پایان نامه بهبود الگوریتم رقابت استعماری در پیدا کردن نقاط تعادل نش مسئله مدیریت بحران

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (طراحی و تولید نرم افزار)

عنوان:

بهبود الگوریتم رقابت استعماری در پیدا کردن نقاط تعادل نش مسئله مدیریت بحران

استاد راهنما:

آقای دکتر مصطفی فخراحمد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1   مقدمه………………………………………………………………………. 1

1-1  مقدمه……………………………………………………………………. 1

1-2  مساله تحقیق…………………………………………………………….. 2

فصل2  مبانی نظری تحقیق……………………………………………………… 6

2-1 مقدمه…………………………………………………………………….. 6

2-2  الگوریتم رقابت استعماری………………………………………………… 6

2-2-1 شکل دهی امپراطوری های اولیه…………………………………… 9

2-2-2 مدلسازی سیاست جذب…………………………………………. 11

2-2-3  جابجایی موقعیت مستعمره و استعمارگر…………………………. 14

2-2-4  قدرت کل یک امپراطوری………………………………………… 15

2-2-5  رقابت استعماری…………………………………………………. 16

2-2-6  سقوط امپراطوری ضعیف………………………………………… 19

2-2-7 همگرایی…………………………………………………………. 20

2-3  نظریه بازی ها…………………………………………………………… 21

2-4  تعادل نش………………………………………………………………. 24

2-4-1  نقطه تعادل نش………………………………………………. 24

2-4-2  الگوریتم تعادل نش…………………………………………………….. 26

2-4-3  بازی غیرهمکارانه و تعادل نش……………………………………… 27

2-5  مسئله مدیریت بحران……………………………………………….. 28

2-6  فرمولاسیون بازی غیرهمکارانه………………………………………….. 30

فصل 3  مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………. 33

3-1  مقدمه…………………………………………………………………… 33

3-2 روش نیچینگ براساس فازی کلاسترینگ……………………………….. 33

3-3  روش پاکسازی بر اساس مفهوم…………………………………………. 36

3-4  روش الگوریتم ژنتیک سلسله مراتبی تطبیقی نیچ………………………. 38

3-5  روش الگوریتم ژنتیک نیچینگ جزیره ای……………………………….. 39

3-6 روش دسته جمعی از الگوریتم های نیچینگ……………………………. 42

3-7 روش سرگردانی…………………………………………………………. 45

3-8 روش جمعیت نخبگان تطبیقی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک……………….. 47

3-9 بهینه سازی گروه ذرات…………………………………………………. 50

3-9-1  روش اتوماتیک نیچینگ بهینه سازی گروه ذرات…………………. 53

3-9-2  روش بهینه سازی گروه ذرات با نسبت فاصله اقلیدسی تابع برازندگی 55

3-9-3  روش بهینه سازی گروه ذرات مبتنی بر گونه…………………….. 57

3-9-4 روش بهینه سازی گروه ذرات نیچینگ با جستجوی محلی……….. 57

3-9-5  روش بهینه سازی گروه ذرات نیچینگ ترتیبی تطبیقی…………… 59

3-9-6  روش بهینه سازی گروه ذرات نیچینگ بر پایه همسایگی محلی اصلاح شده…..61

3-10 الگوریتم رقابت استعماری ابزاری برای به دست آوردن نقطه تعادل نش…….. 63

3-11   CMS…………………………………………………………………..

3-12 معماری رویداد محور برای مدیریت مدیریت بحران توزیع شده………………….. 64

3-13 راه حل بازی تک نفره رویداد محور برای تخصیص منابع در محیط چندبحرانه… 65

3-14 مدیریت بحران چند رویدادی با استفاده از بازی های غیر همکارانه چند مرحله ای…. 67

فصل 4  الگوریتم پیشنهادی……………………………………………………………. 68

4-1 مقدمه…………………………………………………………………… 68

4-2 نگاهی خلاصه به کارهای انجام شده…………………………………….. 68

4-3  الگوریتم پیشنهادی……………………………………………………… 77

4-3-1  تعاریف ………………………………………………………….. 79

4-3-2   مراحل الگوریتم پیشنهادی……………………………………….. 81

فصل 5  نتایج شبیه سازی………………………………………………………… 91

5-1 مقدمه………………………………………………………………….. 91

5-2  تعاریف…………………………………………………………………. 92

5-2-1  نظریه بازی ها…………………………………………………… 92

5-2-2 نقطه تعادل نش………………………………………………….. 94

5-3 مثالی از تابع لیاپانوف……………………………………………………. 95

5-4 نتایج الگوریتم پیشنهادی در پیدا کردن نقاط تعادل نش………………… 99

5-5 نتایج الگوریتم پیشنهادی در حل مسئله مدیریت بحران………………. 103

فصل 6  نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………. 136

6-1  نتیجه گیری…………………………………………………………… 136

6-2 پیشنهادات…………………………………………………………….. 136

پیوست 1   کدهای شبیه سازی…………………………………………………… 145

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی علل و اثرات اعتیاد و روشهای ترک آن به همراه بیوگرافی 2 تن از بیماران معتاد
پایان نامه راه‌کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان (تحقق تربیت قرآنی)
پایان نامه مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی
پایان نامه سهم کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده در پیش بینی تعهدسازمانی
پایان نامه هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان در بیمارستانهای خصوصی