پایان نامه برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

ارسال شده در سایت پایان نامه

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع ـ صنایع

 

موضوع:

برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

استاد مشاور:

دکتر حسین عموزاد خلیلی

تابستان 92

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………… 2

1-3- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 3

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 6

2-2 مفهوم زنجیره تامین و پیدایش آن ………………………………………………………………… 6

2-2-1 پیدایش مفهوم زنجیره تامین ……………………………………………………………………. 7

2-2-2 تعریف زنجیره تامین……………………………………………………………………………… 8

2-2-3 دلایل علاقه و توجه به مفهوم مدیریت زنجیره تامین………………………………………. 9

2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها……………………………………………………………. 10

 2-3 انواع شبکه های زنجیره تامین……………………………………………………………………… 10

2-3-1 شبکه سری………………………………………………………………………………………….. 11

2-3-2 شبکه واگرا………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-3 شبکه­ی همگرا………………………………………………………………………………………. 12

2-3-4 شبکه مختلط………………………………………………………………………………………… 13

2-4 مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………… 13

2-4-1 ضرورت مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………… 15

2-4-2 وظایف مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………….. 16

2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………… 17

2-5 برنامه ریزی در زنجیره­ی تامین…………………………………………………………………….. 19

2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. 20

2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی…………………………………………………………………….. 21

2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح…………………………………………………………………… 21

2-6-3 مدل های شبیه سازی……………………………………………………………………………… 21

2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی……………………………………………………………….. 22

2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین…………………………………………………………………. 22

2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی………………………………………….. 23

2-9 برنامه ریزی تولید……………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 کاربردهای اصلی …………………………………………………………………………………. 25

  • کاربردهای جنبی……………………………………………………………………………….. 25

2-10 کالای فاسد پذیر…………………………………………………………………………………….. 25

2-10-1 اقلام فاسد شدنی………………………………………………………………………………… 27

2-11 انبارداری صحیح و کاهش نرخ ضایعات و موجودی فاسد…………………………………. 28

2-11-1 اهمیت انبار ………………………………………………………………………………………. 28

2-11-2 انواع انبار ها………………………………………………………………………………………. 28

2-11-3  تخریب کالا …………………………………………………………………………………….. 29

2-11-4 هزینه‏های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه…………………………………………… 29

2-11-4-1- بسته بندی مناسب………………………………………………………………………….. 30

2-12 پنجره زمانی…………………………………………………………………………………………… 31

2-12-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 31

2-12-2- تقسیم بندی پنجره زمانی……………………………………………………………………… 31

2-13- مسیریابی با پنجره زمانی…………………………………………………………………………. 33

2-14- مساله VRPTW…………………………………………………………………………………. 33

2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی …………………………………….. 34

2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت:…………………………………………………… 35

2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم…………………………………………………. 35

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 37

3-2-  فرضیات مدل……………………………………………………………………………………….. 37

3-3- نمادهای مدل…………………………………………………………………………………………. 37

3-4- متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………….. 38

3-5- پارامترهای مدل………………………………………………………………………………………. 38

3-6-  فرمول بندی مساله………………………………………………………………………………….. 39

فصل چهارم : نتایج محاسباتی و یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 43

4-2-تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………… 43

4-3- مساله مطالعه موردی ……………………………………………………………………………….. 44

4-3-1- فعالیت های شرکت پرتودانه خزر……………………………………………………………. 45

4-3-1-1 تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………… 45

4-3-2- بیان مساله موردی………………………………………………………………………………… 47

4-4- تجزیه و تحلیل مسئله موردی ……………………………………………………………………. 54

4-4-1-تغییرات در میزان تقاضا:…………………………………………………………………………. 55

4-4-2- تغییرات در میزان موجودی اول دوره:……………………………………………………….. 56

4-5- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     

5-1- جمع­بندی و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………… 59

5-2- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 60

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………….. 61

پیوست

کد برنامه Lingo

چکیده انگلیسی

 

 فهرست جدول­ها

جدول                                                                                               صفحه                                                                                                               

جدول 4-1: مقدار مصرف مواد افزودنی و موجودی اول دوره …………………………………… 48

جدول 4-2: مشخصات تامین کنندگان مواد اولیه…………………………………………………….. 49

جدول 4-3:هزینه عملیاتی مواد اولیه…………………………………………………………………….. 54

جدول 4-4: آنالیز حساسیت به تغییرات تقاضا……………………………………………………….. 55

جدول 4-5: آنالیز حساسیت به تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 56

فهرست نمودارها

شکل                                                                                                                 صفحه                                                                                                                

نمودار4-1:مقدار تابع هدف با تغییرات تقاضا…………………………………………………………. 56

نمودار4-2-مقدار تابع هدف با تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 57

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

شکل                                                                                                                   صفحه                                                                                                                

شکل 2-1 : انواع کانال های ارتباطی در زنجیره ی تامین ………………………………………….. 11

شکل 2-2 : شبکه ی زنجیره ی تامین سری……………………………………………………………. 12

شکل 2-3 : شکل زنجیره ی تامین واگرا……………………………………………………………….. 12

شکل 2-4: شبکه ی زنجیره ی تامین همگرا…………………………………………………………… 12

شکل 2-5: شبکه ی زنجیره تامین مختلط………………………………………………………………. 13

شکل2-6 : نمایش شماتیک زنجیره ی تامین به صورت شبکه…………………………………….. 19

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مدیریت زنجیره تامین[1]، یکی از رایج ترین عناوین مورد بحث در ادبیات کسب و کار
می باشد. این یک اصل اساسی برای سازمان هاست که یک مزیت رقابتی پایدار برای پیشرو ماندن در بازار ایجاد نمایند. نیاز به انسجام و یکپارچگی عناصر مختلف در مدیریت زنجیره تامین، برای بیشتر شرکت ها به عنوان یک عامل مهم جهت رقابتی ماندن شناخته شده است. همانطور که شرکت های بیشتر و بیشتری از عملکرد زنجیره تامین خود آگاه می شوند، هماهنگی و انسجام عوامل مختلف در مدیریت زنجیره تامین در کسب مزیت رقابتی حیاتی می شود.امروزه با پیشرفت صنایع تولیدی و وجود رقابت شدید جهانی بین شرکت­ها و کمپانی­ها، کوتاه­تر شدن چرخه عمر کالا، زمان مورد نیاز برای بازاریابی و نیازهای متفاوت مشتریان در نقاط مختلف و فواصل مختلف از محل تولید، شرکت های توزیع کالاها و مواد اولیه و حمل و نقل بر آن شده­اند که کارایی و بهره­وری سیستم­های خود را بهبود بخشند. سیستم­های توزیع و حمل و نقل باید قادر به توزیع محصول با کمترین هزینه و در کمترین مدت ممکن باشند تا محصولات به موقع به مشتریان تحویل داده شوند.در سیستم­های تولیدی و جریان­های کارگاهی ودر خطوط تولید و مونتاژ کالاها و محصولات لزوم برنامه­ریزی صحیح و اقتصادی با کمترین هزینه و زمان سیکل تولیدی برای حداکثر شدن مقدار تولید و توانایی پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان در بازارهای رقابتی امروز به چشم می خورد.

به طور کلی، لزوم کاهش هزینه­های تولیدی شرکت­ها و کمپانی­ها در سیستم های تولیدی کارشناسان و برنامه­ریزان سیستم­های تولیدی را بر آن داشته است تا در جهت هر چه کمتر کردن هزینه­های مواد و افزایش سطح تولید و بهره­وری از بهترین زمان­بندی و توالی عملیات[2] ممکن استفاده نمایند.

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیه­ لوله ­ای بلوس متناوب و قطره­ ای متناوب ک...
پایان نامه تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)
پایان نامه بررسی پیرامون مباحث نظری حقوق کیفری داخلی وحقوق جزای بین الملل
پایان نامه ارشد ارتباط راهبردهاي حل مسأله با كاهش اضطراب ارزيابي رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتداي...
پایان نامه اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز