پایان نامه بهبود امکان­سنجی شیوه­نامه­ای بر پایه امکان­سنجی ریاضی- منطقی


دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشکده مهندسی صنایع

پایان ­نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع­

گرایش صنایع

عنوان:

بهبود امکان­سنجی شیوه­نامه­ای بر پایه امکان­سنجی ریاضی- منطقی

استاد راهنما:

آقای دکتر رضا رمضانی خورشید دوست

فهرست مطالب:

1.1. مقدمه …………………………………………………………………………………………1
1.2. جنبه­های ارزیابی طرح………………………………………………………………………2
   1.2.1. ارزیابی بازار…………………………………………………………………………3
1.2.2. ارزیابی فنی………………………………………………………………………………………………3
1.2.3. ارزیابی مالی……………………………………………………………………………………………..4
1.2.4. ارزیابی اقتصادی…………………………………………………………………………………….4
1.3. هدف از اجرای پروژه و ضرورت انجام آن…………………………………………………5
   1.3.1. مکان­یابی پروژه …………………………………………………………………..5
   1.3.2. معرفی دانش پروژه……………………………………………………………….5
1.4. معرفی محصول…………………………………………………………………..6
     1.4.1. کالاهای جایگزین…………………………………………………………………9
         1.4.1.1. اهمیت کالای جایگزین……………………………………………………..9
        1.4.1.2.   شاخص های نقاط قوت کالاهای جایگزین………………………….9
1.5. تنگناها و موانع اجرایی……………………………………………………………10
1.6. جمع­بندی………………………………………………………………..10
فصل 2: تبیین مساله
2.1. مقدمه ……………………………………………………………..12
2.2. برنامه پروژه…………………………………………………………………….13
   2.2.1. تعیین محل اجرا………………………………………………………………………13
   2.2.2. تعیین ظرفیت یا وسعت ومحدوده­ی کار ………………………………………15
     2.2.3. تأمین منابع لازم ……………………………………………………………………17
     2.2.4. فناوری مناسب…………………………………………………………………..18
     2.2.5. تامین منابع مالی ………………………………………………………………19
2.3. مراحل مطالعات امکان­سنجی………………………………………………………….20
   2.3.1. شناسایی امکانات …………………………………………………………..20
   2.3.2. امکان­سنجی مقدماتی (بررسی پیش از مطالعه امکان­سنجی)……………………22
       2.3.2.1. تحلیل حساسیت…………………………………………………….23
2.3.3. امکان­سنجی نهایی…………………………………………………………25
2.4. تعریف مساله………………………………………………………………………27

 

   2.4.1. امکان سنجی به روش ریاضی منطقی‌…………………………………………………27
       2.4.1.1. مزایای رویکرد………………………………………………………..30
       2.4.1.2. معایب رویکرد……………………………………………….30
   2.4.2. رویکرد سنجی شیوه­نامه­ای در پروژه‌های امکان­سنجی…………………………..30
       2.4.1.1. مزایای رویکرد………………………………………………..34
       2.4.1.2. معایب رویکرد……………………………………………………..34
2.5. تعریف مساله……………………………………………………………….35
2.6. جمع­بندی…………………………………………………………………..35
فصل 3: مرور ادبیات
3.1. مقدمه …………………………………………………………………………….36
3.2. روش­های پیشنهادی سازمان­های بین­المللی……………………………37
3.2.1. سازمان ملل متحد(1951)…………………………………………………………………………..37
3.2.2. موسسه پژوهشی استانفورد(1954)…………………………………………………….37
3.2.3. سازمان ملل متحد(1958)…………………………………………………………………………..38
3.2.4. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1978) …………………………38
3.2.5. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1986)………………………………….38
3.2.6. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1991 و 1995)…………………………………….39
3.3. جمع­بندی…………………………………………………40
فصل 4: مدل پیشنهادی و روش حل
4.1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..41
4.2. مطالعه­ی نمونه­ها …………………………………………………………………………………………….42
4.2.1. مطالعات امکان سنجی واحد تولید مونومر وینیل استات ………………………………………………..42
     4.2.1.1. بررسی تنگناها در این مطالعه……………………………………………………………………….43
4.2.2. پارک علم و فناوری استان گیلان………………………………………………………………………..48
4.2.2.1. تعیین شاخص­های کلان ارزیابی اقتصادی توسعه پارک­های علم و فناوری در ایران………………50
       4.2.2.2. معیارهای ارزیابی طرح مطالعاتی (مرحله اول)…………………………………………………….53
       4.2.2.3. معیارهای ارزیابی (مرحله دوم)……………………………………………………………………54
       4.2.2.4. روش شناختی مربوط به ارزیابی اقتصادی توسعه پارک علم و فناوری گیلان……………………54
       4.2.2.5. . شناخت تنگناهای کلان پارک­های علم و فناوری………………………………………………..55
4.3. مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….58
   4.3.1. ساختار شیوه­نامه­ای امکان­سنجی…………………………………………………………………………59
   4.3.2.ساختار امکان­سنجی بر مبنای مدل پیشنهادی……………………………………………………………61
   4.3.3. مباحث نظری مسئله……………………………………………………………………………………..62
   4.3.4. شرح روابط بین مولفه­های مدل مطرح شده در این پروژه……………………………………………….62
4.4. نقد و ارزیابی مباحث نظری مربوط به مساله………………………………………74
4.5. جمع­بندی……………………………………………………………………….78
فصل 5: نتیجه ­گیری و تحقیقات آتی
5.1. نتیجه­گیری………………………………………………………………………………….80
5.2. تحقیقات آتی ………………………………………………………………………..81
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………82

 

چکیده­ :

در این رساله به موضوع بسیار شناخته شده “امکان­سنجی1” پروژه­ها با رویکرد سیستمی پرداخته می­شود. تلاش بر این است حتی­الامکان از مدل­های ریاضی-منطقی و تسهیلات گراف به موضوع “امکا­ن­سنجی” روی آورده شود. در گام­های آغازین کارهای پییشین درباره­ی امکان­سنجی مطالعه شد و بر اساس آن مولفه­های موضوع و عوامل کلان مربوط تعیین شد.

سپس، روابط بین مولفه­ها و عوامل کلان مربوط به موضوع “امکان­سنجی” به صورت ماتریس ربط­ها برای نمایش بود و نبود ربط با صفر و یک استخراج شد. در این ماتریس از قوت ربط صرف­نظر شد. مزیت بزرگ ماتریس یاد شده در این است که می­توان یک ساختار گرافی برای موضوع “امکان­سنجی” فراهم کرد.

در گام بعد، یک ساختار دو سطحی برای امکان­سنجی ارائه شد. در این ساختار ارتباط بین مولفه­ها و زیر مولفه­ها از ماتریس یاد شده قابل تعیین است. به لحاظ محدودیت پژوهش، از پرداختن به تفصیل بیشتر و استخراج سطوح زیرین پرهیز شده است. در این مرحله پرسش بنیادین رساله مطرح می­شود که چگونه می­توان امکان­سنجی را از چنبره­های ابهامات متنی و نیز از گوناگونی تفاوت ­شیوه­نامه­ای2 دور نمود. برای این منظور، گزاره­های رایج در مطالعات ­امکان­سنجی به دو دسته کمیت­پذیر3 و کمیت­ناپذیر4 تفکیک شد. کمیت­پذیرها شامل همه عوامل و روابط موجود در مولفه­ها یا بین مولفه­ای است که می­توان یه صورت ریاضی-منطقی تبدیل کرد و کمیت ­ناپذیرها را نمی­توان تبدیل کرد.

سرانجام می­توان یک موضوع مورد امکان­سنجی را به دو بخش “فضای امکان” و “اهداف” مورد نظر تقسیم کرد. هر یک از این دو بخش خود به دو زیربخش کمیت­پذیر و کمیت ­ناپذیر تفکیک می­شود. “فضای امکان” با تنگناها شناخته می­شود. این ویژگی­ها برای تنگناها نیز صادق خواهد بود. در مورد اهداف در امکان­سنجی، ظاهرا هدف معادل مفهوم goal مورد نظر است- البته کمتر هدف با نامطلوبیت دو سویه مورد نظر است- با این وجود برای هدف­ها –به معنایی که یاد شد- نیز کمیت­پذیری و کمیت ناپذیری مطرح است. در این رساله مجموعه­ای از اهداف و تنگناهای کمیت­پذیر آورده شده است، سهم مهم این رساله ارایه­ی یک نگاه نو بر پایه رویکرد سیستمی به موضوع مرسوم و شناخته شده “امکان­سنجی” است. این نگاه از فنون و ابزارهای رویکرد سیستمی بهره گرفته است. دستاورد پژوهش نشان دادن امکان بهره­گیری از تسهیلات ریاضی-منطقی برای صورت­بندی بخشی از امکان­سنجی است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید