پایان نامه بیان وتخلیص پروتئین نوترکیب DR2418 داینوکوکوس رادیودورانس


فهرست

عنوان               صفحه

فصل اول : مقدمه و کلیات.. 2

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده. 7

2-1-   ترمیم شکستگیهای DNA دورشتهای: 11

2-2-   مکانیسم ترمیم شکستگی DNA دورشته ای: 12

2-2-2-   اتصال تک رشته (SSA): 13

2-2-3-   سنتز Extended وابسته به اتصال رشته ها (ESDSA): 13

2-3-   ساختار نوکلئوتید. 14

2-4-   پاسخ سلول های داینوکوکوس متعاقب اشعه گاما: 15

2-5-   ژن های دخیل در مقاومت بخشی به اشعه: 16

2-6-   منابع میکروبی مقاوم به پرتو فرابنفش و پیامدهای درمانی: 18

2-7-   فواید اکستریموفیلهای مقاوم در برابر تابش… 20

2-7-1-   پیامدهای دارویی اکستریمولیت های مقاوم در برابر تابش… 21

2-7-2-   پیامدهای بیوتکنولوژیکی اکستریمولیت های مقاوم در برابر اشعه 27

2-8-   محدودیتها و چالشها در دیدگاه پنج ساله 30

فصل سوم : مواد و روشها 33

3-1-   آماده سازی وکتور pGEM-B1 حاوی ژن سنتتیکdr2418-opti 35

3-2-   مستعدسازی E.coli DH5a. 35

3-3-   تراریختی یا انتقال وکتور حاوی ژن سنتتیک به درون سلول مستعد E.coli DH5a. 36

3-3-1-   استخراج پلاسمید pGEM-B1 حاوی ژن سنتتیک dr2418-opti 37

3-3-2-   تایید استخراج پلاسمید حاوی ژن سنتتیک با روش آگارز ژل الکتروفورز 38

3-3-3-   آماده سازی نمونهها برای الکتروفورز 38

3-3-4-   رنگ آمیزی DNA در ژل آگارز 39

3-3-5-   تهیه بافر TBE(10X) 39

3-3-6-   طرز تهیه ژل آگارز 39

3-3-7-   هضم آنزیمی وکتور pGEM/dr2418 توسط آنزیم NdeI 40

3-3-8-   هضم آنزیمی وکتور pGEM/dr2418 توسط آنزیم BamHI 41

3-3-9-   تخلیص ژن سنتتیک dr2418 از روی ژل. 41

3-3-10-   برش پلاسمید pET-21a توسط آنزیم NdeI 43

3-3-11-   برش وکتور pET-21a (هضم شده با NdeI) توسط BamHI 43

3-3-12-   لیگاسیون وکتور pET-21a و ژن سنتتیک dr2418. 44

3-3-13-   ترنسفورماسیون pET/ dr2418 در سلول مستعد DH5a. 45

3-4-   توالییابی ژن سنتتیک در pET-21a. 45

3-5-   القاء ساختارهای بیانی pET21a-dr2418 توسط IPTG به منظور تولید پروتئین DR2418 دارای برچسب هیستیدین (His-tagged r-dR2418): 46

3-6-   ارزیابی پروتئین DR2418 تولید شده به وسیله الکتروفورز در ژل پلی آکریلامید (SDS-PAGE) 47

3-7-   یکسان سازی غلظت کلی پروتئینها در نمونه های قبل و بعد از القا جهت انجام SDS-PAGE. 50

3-8-   شناسائی و تائید پروتئین His-tagged r-DR2418 با روش Western blot 50

3-9-   نگهداری و ذخیره باکتریهای مولد پروتئین ِDR2418: 52

3-10-   بررسی پایداری پلاسمیدها (Plasmid stability Test) 53

3-11-   خالصسازی پروتئین نوترکیب DR2418 به روش کروماتوگرافی. 53

3-11-1-   لیز سلولی باکتری E.coli 54

3-11-2-   آماده کردن ستون. 54

3-11-3-   تزریق نمونه و شستشو. 55

3-11-4-   جدا سازی یپروتئین نوترکیب.. 55

3-11-4-1-   روش دیالیز. 56

3-11-5-1- رسم منحنی استاندارد 56

3-11-5-2- تهیۀ محلول برادفورد 57

3-11-6-   بازیافت و نگهداری ستون. 57

 فصل چهارم : نتایج.. 58

4-1-   غربال کردن کلنی های حاوی pGEM-B1 دارای قطعه DR2418: 59

4-2-   غربال کردن کلنیهای E. coli DH5 حاوی pGEM-B1 دارای قطعه 59

4-2-1-   تایید پلاسمیدهای استخداج شده با برش آنزیمی NdeI: 60

4-2-2-   تایید پلاسمیدهای خطی شده حاوی ژن سنتتیک با هضم آنزیمی BamHI: 60

4-3-   جداسازی قطعه از روی ژل و فرایند Ligation: 61

4-3-1-   تایید صحت واکنش Ligation ژن در وکتور با روش تعیین توالی: 63

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید