پایان نامه بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری

گروه : فرش(رنگرزی)

عنوان:

بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه به کمک آلتراسونیک

استاد راهنما:

دکتر محمد خواجه مهریزی

استادمشاور:

دکتر سید محمود طباطبایی هنزایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه در جهان پیشرفته و صنعتی حاضر با استفاده از روش های نوین تلاش بر این است که محصولات تولیدی با صرفه تری از نقطه نظر کمی و کیفی به دست آید. همانگونه که می دانیم فرش دستباف ایرانی از شهرت و محبوبیت قابل ملاحظه ای در جهان برخوردار است.

در این کار پژوهشی، استفاده از امواج مافوق صوت برای استخراج و رنگرزی الیاف پشمی با رنگزاهای روناس و وسمه مورد استفاده قرار گرفت. اثر امواج مافوق صوت در قدرت رنگی، طیف جذبی، طیف انعکاس، ثباتهای نوری و شستشویی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، تجزیه و تحلیل SEM و FTIR نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج حاصل نشان داد که استخراج و رنگرزی به کمک امواج مافوق صوت، قدرت رنگی بیشتری نسبت به شرایط متداول رنگرزی داشت. نتایج تصاویر SEM از نمونه های رنگ شده تجمع ذرات رنگ روی سطح لیف را نشان می دهند. علاوه بر این ثبات های نوری و شستشویی نمونه های ذکر شده خیلی خوب ارزیابی شد.

کلمات کلیدی:رنگزا های طبیعی- امواج مافوق صوت – رنگرزی- ثبات های رنگی- استخراج .

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات

1- 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1- 2 ضرورت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….

1- 3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

1- 4 خلاصه ی فصل های تحقیق …………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2- 1 اهمیت رنگزاهای طبیعی …………………………………………………………………………………………………….

2- 2 تقسیم بندی رنگزاهای گیاهی ………………………………………………………………………………………….

2- 2- 1 تقسیم بندی مواد رنگزای گیاهی بر اساس قسمت های رنگده …………………………………

2- 2- 2 تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس فام رنگی ……………………………………………………………

2- 2- 3 تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس روش کاربرد ………………………………………………………

2- 3 روش های نوین رنگرزی ……………………………………………………………………………………………………..

2- 3- 1 روش مایکروویو ……………………………………………………………………………………………………………

2- 3- 1- 1 رنگرزی مایکروویو ………………………………………………………………………………………………….

2- 3- 2 تکنولوژی پلاسما …………………………………………………………………………………………………………..

2- 3- 2- 1 اصول فرآیندپلاسما …………………………………………………………………………………………………

2- 3- 3 دی اکسید کربن فوق بحرانی ……………………………………………………………………………………….

2- 3- 3- 1 فرآیند رنگرزیبا CO2…………………………………………………………………………………………….

2- 3- 3-2 تاثیر درجه حرارت و فشار ………………………………………………………………………………………

2- 3- 4 رنگرزی الکترو شیمیایی ………………………………………………………………………………………………

2- 4 روش های مختلف استخراج از گیاهان رنگزا ……………………………………………………………………..

2- 4- 1 استخراج با آب ……………………………………………………………………………………………………………..

2-4- 2 استخراج با حلالهای آلی ………………………………………………………………………………………………

2- 4- 3 شیوه های جدید استخراج …………………………………………………………………………………………..

2- 4- 3- 1 استخراج با سیال فوق بحرانی(SFE) …………………………………………………………………..

2- 4- 3- 2 استخراج با کمک امواج مایکروویو(MAE) ………………………………………………………….

2- 5 معرفی دستگاه مافوق صوت و روش کار آن ……………………………………………………………………….

2- 5- 1 امواج مافوق صوت چیست؟ …………………………………………………………………………………………

2- 5- 2 حسگرهایدستگاه مافوق صوت …………………………………………………………………………………….

2- 5- 3 کاربردهای آلتراسونیک ………………………………………………………………………………………………..

2- 5- 4 اساس کار امواج مافوق صوت در رنگرزی منسوجات ………………………………………………….

2- 5- 5 منبع امواج مافوق صوت ………………………………………………………………………………………………

2- 5- 6 رنگرزیبه کمک امواج مافوق صوت ………………………………………………………………………………

2- 5- 6- 1 مکانیزم نفوذ …………………………………………………………………………………………………………..

2- 5- 7 تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد تابش امواج مافوق صوت ……………………………………………

2- 5- 8 فرآیند رنگرزی به کمک امواج مافوق صوت دارای مزایایی می باشد ……………………….

2- 5- 9 استخراج با امواج مافوق صوت …………………………………………………………………………………….

2- 6 معرفی رنگزای روناس و کاربردهای آن ………………………………………………………………………………

2- 6- 1 تاریخچهی روناس …………………………………………………………………………………………………………

2- 6- 2 ترکیبات شیمیایی روناس ……………………………………………………………………………………………

2- 6- 4 مشخصات گیاه شناسی ……………………………………………………………………………………………….

2- 6- 4- 1 خصوصیات مرفولوژی گونه روناس ………………………………………………………………………….

2- 6- 4-2 زمان کشت ……………………………………………………………………………………………………………….

2- 6- 4-3 روش کاشت و تکثیر …………………………………………………………………………………………………

2- 6- 4-4 نگه داری روناس یا مرحله داشت …………………………………………………………………………….

2- 6- 4- 5 برداشت ……………………………………………………………………………………………………………………

2- 6- 5 خشک کردن ریشه روناس ……………………………………………………………………………………………

2- 6-6 طریقه خرد کردن روناس ………………………………………………………………………………………………

2- 6-7 فراورده های روناس در کارخانه های روناس سایی………………………………………………….. …..

2- 6-8 تقلب در روناس ………………………………………………………………………………………………………………

2- 6-9 کاربرد های متنوع گیاه روناس ………………………………………………………………………………………

2- 6-9- 1 رنگرزی الیاف ……………………………………………………………………………………………………………

2- 6- 9- 2 خواص درمانی روناس ……………………………………………………………………………………………..

2- 6- 9- 3 خواص ضد باکتری و ضد قارچی روناس ………………………………………………………………..

2- 6-9- 4 کاربرد روناس در صنایع غذایی………………………………………………………………………………….

2- 6-9- 4- 1 رنگهای گیاهی متداول در صنایع غذایی ……………………………………………………………

2- 6- 9- 5 خواص آنتی اکسیدانی …………………………………………………………………………………………….

2- 6-9- 6 کاربردهای طبی (کلینیکی) روناس ………………………………………………………………………….

2- 7 معرفی رنگزای وسمه ………………………………………………………………………………………………………….

2- 7- 1 تاریخچه گیاه وسمه ………………………………………………………………………………………………………

2- 7- 2 مشخصات گیاه شناسی …………………………………………………………………………………………………

2- 7- 3 ترکیبات شیمیایی …………………………………………………………………………………………………………

2- 7- 4 خصوصیات وسمه مرغوب ……………………………………………………………………………………………..

2- 7- 5 استخراج ماده رنگزا و رنگرزی با وسمه ………………………………………………………………………..

2- 7- 5- 1 خم رنگبر …………………………………………………………………………………………………………………

2- 7- 5- 2 خم مخمر(خمیر ترش) …………………………………………………………………………………………..

2- 7- 5- 3 خم ادرار ………………………………………………………………………………………………………………….

2- 7- 5- 4 خم برگ های خشک شده وسمه …………………………………………………………………………..

2- 7- 5- 5 ساخت محلول وسمه جهت ذخیره ………………………………………………………………………..

2- 8 سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..

2- 9 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق و آزمایشات

3- 1 مواد و دستگاه های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………..

3- 2 مراحل انجام آزمایشات ……………………………………………………………………………………………………….

3- 2- 1 شستشوی کالای پشمی ……………………………………………………………………………………………….

3- 2- 2 آزمون انجام عصاره گیری و رنگرزی رنگزای روناس …………………………………………………….

3- 3- 3 عملیات استخراج …………………………………………………………………………………………………………..

3- 3- 4 دندانه کردن کالای پشمی …………………………………………………………………………………………..

3- 3- 5 رنگرزی پشم با روناس به روش متداول و به کمک امواج مافوق صوت …………………….

3- 3- 6 استخراج رنگ از رنگزای وسمه …………………………………………………………………………………….

3- 3- 7 رنگرزی پشم با وسمه به روش متداول و به کمک امواج مافوق صوت ………………………

3- 3- 8 اکسیداسیون با آب اکسیژنه و هوا …………………………………………………………………………………

3- 3- 9 اندازه گیری میزان جذب رنگ و رنگ سنجی …………………………………………………………….

3- 3- 10 طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR……………………………………………………………

3- 3- 11 خصوصیات میکروسکپی …………………………………………………………………………………………….

3- 3- 12 آزمایشات ثبات نوری و شستشویی و لکه گذاری نمونه ها ……………………………………….

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4- 1 نتایج آزمون استخراج رنگ از ریشه روناس ………………………………………………………………………..

4- 2 اندازه گیری مختصات رنگی و اختلاف رنگی نمونه ها رنگرزی شده با رنگزای روناس ……

4- 3 اندازه گیری مختصات رنگی و اختلاف رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای وسمه ..

4- 4 آنالیز FTIR ، تغییرات شیمیایی و ساختار ترکیبات نمونه ها ……………………………………….

4- 4- 1مقایسه طیف FTIR پشم خام و پشم دندانه شده با زاج سفید ………………………………….

4- 4- 2 مقایسه طیف FTIR نمونه رنگرزی شده با روناس به روش متداول و مافوق صوت …

4- 4- 3 مقایسه طیف FTIR نمونه رنگرزی شده با وسمه به روش متداول و مافوق صوت …..

4- 5 بررسی مورفولوژی SEM نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس و وسمه …………………

4- 6 بررسی قدرت رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس ………………………………………….

4- 7 بررسی قدرت رنگی نمونه ها رنگرزی شده با رنگزای وسمه ………………………………………………

4- 8 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه در تعیین شاخص K/S…………………………………………………….

4- 8- 1 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر شرایط مختلف رنگرزی رنگزای روناس در تعیین شاخص K/S………………………………………………………………………………………………………

4- 8- 2 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف رنگزای روناس در تعیین شاخص K/S………………………………………………………………………………………………………

4- 8- 3 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر شرایط مختلف رنگرزی رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S ………………………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید