پایان نامه برنامه ریزی به منظور توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

عنوان:

برنامه ریزی به منظور توانمندسازی وساماندهی سکونتگاهای غیررسمی

نمونه موردی شهرساوه (محله سورکان)

استاد راهنما:

دکتر  سیدجمال الدین دریا باری

استاد مشاور:

 

فهرست مطالب:

چـکیده……………………………….ض

فصل اول :

طرح تحقیق……………………………………….. 1

مقدمه………………………………………. 2

1-1- طرح مسأله و ضرورت تحقیق……………… 2

1-2- فرضیات تحقیق……………………………… 4

1-3- اهداف تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)………..4

1-4- ادبیات موضوعی……………………………………….. 5

1-5- روش تحقیق……………………………………….. 8

1-6- روش گردآوری اطلاعات……………………………………….. 9

1-6-1- روش اسنادی (کتابخانه ای)…………………………….. 9

1-6-2-  روش عملیات میدانی……………………………………….. 9

1-6-3- روش پرسشنامه………………………………………. 10

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)……10

1-8- مشکلات تحقیق……………………………………….. 13

فصل دوم :

مفاهیم، تعاریف و چارچوب نظری…………………………… 14

مقدمه………………………………………. 15

2-1- مفاهیم و تعاریف………………………………………… 15

2-1-1- مفهوم سکونتگاههای غیررسمی………………….. 15

2-1-2- تعاریف سکونتگاههای غیررسمی…………………….. 17

2-1-3- تعریف توانمند سازی……………………………………….. 20

2-2- گرایشات شهرنشینی و سکونتگاههای غیررسمی………… 20

2-2-1- گرایشات جهانی……………………………………….. 20

2-2-2- گرایشات شهرنشینی و سکونتگاه های غیررسمی در ایران……..28

2-3- ویژگیهای اسکانهای غیررسمی……………………….. 30

2-4- علل پیدایش سکونتگاههای غیررسمی……………… 32

2-4-1- عوامل ساختاری جامعه……………………………….. 32

2-4-2- علل سازمانی……………………………………… 33

2-4-3- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشارکتی………….. 33

2-4-4- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین………….. 34

2-5-  رویکردها و رهیافتهای مداخله در اسکانهای غیررسمی…… 34

2-5-1- رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی در قالب دیدگاههای مختلف…….35

2-5-2- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی………..48

2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960)……………………………………… 48

2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970)……………………………………… 49

2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980)……………………………………… 52

2-6- فرآیند توانمند سازی……………………………………….. 55

2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازی……………………………………….. 57

2-8-  جایگاه و اهمیت مشارکت با تأکید بر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی………60

2-8-1-  مشارکت توسعه ای……………………………………….. 61

2-8-2-  الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی……….. 62

2-8-3-  موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور…………. 64

2-8-3-1-  محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب)……65

2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و …)…………66

2-8-3-3-  محدودیتهای نهادی……………………………………… 66

2-8-3-4- محدودیت های قانونی ………………………………………67

2-8-3-5- محدودیت های مالی ……………………………………… 67

2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی………67

2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی……………………………………… 68

2-8- نتیجه گیری و ارائه رویکرد نظری تحقیق……………………………. 68

فصل سوم :

روش شناسی تحقیق……………………………………….. 69

مقدمه………………………………………. 70

3-1- روش تحقیق……………………………………….. 70

3-1-1- روش پیمایش…………………………………………. 70

3-1-2- جامعه آماری……………………………………….. 71

3-1-3- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری………………… 71

2- تعیین حجم نمونه به روش تخمینی………………………… 71

3-1-4- شیوه و موقعیت جمع‌آوری اطلاعات…………………….. 72

3-1-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………72

3-2- شاخص های تحقیق و عناصر تشکیل دهنده آن…………. 72

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید