پایان نامه بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc.

مهندسی عمران   سازه

عنوان :

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III

استاد راهنما:

دکتر محمود حسینی

فهرست مطالب                                   

                                                                                          

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-1- اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-2- اهمیت بررسی پلان های نامتقارن………………………………………………………………………………………………………..21

1-3- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت………………………………………………………………………………………………22

1-4- اهمیت استفاده از سازه های بتنی………………………………………………………………………………………………………..22

1-5- تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-6- مراحل اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-6-1- شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………………………24

1-6-2- مدل سازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدیمان های مختلف دیوار برشی………………………….24

1-6-3- مقایسه کارائی چیدمان های مختلف دیوارهای برشی……………………………………………………………………….24

1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..25

1-7-1- برش منفی در دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………..25

1-7-2- ساختمان مرتفع و نیمه مرتفع………………………………………………………………………………………………………25

1-7-3- تغییر مکان نسبی طبقه………………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-4- مرکز سختی……………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-5- ساختمان منظم و نامنظم…………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-5-1- ساختمان منظم……………………………………………………………………………………………………………………27

1-7-5-2- ساختمان نامنظم…………………………………………………………………………………………………………………28

1-8- روش تحلیل طیفی……………………………………………………………………………………………………………………..28

1-9- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی………………………………………………………………………………………….29

1-10- دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………………………….30

فصل دوم: ادبیات فنی…………………………………………………………………………………………………………………………31

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-2- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران……………………………………………………………………………………….33

2-3- دیوار برشی در پلان نامتقارن……………………………………………………………………………………………………..36

2-4- پیش نیازهای آیین نامه ای طراحی ساختمان با پلان نامتقارن………………………………………………………….39

2-5- بتن در ساختمان های بلند و نیمه مرتفع………………………………………………………………………………………40

2-5-1- پیشرفت در قالب بندی بتن……………………………………………………………………………………………………40

2-5-2- پیشرفت در تحویل بتن…………………………………………………………………………………………………………41

2-5-3- پیشرفت در تکنولوژی بتن…………………………………………………………………………………………………….41

2-6- پیشرفت در سیستم های سازه ای……………………………………………………………………………………………….44

2-7- پیچش در سازه های نامنظم……………………………………………………………………………………………………….46

2-8- قطع دیوارهای برشی و علت آن…………………………………………………………………………………………………47

2-9- خلاصه تحقیقات پیشین در رابطه با چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………….48

فصل سوم: شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی بتنی…………………………………………………….52

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2- بررسی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-2-1- چیدمان شماره 1…………………………………………………………………………………………………………………56

3-2-2- چیدمان شماره 2…………………………………………………………………………………………………………………57

3-2-3- چیدمان شماره 3…………………………………………………………………………………………………………………58

3-2-4- چیدمان شماره 4…………………………………………………………………………………………………………………59

3-2-5- چیدمان شماره 5………………………………………………………………………………………………………………..59

3-2-6- چیدمان شماره 6………………………………………………………………………………………………………………..60

3-2-7- چیدمان شماره 7………………………………………………………………………………………………………………..60

3-2-8- چیدمان شماره 8………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل چهارم: مدلسازی ساختمان های مورد مطالعه………………………………………………………………………………62

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..63

4-2- پلان ذوزنقه ای نامتقارن…………………………………………………………………………………………………………64

4-2-1- چیدمان های ساختمان 15 طبقه………………………………………………………………………………………….64

4-2-1- چیدمان ساختمان های 15 طبقه………………………………………………………………………………………….65

4-2-1-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………………66

4-2-1-1-1- مشخصات مفاصل پلاستیک……………………………………………………………………………………….68

4-2-1-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………….71

4-2-1-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………..74

4-2-1-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………..77

4-2-1-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….80

4-2-1-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….83

4-2-1-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….86

4-2-1-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………89

4-2-2- چیدمان های ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………………..89

4-2-2-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………90

4-2-2-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………93

4-2-2-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………96

4-2-2-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………..99

4-2-2-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 12 طبقه………………………………………………………………………….102

4-2-2-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………105

4-2-2-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………108

4-2-2-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………111

4-2-3- چیدمان های ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………………….114

4-2-3-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………..115

4-2-3-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 10 طبقه…………………………………………………………………………118

4-2-3-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………..121

4-2-3-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 10 طبقه……………………………………………………………………….124

4-2-3-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………127

4-2-3-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………130

4-2-3-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………133

4-2-3-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………136

4-2-4- چیدمان های ساختمان 7 طبقه…………………………………………………………………………………..139

4-2-4-1- چیدمان شماره 1 ساختمان  7 طبقه……………………………………………………………………….140

4-2-4-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………..143

4-2-4-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….146

4-2-4-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….149

4-2-4-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….152

4-2-4-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….155

4-2-4-7-چیدمان شماره 7 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………..158

4-2-4-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………161

فصل پنجم: نتایج و مقایسه چیدمان ها………………………………………………………………………………….164

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………165

5-1-1- تحلیل های تاریخچه زمانی غیر خطی…………………………………………………………………….165.

5-1-1-1- مشخصات شتاب نگاشت های ورودی جهت انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی…………165

5-1-2- بررسی پارامترهای سازه ای……………………………………………………………………………………165

5-1-2-1- جابجایی طبقه آخر……………………………………………………………………………………….. 172

5-1-2-1-1- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 7 طبقه……………………………………………….172

5-1-2-1-2- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 10 طبقه……………………………………………..172

5-1-2-1-3- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 12طبقه………………………………………………173

5-1-2-1-4- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 15 طبقه…………………………………………….174

5-1-2-2- زمان تناوب سازه ها………………………………………………………………………………………174

5-1-2-3- میزان جابجایی نسبی طبقات……………………………………………………………………………178

5-1-2-4- میزان شتاب بام……………………………………………………………………………………………..179

5-1-3- محدودیت های معماری……………………………………………………………………………………..184

5-1-4- مقایسه کلی چیدمان ها و مدل های بررسی شده…………………………………………………….186

فصل ششم: نتایج وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………..190

6-1- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….. .191.

6-2- پیشنهادات برای مطالعات بعدی……………………………………………………………………………….192

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید