاب  به فعل تلقی می شود[6]؛ با این حال ویژگی های قراردادهای الکترونیکی موجب گشته است تا ایجاب و قبول این گونه عقود دارای ویژگی متمایزی باشند. اولا:  ایجاب های الکترونیکی برای افراد مختلف در مکان های متعدد ارسال می گردد با عنوان ایجاب از راه دور شناخته می شوند و به همین دلیل می باشد که قوانین کشورهای مختلف مقررات خاصی را برای حمایت از مصرف کننده در نظر گرفته و موجب را ملزم نموده اند که در ایجاب خود شرایط خاصی را رعایت نماید در غیر اینصورت ایجاب وی اثر قانونی نخواهد داشت(م33قانون تجارت الکترونیکی)[7] ثانیاً: با توجه به ماهیت قراردادهای الکترونیکی  ایجابی برای انعقاد این قرارداد ها موثر تلقی می شود که از طریق تبادل داده ها صورت پذیرد و هر گونه اعلام اراده از طریقی به غیر این مورد نمی تواند به عقد واقع شده وصف الکترونیکی دهد. نهایتا این که ایجاب های اعلام شده از طریق الکترونیکی دارای محدودیت مکانی نمی باشند. به این معنا که در عقود سنتی وقتی بایع در شهر الف اعلام می نماید که قصد فروش ملک خود یا خودروی خود را دارد در واقع به طور ضمنی محل انجام تعهد و مکان تحقق عقد را معین نموده است اما در قراردادهای الکترونیکی با توجه به وسیله ابراز اراده امکان برداشت این شرط ضمنی از ایجاب وجود ندارد. هر چند برخی از امارات می تواند در این موارد راهگشا باشند. با این حال موجب می تواند محدوده ایجاب خود را بطور واضح معیین نماید و از این بابت برای وی مسولیتی قابل تحقق نخواهد بود.

قبول به معنای رضایت به ایجاب طرف مقابل به طور مطلق می باشد. به این معنا که مخاطب، ایجاب را به همان نحوی که اعلام شده است قبول می کند.[8] در قبول اعلام شده از طرف مخاطب باید به محدودیت های عرفی، قانونی و قراردادی ایجاب توجه نمود. به عبارت بهتر قبول مخاطب زمانی باعث انعقاد عقد می گردد که تابع یکسری شرایط خاص باشد در غیر این صورت نمی توان هر نوع اعلام اراده ای را قبول تلقی نمود. بر این اساس علاوه بر اینکه در اعلام قبول نیز باید توالی عرفی بین ایجاب و قبول مدنظر قرار گیرد، قبول باید تابع شرایط مورد نظر موجب باشد در غیر این صورت عقد منعقد نمی گردد. به عبارت بهتر در مواردی که موجب برای قبول یا اعلام آن شرایط خاصی را درنظر گرفته است فقط رعایت این شرایط در اعلام و انشاء قبول باعث انعقاد عقد می گردد در غیر این صورت قبول به عنوان ایجاب متقابل تلقی خواهد شد.[9] برای مثال در موردی که موجب برای بیان قبول وسیله یا مدت معینی مقرر نموده باشد مخاطب ملزم به رعایت آن خواهد بود.

بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد

در تمامی قراردادها تعیین زمان و مکان تشکیل آنها از جهات مختلفی از جمله در خصوص تعیین قانون حاکم، دادگاه صالح و قوانین ماهوی حاکم بر آنها دارای اهمیت می باشد[10].  اثبات زمان و مکان تشکیل قرارداد ها امری ماهوی است که به محض تحقق مفهوم عقد این عناصر نیز مشخص خواهد شد. در قراردادهای الکترونیکی با توجه به ماهیت و ویژگی های خاصی که دارند تعیین زمان و مکان تشیل قرارداد دارای اهمیت خاصی می باشد. بطور معمول قرارداد زمانی تشیکل می گردد که تمام عناصر آن مهیا و در یک زمان جمع گشته و قابل با انشاء قبول خود منجزاً به مفاد ایجاب پایبند گردد. مسئله اصلی در تشخیص زمان تحقق عقد تعیین همین جزمیت قابل در اعلام اراده خود مبنی بر پایبندی به عقد می باشد. به همین دلیل می باشد که نظرات مختلفی در خصوص زمان و مکان تحقق عقود منعقده از راه دور مطرح گشته است[11]. با این حال بطور کلی در تمامی عقود و قراردادها زمان و مکان قبول را به عنوان زمان و مکان تشکیل قرارداد تلقی می نمایند[12].  در قراردادهای الکترونیکی نیز با توجه به ابزار انعقاد آنها همین قاعده کلی مورد قبول واقع شده است[13]  و زمانی را که قابل قبول خود را انشاء نموده و امکان تغییر آنرا نداشته و اعلام خود را از کنترل خود خارج و اعلان می نماید به عنوان زمان و مکان انعقاد قرارداد تلقی می گردد(مواد 28و 29 ق.ت الکترونیکی). با این حال می توان استثنائاتی را در این بین قائل شد؛ به این معنا که رویه حاکم بین طرفین یا عرف موجود در محل انعقاد قرارداد می تواند زمان یا قاعده جدیدی را به عنوان زمان و مکان تشکیل قرارداد مورد شناسایی قرار دهد از جمله ارسال مبیع یا دریافت آن توسط خریدار یا دریافت ثمن توسط فروشنده[14]. همچنین اگر بر زمان تشکیل قرارداد توافق شده باشد، زمان نفوذ قرارداد زمان توافق شده خواهد بود نه زمان حقوقی انعقاد قرارداد[15] .

[1] : ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی اصل ساز را اینگونه تعریف نموده است: ب – «اصل‌ساز»(Originator): منشأ اصلي «‌داده پيام» است كه «‌داده پيام» به‌وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام»‌به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

 

[2] :پنلوب،لارنس،کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه قاسم زمانی، چاپ اول،انتشارات میزان،1383،ص89

[3] : کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد اول، ص282

[4] :شهیدی،مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،چاپ نهم،1392،ص142

[5] :کاتوزیان، ناصر، پیشین،ص282

[6] : السان، مصطفی، ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 44،ص344

[7] : ماده ۳۳ – فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در‌تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد ‌در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم‚ شامل موارد زير مي‌باشد:
‌الف – مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.
ب – هويت تأمين كننده‚ نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي‌باشد و‌نشاني وي.
ج – آدرس پست الكترونيكي‚ شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز‌بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند. ‌
د – كليه هزينه‌هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (‌ازجمله قيمت ‌كالا و يا خدمات‚ ميزان ماليات‚ هزينه حمل‚ هزينه تماس).
‌هـ – مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي‌باشد.
‌و – شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت‚ تحويل و يا اجرا‚ فسخ‚‌ارجاع‚ خدمات پس از فروش.

 

[8] :کاتوزیان،ناصر،همان،ص324

[9] :الاهوانی، حسام الدین،النظریه العامه للا لتزام، الجزء الاول مصادر الا لتزام،1995،چاپ دوم،قاهره،ص105

[10] :قربان وند،محمد باقر،زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی،فصل نامه پژوهش و حقوق،سال دوازدهم،شماره 29، 1389، ص 275 زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی،فصلنامه پژوهش و حقوق،سال دوازدهم،شماره29،1389،ص275

[11] : شهیدی،مهدی،پیشین،ص152

[12] : Hahankamper, Wolfgan, Acceptance Of an Offer in Light of Electronic Communications, Journal of Law and Commerce,2005-2006,pp175-151

3: قربان وند،محمد باقر،زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی،فصل نامه پژوهش و حقوق،سال دوازدهم،شماره 29، 1389، ص 282

2:33قربانوند،محمد باقر،زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی،فصلنامه پژوهش و حقوق،سال دوازدهم،شماره29،1389،ص282

[14] :فیضی،چکاب،غلام نبی،زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیکی،مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره13،1383،ص63

[15] : حبیب زاده، طاهر، پیشین، ص 231

دانلود متن کامل در این لینک

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید