پایان نامه بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات


 فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه. 2

1-1- پلیمرها ساختارهایی با ویژگی های منحصز به فرد. 3

1-1-1- پلیمرهای کراس لینک… 4

1-1-2- پلیمرهای پرشاخه. 4

1-1-3- دندریمرها 5

1-1-4- پلیمرهای خطی 5

1-2- 1و3و5-تری کلروتری آزین ، مونومری پرکاربرد برای ساخت ترکیبات پلیم. 6

1-2-1- سنتز انشعابی دندریمرهای  تری آزین. 7

          1-2-1-1-پلیمرهای پرشاخه دندریتی با 1و3و5-تری آزین                             7       

1-2-1-2- کوپلیمرهای دنبلی شکل سه بلوکه تری آزین دندریتیکی                      9

1-3-کامپوزیت ها ترکیباتی با دو یا چند فاز مشخص                                                 11 

1-3-1- کامپوزیت های زمینه پلیمری حاوی تری آزین . 12

1-3-1-1-ترکیب پلیمر کیتوسان با تری کلروتری آزین نمونه ای از کامپوزیت ها 12

1-3-2-نانوکامپوزیت ها ترکیباتی با یک یا چند فاز در ابعاد نانویی 13

            1-3-2-1- نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری.. 14

            1-3-2-2-روش های تولید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری.. 14

            1-3-2-3-خواص و کاربردهای نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری 15

1-4-نانوتکنولوژی 15

1-4-1-نانوذرات                               16

1-4-2- روش های ساخت نانوذرات                 16

1-4-3-کاربردهای نانوذرات                             17

     1-4-4-نقش نانوذرات و به ویژه نانوذرات فلزی در سنتز شیمیایی.. 17

      1- 4-4-1-کمپلکس های سیانوریک کلراید با نانوذرات فلزی.. 18

1-5-  نانوذرات فلزی پالادیم و نقش کاتالیستی آن ها 19

      1-5-1-واکنش های کاتالیست شده با پالادیم                       19       

            1-5-1-1- واکنش هک                   20

           1-5-1-2- واکنش سوزوکی 21

            1-5-1-4-  واکنش هیاما 22

           1-5-1-5-  واکنش استایل 22

1-5-1-6-  واکنش نگیشی.. 23

1-5-1-7-  واکنش کومادا 24

1-5-1-8-  واکنش سونوگاشیرا 24

1-6- پایدارسازی ، روشی برای  تثبیت نانوذرات بر سطوح زمینه ای مختلف         25

فصل دوم : بخش تجربی

2-1- مواد و دستگاه ها            31       

 2-1-1-  مواد. 31

2-1-2- دستگاه ها 32

2-2-  سنتز پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین برای جذب فلزات.. 32

       2-2-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین   33

      2-2-2-   تهیه پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین. 34

2-3-   جذب فلز پالادیم توسط پلیمر2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین 35

فصل سوم: بحث ونتیجه­گیری

3-1- سنتز و بررسی خواص ترکیب پلیمر و پالادیم                    36       

3-1-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین. 36

3-1-2- تهیه پلیمر تراکمی 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین.. 38

3-1-3-  جذب پالادیم توسط پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین. 40

      3-1-4-  بررسی ساختار مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین  با استفاده از طیف سنجی FT-IR 41

     3-1-5- بررسی ساختار  پلیمر تراکمی  2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین  با استفاده از طیف سنجی FT-IR. 42

     3-1-6- بررسی ساختار پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین با استفاده از طیف سنجی 1H NMR و13C NMR 44

     3-1-7- بررسی بر هم کنش های بین پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از طیف UV-Vis. 48

3-1-8- بررسی اندازه نانوکامپوزیت زمینه پلیمری  2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از دیاگرام های DLS. 50

   3-1-9بررسی ساختار نانوکامپوزیت زمینه پلیمری  2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین  و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از تصاویر TEM          52

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید