پایان نامه بلند مرتبه سازی


رشته معماری

عنوان : بلند مرتبه سازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 • طرح تحقیق
 • طرح موضوع و بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….1
 • شرح موضوع و ضرورت اجرای آن………………………………………………………………………………………………2
 • اهداف کلی و تفصیلی…………………………………………………………………………………………………………………3
 • فرضیه و یا سوالات کلیدی تحقیق……………………………………………………………………………………………4
 • روش تحقیق و شیوه های مورد استفاده……………………………………………………………………………………4
 • ساختار رساله……………………………………………………………………………………………………………………………..5
 • بررسی ادبیات موضوع و بیان چهارچوب نظری…………………………………………………………………………5

 

فصل اول: شناخت مفاهیم (مسکن)

 • تعاریف و سلسله مراتب همجواری در مسکن
  • خانه …………………………………………………………………………………………………………………………………..7
  • گروه های مسکونی (دسته بندی واحدها به منظور ایجاد همسایگی)………………………………8
  • واحد همسایگی………………………………………………………………………………………………………………….9
   • بعد ذهنی
   • بعد کالبدی
  • محله………………………………………………………………………………………………………………………………..12
   • عوامل ایجاد مطلوبیت در محله مسکونی………………………………………………….13
    • مرکزیت محله……………………………………………………………..15
    • شبکه سواره…………………………………………………………………15
    • مسیرها و شبکه پیاده………………………………………………….16
    • اختلاط کاربری ها در محله…………………………………………16
   • تاثیر محله مسکونی در پایداری اجتماعی…………………………………………………….18
  • جمع بندی

 

 

 • شناخت اجتماع و مسکن اجتماعی
  • ماهیت اجتماع و الزام اجتماعی شدن……………………………………………………….20
  • ابعاد اجتماعی مسکن………………………………………………………………………………..22
  • تاریخچه و روند مسکن اجتماعی………………………………………………………………22
  • مسکن اجتماعی بلندمرتبه………………………………………………………………………..27
 • آپارتمان های بلند
 • مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط
  • کیفیت مسکن و آسیب های اجتماعی………………………………………………………28
  • محیط و پیرامون مسکن های اجتماعی…………………………………………………….29
  • فضای باز و بسته شهری…………………………………………………………………………….30
   • فضای باز در گذشته و حال
   • فعالیت در فضای باز مابین ساختمان ها
  • جمع بندی

 

فصل دوم: بلند مرتبه سازی

 • گسترش عمودی شهر
  • نظریه های جامعه شناسی شهری……………………………………………………………….35
   • نظریه جبرگرایی
   • نظریه ی ترکیب گرایی
   • نظریه خرده فرهنگی
  • ساختمان های بلند و نظریه توسعه شهری…………………………………………………..37
   • گسترش افقی شهرها
   • شهرهای عمودی
  • جمع بندی

 

 • تعریف مسکن بلند مرتبه و پیشینه آن، نیازها
  • مسکن بلند مرتبه………………………………………………………………………………………….40
 • قواعد اخلاقی توسعه بلند مرتبه ها
  • تعریف ساختمان بلند…………………………………………………………………….41
  • انواع ساختمان های بلند………………………………………………………………..43
  • پیشینه ی تاریخی …………………………………………………………………………44
 • بررسی دیدگاه های مربوط به بلند مرتبه سازی……………………………………….45
  • دیدگاه های مخالف با ساختمان های بلند مرتبه
  • دیدگاه های موافق با ساختمان های بلند مرتبه

بررسی تجربه زندگی

 • عوامل فرهنگی – اجتماعی دخیل در بناهای بلند مرتبه…………………………50
 • پیامدهای ساختمان های بلند مرتبه بر ساکنان……………………………………….51
 • ضرورت بررسی کیفیت محیط سکونت در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه…………………………………………………………………………………………………………55
 • جمع بندی

 

 • مجتمع مسکونی بلند مرتبه و شهر، محیط، انسان
  • ارتباط ساختمان بلند با محیط شهری………………………………………………………………57
   • ترکیب ساختمان های بلند با محیط شهری………………………..57
   • تاثیر ساختمان های بلند بر فضاهای شهری………………………….58
  • فضای محدود شده
  • کیفیت زیباشناسانه از فضا
  • عملکرد ها و فعالیت های اجتماعی
   • تاثیر ساختمان های بلند بر چشم انداز شهری………………………………60
   • مقیاس…………………………………………………………………………………………..61
  • مقیاس همسایگی
  • مقیاس بلوک شهری
  • مقیاس اجزای نمای شهری
   • استقرار، همجواری، موقعیت………………………………………………………….64
   • ساختمان های بلند و پدیده اشراف……………………………………………….64
  • جمع بندی

 

 • کالبد ساختمان بلند مرتبه
  • فرم…………………………………………………………………………………………………67
  • انواع اشکال بلند مرتبه ها……………………………………………………………….69
 • سکو، در طراحی ساختمان های بلند
  • فضای باز در ساختمان های بلند……………………………………………………71
 • جمع بندی
  • ملاحظات طراحی ساختمان های بلند مرتبه…………………………………74
  • توصیه هایی برای ساخت و ساز ساختمان های بلند در ایران…………75
 • جمع بندی

 

فصل سوم: پایداری اجتماعی

 • تعاریف و صفات پایداری و پایداری اجتماعی
  • پایداری چیست؟………………………………………………………………………………………………79
  • پایداری اجتماعی……………………………………………………………………………………………..80
  • معماری با رویکرد پایداری اجتماعی ……………………………………………………………….89
  • پیوند های اجتماعی………………………………………………………………………………………….90
   • محله پایدار
   • مسکن پایدار

 

 

 

 • بررسی عوامل پایداری اجتماعی در مسکن
  • عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………..93
   • دسترسی به خدمات ضروری (دسترسی به تسهیلات و امکانات رفاهی………………………………………………………………………………………………93
  • پیوستگی عرصه ها
   • پایداری جامعه…………………………………………………………………………………………….94

3-2-2-1- غرور و احساس تعلق به مکان………………………………………………………………….94

 • اصول طراحی احساس تعلق به مسکن و محله

3-2-2-2- تعاملات اجتماعی……………………………………………………………………………………97

 • نیاز به ارتباط و تعامل اجتماعی در مسکن
 • گره ها، مسیرهای عبوری و مرکزیت کارکردی
 • اصول طراحی تعاملات اجتماعی
 • مرکزیت کارکردی و پایداری اجتماعی
 • فضای عمومی و تعامل اجتماعی
 • مجاورت کارکردی و پایداری اجتماعی

3-2-2-3- ایمنی / امنیت ……………………………………………………………………………………..102

 • ایمنی و امنیت در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه
 • دیدگاه نظریه پردازان در باب ایمنی و امنیت
 • نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

3-2-2-4- کیفیت درک شده از محیط سکونت…………………………………………………….108

3-2-2-5- رضایت از خانه و محله ……………………………………………………………………….110

3-2-2-6- مشارکت در گروه دسته جمعی / فعالیت های مشارکتی……………………..112

 • شکلگیری گروه های برگزار کننده مراسم

3-2-2-7- ضرورت حضور فعال همه گروه های سنی در جامعه…………………………..113

 • نیاز کودکان به حضور در اجتماع………………………………114
 • مشکلات کودکان و ساختمان های بلند
 • کودک و محیط
 • تعامل کودک و فضا
  • محیط و نیازهای مرتبط با دوره نوجوانی و جوانی…….117
  • نیاز سالمندان به حضور در اجتماع…………………………..118
 • سالمندان و ساختمان های بلند
 • طراحی و سالمندان
 • تناسب زندگی آپارتمانی با گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی………….. 120
 • نتیجه گیری

 

 • ایمنی و ساختمان های بلند…………………………………………….122
  • ساختمان های بلند و سازه نگهدارنده…………………..123
 • شکل مناسب در برابر نیروهای جانبی…………………………………………………124
 • فاصله هسته تا پوسته …………………………………………………………………………..125
 • خوشایندی ساختمان …………………………………………………………………………..126
 • طراحی هسته خدماتی …………………………………………………………………………126
 • سیستم های دال مسطح ………………………………………………………………………126
  • ایمنی در برابر آتش سوزی……………………………………127
 • سیستم اطفاء حریق
 • جمع بندی

 

فصل چهارم: نمونه و مصادیق موردی

4-1- طراحی پایدار اجتماعی (چارچوبی برای اقدام عملی)………………………………….131

 • نمونه موردی 1……………………………………………………………………………………..132
 • نمونه موردی 2……………………………………………………………………………………..133
 • نمونه موردی 3……………………………………………………………………………………..134
 • نمونه موردی 4……………………………………………………………………………………..135
  • استراتژی های پایداری اجتماعی در داخل محوطه های مسکونی…………136
   • مغازه های راحتی محله……………………………………………………137
   • فضاهای عمومی برای ملاقات و گردهمایی………………………137
   • فرصت های تفریحی برای جوانان و ساکنین……………………138
   • مهدکودک برای کودکان………………………………………………….139
   • ارتقاء ایمنی و امنیت………………………………………………………..139
   • مدیریت سر و صدا و اثرات ترافیک…………………………………..141
   • ارتقا و ترویج سلامت و رفاه ساکنان………………………………..141
   • ترویج و ارتقاء دسترسی ها و ارتباطات……………………………..142
   • ارتقای یکپارچگی و انسجام اجتماعی……………………………..142
  • جمع بندی

 

فصل پنجم: خلاصه معیارها و ضوابط طراحی

 • جداول و راهکارها…………………………………………………………………………………144

 

فصل ششم: خواسته های کارفرما و نیازهای انسان در مسکن

 • نیازهای انسان در مسکن……………………………………………………………………..159
 • اهداف خواسته شده توسط کارفرما……………………………………………………..160

 

فصل هفتم: تقرب به طرح

 • آنالیز سایت
 • روند طراحی

منابع

 

 

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید