پایان نامه بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­ های کربنی برای اندازه ­گیری الکتروتجزیه­ ترکیبات اعتیاد­آور


وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشکده علوم پایه

گروه شیمی

پایان­ نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته شیمی، گرایش تجزیه

عنوان :

بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­ های کربنی برای اندازه­ گیری الکتروتجزیه­ ترکیبات اعتیاد­آور

استاد راهنما:

دکتر بیوک حبیبی

استاد مشاور :

دکتر زهرا ایازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………………یک         

فصل اول: پیش‌زمینه پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- حسگرها­ی شیمیایی………………………………………………………………………………………………. 2   

1-2-1- حسگرهای گرمایی…………………………………………………………………………………………. 3

1-2-2- حسگرهای جرمی………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-3- حسگرهای الکتروشیمیایی………………………………………………………………………………… 4

1-3- الکترودهای کربنی………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- الکترودهای کربن ­سرامیک………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1- فرآیند سل-ژل………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- الکترودهای اصلاح شده­ی شیمیایی…………………………………………………………………………… 8

1-5-1- روش­های بر پایه تشکیل پیوند کووالانسی……………………………………………………………. 9

1-5-2- روش­های بر پایه جذب سطحی برگشت­ناپذیر……………………………………………………. 10

1-5-3- پوشش الکترود­ها با فیلم­های پلیمری………………………………………………………………… 11

1-5-4- تجمع­های سازمان یافته………………………………………………………………………………….. 11

1-5-5- اصلاح الکترود­ها با نانو­مواد……………………………………………………………………………. 12

1-6- نانولوله­های کربنی……………………………………………………………………………………………….. 12

1-6-1- روش­های تولید نانو­لوله­های کربنی……………………………………………………………………. 16

1-6-2- ویژگی­ها و خصوصیات نانولوله­های کربنی…………………………………………………………. 17

1-6-3- کاربرد نانولوله­های­ کربنی در شیمی تجزیه………………………………………………………….. 20

1-7- مایعات یونی……………………………………………………………………………………………………… 20

1-7-1- ساختار مایعات یونی…………………………………………………………………………………….. 21

1-7-2- خواص فیزیکی و شیمیایی مایعات یونی……………………………………………………………. 22

1-7-3- سطوح اصلاح شده با مایعات یونی…………………………………………………………………… 23

1-7-4- کاربرد مایعات یونی در الکتروشیمی…………………………………………………………………. 28

1-8- الکترودهای اصلاح شده با هیبرید نانو­لوله­های کربنی و مایعات یونی……………………………….. 29

1-9- معرفی ترکیب مورد مطالعه……………………………………………………………………………………. 30

1-9-1- مورفین……………………………………………………………………………………………………… 30

1-9-2- اهمیت اندازه­گیری مورفین……………………………………………………………………………… 33

1-9-3- فنیل­افرین و اهمیت اندازه­گیری آن…………………………………………………………………… 33

1-10- اهداف پژوهشی کار حاضر………………………………………………………………………………….. 34

فصل دوم: مواد و روشها

2-1- مواد شیمیایی……………………………………………………………………………………………………… 36

2-2- وسایل و تجهیزات………………………………………………………………………………………………. 36

2-3- الکترودها………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4- روش تهیه الکترودهای کار……………………………………………………………………………………. 37

2-4-1- چگونگی تهیه CCE برهنه……………………………………………………………………………… 37

2-4-2- تولید الکترودهای کربن سرامیک اصلاح شده با MWCNT و IL……………………………… 38

2-5- الکترولیت‌ها………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود کربن سرامیک (CCE)……………………………………….. 40

3-1-1- بررسی مورفولوژی سطحی الکترود کربن سرامیک……………………………………………….. 41

3-1-2- بررسی خواص الکترود­های کربن سرامیک اصلاح شده………………………………………….. 42

3-1-2- الف- الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانولوله­های کربنی چند دیواره…………………. 42

3-1-2- ب- الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانولوله­های کربنی چند دیواره و مایع یونی ….. 43

3-1-3- بررسی تاثیر الکترولیت حامل و pH بر روی رفتار الکتروشیمیایی الکترود/MWCNT/CCE/IL…….

3-1-4- بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانوتیوب­ کربنی چند دیواره و مایع یونی (IL/MWCNT/CCE)…45

3-1-5- مطالعه رفتار الکتروشیمیاییCCE/IL/MWCNT توسط [K 3Fe(CN)6]………………………. 46

3-1-6- بررسی پایداری IL/MWCNTs/CCE در قبال چرخه پتانسیل و زمان……………………….. 48

3-2- کاربرد الکترود اصلاح شده با IL/MWCNT…………………………………………………………..

3-2-1- الکتروکاتالیز مورفین……………………………………………………………………………………… 49

3-2-1-1- تاثیر pH  بر رفتار الکتروشیمیایی مورفین…………………………………………………… 50

3-2-1-2- تاثیر سرعت روبش پتانسیل…………………………………………………………………….. 53

3-2-1-3 – اندازه­گیری مورفین……………………………………………………………………………….. 54

  3-2-1-3- الف- ولتامتری چرخه­ای…………………………………………………………………….. 55

3-2-1-3- ب- پالس ولتامتری تفاضلی…………………………………………………………………. 56

3-3- ­­ اندازه گیری همزمان مورفین و فنیل­افرین…………………………………………………………………. 57

3-3-1- الکترواکسیداسیون فنیل افرین در سطح MWCNT/CCE/IL……………………………………….

3-3-1-1- تاثیر pH بر رفتار الکتروشیمیایی فنیل­افرین……………………………………………………… 59

3-3-1-2- تاثیر سرعت روبش پتانسیل………………………………………………………………………… 60

3-3-1-3- اندازه­گیری فنیل­افرین………………………………………………………………………………… 61

3-3-2- اکسایش ­الکتروشیمیایی مورفین و فنیل­افرین در روی الکترود IL/ MWCNT/CCE………………

3-3-3- اندازه­گیری همزمان در حضور غلظت ثابتی از مورفین…………………………………………….. 64

3-3-4- اندازه­گیری همزمان در حضور غلظت ثابتی از فنیل­افرین……………………………………….. 65

3-3-5- اندازه­گیری همزمان مورفین و فنیل­افرین همراه با تغییر غلظت هر دو ترکیب………………. 65

3-4- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………….. 67

3-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 68

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 69

چکیده:

در بخش اول این کار پژوهشی، نانوتیوب کربن چند دیواره (MWCNT ) و مایع یونی(IL) روی سطح الکترود کربن سرامیکی که بوسیله­ روش سل- ژل تهیه شده بود، نشانده شد. فرآیند نشاندن بوسیله قطره­گذاری سوسپانسیونی از MWCNT/IL در دی متیل فرم آمید بر روی سطح الکترود ساخته شده صورت گرفت. در ادامه خواص الکتروکاتالیزی الکترود کربن سرامیک­ اصلاح شده با نانولوله­های کربنی چند­دیواره (CNT/CCE) و الکترود کربن­سرامیک اصلاح شده با نانولوله­های کربنی چند­دیواره و مایعات یونی (IL/CNT/CCE) با الکترود کربن سرامیک اصلاح نشده(CCE) مقایسه شده است. 

در بخش دوم این کار، رفتار الکتروشیمیایی مورفین و فنیل­افرین روی CCE، MWCNT/CCE و IL/CNT/CNT بررسی شد؛ ولتاموگرام چرخه­ای این دو ترکیب نشان می­دهد که جریان پیک اکسیداسیون آنها روی MWCNT/CCE/IL از جریان مربوط به MWCNT/CCE وCCE برهنه بزرگتر است، که از خصوصیات کاتالیتیکی بهتر نانوکامپوزیت حاصل از ­استفاده­ی همزمان MWCNT و  IL ناشی می­شود. نتایج حاصل از این مطالعات نشان می­دهد، که این الکترود می­تواند به عنوان حسگری مناسب، برای اندازه گیری مورفین و فنیل­افرین به کار رود. اندازه­گیری دو ترکیب ذکر شده به دو روش CV و پالس ولتامتری تفاضلی (DPV) انجام شد وحد تشخیص برای این دو گونه محاسبه شد.

 در پایان، اندازه­گیری همزمان مورفین و فنیل­افرین با استفاده از الکترود MWCNT/CCE/IL انجام شد و نشان داده شد که دو ترکیب مورد نظر بدون مزاحمت یکدیگر در ترکیبات مختلف قابل اندازه­گیری­ اند.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید