پایان نامه به دام اندازی یون در دام پاول


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش: هسته ای

 

عنوان:

به دام اندازی یون در دام پاول

 

استاد راهنما:

آقای دکتر هوشیار نوشاد

 

استاد مشاور:

آقای دکتر علیرضا درودی

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: « به دام اندازی یون شارژ  شده با میدان های الکترومفناطیسی». 8

مقدمه. 8

1-1 دام ایده آل سه بعدی” پاول “. 9

1-2 پیکربندی الکترود برای دام های پاول. 12

1-3 پتانسیل الکترودها 13

1-4 تله یونی منبسط.. 15

1-5 حوزه های پایداری مسیر یون. 17

1-6 فرکانسهای عام. 20

1-7 محاسبات… 22

1-8 عملکرد گیراندازی یون به عنوان یک طیف سنج جرمی.. 26

1-9 تابع اسکن.. 31

1-10 محاسبه معادلات حرکت یون در دام یون  چهار قطبی 32

فصل دوم:روش حل معادلات حرکت در دستگاه های چهار قطبی هذلولوی.. 45

مقدمه. 45

2-1 معادله هیل.. 46

2-2 معادله متی یو. 49

2-3 روش ماتریسی.. 52

2-3-1 محاسبه توانهای صحیح .. 55

2-3-2 حل معادله هیل- مایسنر. 58

2-3-3 پایداری جواب… 60

2-3-4 حل معادله هیل در حالتی که F(t) مجموعی از توابع پله‌ای باشد. 62

2-3-5 حل معادله هیل با تابع موج سینوسی (متییو) 67

2-4 دینامیک فضای فاز. 68

2-5 مشخصات حرکت یون. 71

2-6 روش انتگرالگیری مستقیم. 74

الف- روش بسط تیلور. 76

ب- روش اویلر. 77

ج- روش رونگه- کوتا 78

فصل سوم: نمودارهای پایداری و ناپایداری دام یون چهار قطبی هذلولوی.. 80

مقدمه 80

3-1رسم منحنی ها 80

3-2رسم نمودارهای نواحی پایداری و ناپایداری 80

فصل چهارم: نتیجه گیری.. 94

 

چکیده پایان نامه:

در این پروژه دستگاه معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتاریون در دام چهار قطبی ( دام پاول) و همچنین روش حل معادلات حرکت در دستگاههای چهار قطبی هذلولوی با روش رونگه – کوتا مرتبه ی چهار حل شده است . موقعیت و سرعت یون به صورت تابعی اززمان، مسیر یون و منحنی های فضای فاز برای دو حالت پایدار و ناپایدار محاسبه شده است. سپس، نمودارهای پایداری این معادلات برای سه ناحیه که در آن ها گیراندازی صورت می گیرد تعیین شده است .

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید