پایان نامه برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی


دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

 اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر علی تاجدین

استاد مشاور:

دکتر جواد رضائیان

فصل اول:  مقدمه و کلیات………….…………………..…………..1

 1-1 مقدمه……………..…………...…………………… 2

 2-1 مفروضات ……………..………………………………..………. 3

 3-1 هدف از اجرا…………………………….…………….. 3

4-1  توجیح ضرورت انجام طرح……………………….……… 4

5-1  روش پژوهش و روش های اجرایی  آن…………………… 4

6-1   آرایش کلی تحقیق………………………………………… 5

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق………….…………………..…………………6

1-2 مقدمه……………………….………………………………………… 7

2-2  تعریف علم تحقیق در عملیات……………..……………………… 8

2-3  تعریف برنامه ریزی خطی….9……………………..

2-4  زمان بندی………………………….10………………..      

5-2   برنامه ریزی در محیط تولید……………………………………. 11

2      5-1  کاربرد های برنامه ریزی تولید 12…………………..

          25-2 اقسام برنامه ریزی تولید………………………13

                 25-2-1برنامه ریزی بلند مدت13………………………

                 25-2-2 برنامه ریزی میان مدت14………………

                 25-2-3- برنامه ریزی کوتاه مدت15………………

26  برنامه ریزی مواد مورد نیاز15……………………

27  برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز16………………………

2-8  تولید بهنگام16……………………………………………

29  برنامه ریزی تولید ادغامی17……………………

         29-1 اهداف برنامه ریزی تولید ادغامی18……………………………

         29-2  نقش برنامه ریزی ادغامی در زنجیره تامین20…………………………..

2    93  پاسخ­گویی به تغییرپذیری قابل پیش­بینی در زنجیره تامین20………

         294  برنامه ریزی ادغامی با استفاده از برنامه ریزی خطی24…

         2-9-5  استراتژی های برنامه ریزی تولید ادغامی برای ارضای تقاضا25…………..

         2-9-6  فرایند برنامه ریزی تولید ادغامی26.…………….

2-10 منطق فازی28………….….……………………

2-11 ویژگی های مدل های تعیین اندازه اندازه انباشته31……….……..………

2      -11-1  افق برنامه ریزی 31……..……………………….

2      -11-2 راه اندازی  32……..……………………………….

2      -11-3  سطح تولید 32……..………………………………….………..

2      -11-4 تعداد محصول نهایی 33……..……..………..

2      -11-5 تقاضا 34……..……………………………………………..

2      -11-6  ظرفیت 35……..…………………..………..

2      -11-7  کمبود 36……..…………………….………..

2      -11-8  محدودیت موجودی 36……..……………………..………..

2      -11-9  انبار 37……..……………………………..………..

2      -11-10  زمان تحویل 37……..……………………..

2-12  مروری بر تحقیقات پیشین38………………………………

فصل سوم:  مدل پیشنهادی و الگوریتم حل آن……………………………………46

3-1  مقدمه 47………………………………………………………………………………

3-2  تعریف مسله 47………………………………………..……………

3-3  مفروضات 49…………………………………………………………………….

3-4  علایم 49…………………………………………………….……….

3-5  مدل پیشنهادی 51………………………………………………..……….

3-6  الگوریتم حل 52……………………………………………….

فصل چهارم:  محاسبات و تحلیل نتایج………………………………………..61

 1-4 مقدمه62…………………………………………….……….

 2-4 مثال عددی 62…………………………………………………………..…

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………77

 1-5 مقدمه78………………………………………………………………………….

 2-5  خلاصه فصول78…………………………………………………………

 3-5 نتایج79……………………………………………………………….……….

4-5   ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79……………………………….……

منابع و مراجع ………………………………………81

پیوست ……………………………………………………………………89

Abstract ……………………………….91

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید