پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش


دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

 

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش

 

آبان ماه 1389

 

چکیده

صنعت گردشگری از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، ترکیبی از روش­های اسنادی و کتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مکان­های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.

یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، با مشکل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت­ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.

 

واژگان کلیدی: توریسم، اکوتوریسم، جاذبه ها، شهرستان شوش

 

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن…………….. 1

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………… 3

1-3- پیشینه تحقیق……………………………. 4

1-4- اهداف تحقیق…………………………….. 4

1-5- فرضیه‌ها وسوال…………………………… 5

1- 6- واژگان کلیدی…………………………… 5

1-7- روش تحقیق و مراحل آن……………………..6

 

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد