پایان نامه بهینه ­سازی خواص تشعشعی لایه­ های نازک

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

عنوان:

بهینه ­سازی خواص تشعشعی لایه ­های نازک

استاد راهنما:

دکتر احمد صابونچی

 

فهرست مطالب:

فهرست مطالب………………………………………………….. شش

فهرست اشکال………………………………………………….. هشت

فهرست جداول………………………………………………….. شانزده

فهرست علائم و نمادها………………………………………… هجده

چکیده…………………………………………………………….. 1

فصل اول: مقدمه…………………………………………………. 2

1-1  پیشگفتار……………………………………………………. 2

1-2  خنک کاری تشعشعی…………………………………….. 4

1-3  آینه های حرارتی………………………………………….. 5

1-4  تعریف مسئله……………………………………………… 5

1-5  اهداف پژوهش…………………………………………….. 6

1-6  روش انجام پژوهش………………………………………… 6

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده ……………………….7

2-1  کارهای انجام شده قبلی…………………………………. 7

فصل سوم: محاسبه خواص تشعشعی لایه های نازک……. 24

3-1  ضریب شکست و بردار موج مختلط………………………. 24

3-2  پولاریزاسیون s و p…………………………………………

3-3  محاسبه خواص تشعشعی سطح مشترک دو محیط ….25

3-4  محاسبه خواص تشعشعی یک لایه ضخیم……………. 27

3-5    محاسبه خواص تشعشعی یک لایه نازک……………. 29

3-6  محاسبه خواص تشعشعی یک ساختار چند لایه…….. 31

3-6-1 پلاریزاسیون s …………………………………………..

3-6-2 پلاریزاسیون p…………………………………………..

3-7  محاسبه خواص تشعشعی یک ساختار چند لایه شامل یک لایه ضخیم…34

فصل چهارم: مدلسازی و روش بهینه سازی…………………. 37

4-1  خنک کاری تشعشعی……………………………………. 37

4-2  آینه های حرارتی…………………………………………… 42

4-3  ضریب جذب ماکزیمم در محدوده تشعشع خورشید …….43

4-4  ضریب عبور ماکزیمم در محدوده تشعشع خورشید…….. 43

4-5  ضریب بازتاب ماکزیمم در محدوده تشعشع خورشید….. 44

4-6  روش بهینه سازی………………………………………….. 44

4-6-1 الگوریتم ژنتیک……………………………………………. 44

4-6-2 روش عملیات حرارتی شبیه سازی شده…………….. 46

فصل پنجم: ارائه و تحلیل نتایج …………………………………49

5-1  اعتبارسنجی محاسبات………………………………….. 49

5-2  خنک کاری تشعشعی…………………………………….. 53

5-2-1 خنک کاری در طول روز…………………………………….. 53

5-2-2 خنک کاری در شب……………………………………….. 68

5-2-3 خنک کاری با استفاده از مواد با قابلیت انحلال در آب… 76

5-3  آینه های حرارتی……………………………………………. 81

5-3-1 لایه ضخیم SiO2…………………………………………..

5-3-2 لایه ضخیم BaTiO3 ……………………………………….

5-4  ضریب جذب ماکزیمم در محدوده تشعشعی خورشید…. 97

5-4-1 ضریب جذب ماکزیمم سلولهای خورشیدی لایه نازک… 101

5-5  ضریب بازتاب ماکزیمم در محدوده تشعشعی خورشید …103

5-6  ضریب عبور ماکزیمم در محدوده تشعشعی خورشید ….104

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………. 105

6-1  نتیجه گیری………………………………………………… 105

6-2  پیشنهاد برای پژوهش های آتی………………………… 106

پیوست 1: نحوه محاسبه خواص تشعشعی به کمک نظریه الکترودینامیک……108

پ1-1 معادلات مکسول……………………………………………..108

پ1-2 معادله موج…………………………………………………..110

پ1-2-1    فرض هدایت الکتریکی صفر……………………………110

پ1-2-2    فرض هدایت الکتریکی غیر صفر……………………….113

پ1-3 بردار پویینتینگ………………………………………………..114

پ1-4 محاسبه خواص تشعشعی سطح مشترک دو محیط………117

پ1-4-1    پلاریزاسیون s………………………………………………

پ1-4-2    پلاریزاسیون p……………………………………………

پ1-5 محاسبه خواص تشعشعی یک ساختار چند لایه……….123

پ1-5-1    پلاریزاسیون s…………………………………………..

پ1-5-2    پلاریزاسیون p…………………………………………..

پیوست 2: نمودارهای خواص تشعشعی ساختارهای بهینه… 130

پ2-1-نمودارهای ساختارهای بهینه خنک کاری در روز………. 130

پ2-2-نمودارهای ساختارهای بهینه خنک کاری در شب…….144

پ2-3-نمودارهای ساختارهای بهینه آینه حرارتی…………….. 150

پ2-4-نمودارهای ساختارهای بهینه با ضریب جذب بالا ……….156

مراجع …………………………………………………………….. 162

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار
پایان نامه مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز در برداشت های درست مفاهیم هندسی و روش آ...
پایان نامه ” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “
پایان نامه مدلسازی انتقال حرارت در ژنراتورهای واگن
پایان نامه تبیین تاثیر سن گردشگران بر نوع انتخاب گونه¬های گردشگری آن¬ها