پایان نامه برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :

برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا

استاد راهنما :

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضاییان

فهرست مطالب:

-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………3

1-3-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………3

1-4- فرضیات مساله……………………………………………………………………………………………………………5

1-5-پرسش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5

1-6-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………6

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………8

2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………….8

2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………9

2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………..10

2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین………………………………………………………………………………………12

2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………13

2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین……………………………………………………………………15

2-8-فرآیندهای زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………..16

2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت……………………………………………………………………………………17

2-9-1-اهداف قیمت گذاری……………………………………………………………………………………………..18

2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌……………………………………………………………………………………19

2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری…………………………………………………………………..‌………………………….19

2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی……………………………………………21

2-11-مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….22

2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………………………………………………………………..24

2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین……………………………………………………………..25

2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………….25

2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت………………………..26

2-14-مروری بر الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………….28

2-14-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….28

2-14-2-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………28

2-14-3-عملگرهای الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………….30

2-14-4-کد کردن………………………………………………………………………………………………………….33

2-14-5-ایجاد جمعیت اولیه……………………………………………………………………………………………34

2-14-6-تابع برازندگی ………………………………………………………………………………………………….35

2-14-7-انتخاب……………………………………………………………………………………………………………..36

2-14-8-ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………..38

-9-14-2احتمال ترکیب …………………………………………………………………………………………………… 40

-10-14-2جهش……………………………………………………………………………………………………………… 40

-11-14-2استراتژی برخورد با محدودیت ها………………………………………………………………………..42

-12-14-2شرایط توقف الگوریتم………………………………………………………………………………………..42

2-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای…………………………………………………………………………….45

-3-3تئوری تعیین قیمت……………………………………………………………………………………………………47

-4-3قانون تقاضا…………………………………………………………………………………………………………….48

-1-4-3منحنی و معادله قیمت و تقاضا………………………………………………………………………………48

3-5-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ………………………………..49

3-6- خطی سازی تابع غیر خطی……………………………………………………………………………………..54

3-7- تقاضای احتمالی…………………………………………………………………………………………………….55

3-9-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………..57

 

فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..59

4-2-اعتبار سنجی مدل…………………………………………………………………………………………………….59

4-3-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده…………………………………………………………………………..66

4-3-1-نحوه نمایش جواب­ها……………………………………………………………………………………………66

4-3-2-روش نمایش رشته­ای…………………………………………………………………………………………….68

4-3-3-نحوه تولید جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………..70

4-3-4-ارزیابی جواب­ها……………………………………………………………………………………………………70

4-3-5-مکانیزم انتخاب……………………………………………………………………………………………………….70

4-3-6-عملگرهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………….71

4-3-7-تکرار الگوریتم………………………………………………………………………………………………………71

4-3-8-شرط توقف الگوریتم……………………………………………………………………………………………..72

4-4-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو……………………………………………………….72

4-5-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………..74

4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده…………………………………………………………………………….74

4-7-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو……………………………………………..75

4-8-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….77

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….79

5-2-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………………………………….79

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست جداول

جدول 4-1مقدار تقاضای محصول نهایی…………………………………………………………………………………59

جدول 4-2- هزینه تهیه، خرید ، و حمل مواد اولیه………………………………………………………………..60

جدول 4-3-هزینه تولید و حمل محصول از کارخانه به توزیع کننده……………………………………………60

جدول 4-4-هزینه نگهداری محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………….60

جدول 4-5-هزینه حمل محصول از توزیع کننده به خرده فروش………………………………………………..61

جدول4-6-ظرفیت تامین کننده برای مواد خام………………………………………………………………………….61

جدول 4-7-ظرفیت کارخانه برای تولید محصول………………………………………………………………………61

جدول4-8-ظرفیت توزیع کننده برای انبار محصول……………………………………………………………………61

جدول4-9-میزان استفاده هر واحد محصول از ماده اولیه…………………………………………………………….62

جدول4-10- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………………63

جدول4-11- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………………64

جدول4-12–مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………….64

جدول4-13- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش……………………………………….65

جدول4-14-مقدار محصول فروخته شده از مراکز خرده فروش…………………………………………………..66

جدول4-15-ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو…………………………………………73

جدول 4-16-مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………….74

جدول4-17-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم……………………………………………………………..75

جدول4-18- مقایسه جواب الگوریتم ژنتیک با لینگو…………………………………………………………………76

فهرست اشکال

شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین……………………………………………………………………………4

شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین……………………………………………………………………………………8

شکل2-2- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده……………………………………………………………………….33

شکل 2-3- نمایش ترکیب یک نقطه ای ……………………………………………………………………………….39

شکل 2-4- نمایش ترکیب دو نقطه ای………………………………………………………………………………….39

شکل -5-2 نمایش وارونه سازی بیت…………………………………………………………………………………….41

شکل -6-2 نمایش تغییر ترتیب قرار گیری……………………………………………………………………………..41

شکل4-1-نمای از مسیر کاری………………………………………………………………………………………………62

شکل4-2- فضای جواب و کدینگ مسأله………………………………………………………………………………67

شکل4-3- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب ……………………………………………………………………….67

شکل 4-4- کروموزم مرحله اول……………………………………………………………………………………………68

شکل 4-5-کرموزوم مرحله دوم…………………………………………………………………………………………….69

شکل 4-6-کرموزم مرحله سوم……………………………………………………………………………………………..69

فهرست نمودار

نمودار -1-3منحنی قیمت و تقاضا…………………………………………………………………………………….48

نمودار4-1- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………..63

نمودار4-2- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………..64

نمودار4-3- مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………..65

نمودار4-4- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش…………………………………65

نمودار4-5- مقدار محصول فروخته شده………………………………………………………………………….66

نمودار4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده……………………………………………………………….74

چکیده

فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.

در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است و نشان داده ایم که این الگوریتم جوابهای قابل قبولی ارائه کرده و برای حل مسائل شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله مناسب است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید