پایان نامه بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل


فهرست مطالب

1 شیمی سبز  1

1.1     اصول شیمی سبز  3

1.1.1 پیشگیری   3

1.1.2 صرفه جویی اتمی   4

1.1.3 کاهش استفاده از مواد شیمیایی خطرناک    5

1.1.4 طراحی برای مواد شیمیایی ایمن تر  5

1.1.5 حلال ها و مواد کمکی ایمن تر  5

1.1.6 طراحی برای بهره وری انرژی   6

1.1.7 استفاده از ذخایر تجدید پذیر  6

1.1.8 کاهش مشتقات    7

1.1.9 کاتالیزگر  7

1.1.10      طراحی برای تخریب پذیری   9

1.1.11         آنالیز لحظه به لحظه برای پیشگیری از آلودگی   9

1.1.12  شیمی ایمن­تر برای پیشگیری از حادثه  9

1.2      کوشش­ها و دستاوردهای شیمی سبز  10

1.2.1 سوختهای جایگزین   10

1.2.2 پلاستیک های سبز و تجزیه پذیر  11

1.2.3 بازطراحی واکنشهای شیمیایی   13

1.2.4 چندسازه­های زیستی   13

2 واکنش نووناگل  15

2.1           شرایط انجام واکنش     18

2.2   کاربردهای واکنش نووناگل   18

2.3     سنتز ترکیبهای ناجور حلقه  18

3 کاتالیزگر  26

3.1       انواع کاتالیزگرها 27

3.1.1 کاتالیزگر همگن   27

3.1.2 کاتالیزگر ناهمگن   28

3.1.3 کاتالیزگرهای زیستی   28

3.2     کاتالیزگرهای استفاده شده برای واکنش نووناگل   28

3.2.1 آمین­ها و نمک­های آمونیوم  28

3.2.2 اسیدهای لوئیس     29

3.2.2.1        تیتانیوم تتراکلراید  29

3.2.2.2     کادمیوم یدید  29

3.2.2.3            روی کلرید  30

3.2.3 جامدهای معدنی و سطوح جامد  30

3.2.4 نمک فلزات قلیایی   30

3.2.5 کاتالیزگرهای فسفات    31

3.2.5.1      فسفات طبیعی بهینه شده 31

3.2.5.2            استفاده از کمپلکسهای فسفات به همراه بستر جامد  31

3.2.5.3        کاتالیزگرAlPO4-Al2O3 33

3.2.5.4     دی­آمونیوم هیدروژن فسفات    33

3.2.6 مایعات یونی   35

3.3             انجام واکنش نووناگل با استفاده از تابش ریزموج   36

4 آمینواسید  37

4.1       اهمیت و کاربرد پزشکی آمینواسیدها: 40

4.2        طبقه­بندی آمینواسیدها 41

4.2.1 آمینواسیدهای استاندارد  42

4.2.2 آمینواسیدهای کمیاب پروتئینی   42

4.2.3 آمینو اسیدهای غیر پروتئینی   43

4.3       طبقه بندی آمینواسیدها بر حسب نقش غذایی   43

4.3.1 آمینو اسیدهای ضروری   43

4.3.2 آمینواسیدهای غیر ضروری   43

4.4               طبقه بندی آمینواسیدها بر حسب ساختار شیمیایی   44

5 بخش تجربی   48

5.1        مشخصات دستگاه‌ها 49

5.2          مواد شیمیایی   49

5.3       بهینه سازی دمای انجام واکنش     50

5.4                بهینه سازی میزان کاتالیزگر  50

5.5         اثر حلال  51

5.6     روش کلی سنتز مشتق‌های غیراشباع  52

5.7                               اندازه‌گیری نقطه ذوب با استفاده از لوله مویین   53

5.8       سنتز مشتقات    54

5.8.1 سنتز مشتقethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  54

5.8.1.1            نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  54

5.8.1.2           نتایج آزمون FT-IR   56

5.8.2 سنتز مشتقethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  57

5.8.2.1             نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته  57

5.8.2.2                                     نتایج آزمون FT-IR   61

5.8.3 سنتز مشتقethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  62

5.8.3.1                 نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته  62

5.8.3.2               بررسی نتایج آزمون FT-IR   66

5.8.4 سنتز مشتق ethyl 3-(4-fluorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  67

5.8.4.1                              نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته  67

5.8.4.2                                    نتایج آزمون FT-IR   71

5.8.5 سنتز مشتق ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  72

5.8.5.1                                 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  72

5.8.5.2                         بررسی نتایج آزمون FT-IR   76

5.8.6 سنتز مشتق ethyl 3-(2-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  77

5.8.6.1               نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  77

5.8.6.2                                بررسی نتایج آزمون FT-IR   81

5.8.7 سنتز مشتق (4-fluorobenzylidene)malononitrile  82

5.8.7.1                             نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  82

5.8.7.2                  نتایج آزمون FT-IR   85

5.8.8 سنتز مشتق (4-chlorobenzylidene)malononitrile  86

5.8.8.1                     نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  86

5.8.8.2                            نتایج آزمون FT-IR   89

5.8.9 سنتز مشتق (4-bromobenzylidene)malononitrile  90

5.8.9.1                            نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  90

5.8.9.2                          نتایج آزمون FT-IR   93

5.8.10                            سنتز مشتق (4-methoxybenzylidene)malononitrile  94

5.8.10.1                       نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  94

5.8.10.2                         نتایج آزمون FT-IR   97

5.8.11                        سنتز مشتق ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  98

5.8.11.1                            نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  98

5.8.11.2                    نتایج آزمون FT-IR   102

6 مراجع  104

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید