پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:‌

برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه

 

 

 

اساتید راهنما:

دکترمقصود سلیمانپور                              دکتر رحیم تقی زاده

 

 

اساتید داور:

دکترسید جعفر زنوزی                              دکترمصطفی جهانگشای

 

 

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی واجتماعی

 

بهمن ماه 1393

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 2

(2-1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………. 3

(3-1 اهمیت وضرورت پژوهش ……………………………………………………….….………………… 4

(4-1 اهداف پژوهش .…………………………………………………………………...………………….. 4

(1-4-1 هدف کلی ………………………………………………………………...…………………… 4

(2-4-1 اهداف اختصاصی ………………………………………………………..…………………. 5

(5-1 سوالات پژوهش …………………………………………………………………..………………….. 5

(6-1 مبانی نظری تحقیق (برنامه­ریزی استراتژیک) …………………...…………………………………... 5

(1-6-1 استراتژی ………………………………………………………………….……………………. 5

(2-6-1 برنامه ریزی ………………………………………………………………..…………………… 6

 (3-6-1 فرایند برنامه ریزی ………………………………………………………….…………………. 6

(4-6-1 مدت برنامه‌ریزی …………………………………………………………….…………………. 7

(5-6-1 درک مفاهیم استراتژی ……………………………………………………..………………… 7

(6-6-1 برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………..………………… 7

(7-6-1 فرایند برنامه ریزی استراتژیک .………………………………………………………………. 9

(8-6-1مراحل برنامه ریزی استراتژیک …………………………………………….…….…………… 10

(9-6-1تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی …………………..………..……….. 10

(10-6-1اجزای برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………………… 10

(1-10-6-1رسالت سازمان …………………………………………………………...……………….10

(2-10-6-1 دورنمایاچشم انداز ……………………………………………………..……………… 11

(3-10-6-1 ارزش های محوری …………………………………………………….…..……………. 12

(4-10-6-1 اهداف …………………………………………………………………...……………….. 12

(11-6-1ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک …………………………………….……..………….. 13

(12-6-1 تفکر استراتژیک …………………………………………………………....………………. 14

(13-6-1مدیریت استراتژیک ………………………………………………………..….…………….. 15

(14-6-1موانع پیاده سازی استراتژی در سازمان­ها …....……………………………...………..……… 16

(15-6-1مکتب طراحی………..……………………………………………… 17

(7-1 چهار چوب فصول آتی ……………………………………………………………………………….. 19

 

فصل دوم: مروی بر پیشینه تحقیق

(1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………...…………………… 21

(2-2 ظهور استراتژی در دانشگاه ها ………………………………………………….…….……………….. 21

(3-2 تاریخچه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران ……………………..………..………………. 22

(4-2آموزش عالی وماهیت آن …………………………………………..…….…………………………… 23

(5-2 اهداف آموزش عالی …………………………………………………..………………………………. 23

(6-2 مطالعات تطبیقی ………………………………………………………..……………………………….. 24

2-6-1) پیشینه استراتژی در آموزش عالی …………………………….……………………………….. 24

(2-6-2محیط در حال تغییر آموزش عالی …………………………….……….………………………. 24

(3-6-2 مفهوم و نقش برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی ……………………………………. 25

(4-6-2برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در آموزش عالی …………………………………………… 26

(7-2 مروری برپیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………. 26

(8-2 بررسی دانش در برنامه چهارم و سندچشم انداز …………………………………………………….. 28

(1-8-2 ماده 45………………………………………………………………………………………….. 29

(2-8-2 ماده 57 …………………………………………………………………………………………. 29

(3-8-2  ماده43 …………………………………………………………………………………………. 30

(4-8-2 ماده46 ………………………………………………………………………………………….. 30

(9-2 سیاست های برنامه پنجم توسعه ………………………………………………………………………. 31

(1-9-2 امور علمى و فناورى ………………………………………………………………………….. 31

(2-9-2نگاهی به برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها …………………… 31

(1-2-9-2 ماده19 ………………………………………………………………………………………. 31

(2-2-9-2ماده20 ……………………………………………………………………………...……… 32

(3-2-9-2ماده24 ……………………………………………………………………………………… 32

(10-2وضعیت شاخص های تحقیقاتی کشور ……………………………………………………………. 32

(1-10-2 شاخص  اعتبارات پژوهشی ………………………………………………………………… 32

(2-10-2 شاخص منابع انسانی ………………………………………………………………………… 33

(3-10-2شاخص تولیدات علمی …………………………………………………………………….. 34

(4-10-2 نسبت تولید علمی به تولید ناخالص ملی …………………………………………………. 35

(5-10-2نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه …………………………………………….. 36

(11-2بررسی جایگاه فعلی و عملکرد حوزه پژوهش و فناوری در رتبه­بندی دانشگاه­ها …………..….. 37

(12-2 عملکرد پژوهش در سطح کشور ………………………………………………………………..38

(1-12-2 رده بندی دانشگاه­های ایران درجهان توسط موسسه سایماگو درسال2010 ……….... 38

(13-2 معیارهای رتبه بندی جهان اسلام و اهمیت پژوهش …………………………………………...…. 40

(14-2 خلاصه نتایج مطالعات انجام شده ………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 43

3-2) روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. 43

3-3) عوامل داخلی …………………………………………………………………………………………. 44

3-4) عوامل خارجی ………………………………………………………………………………………… 44

3-5 (فرایند طراحی و تدوین برنامه ی استراتژیک ………………………………………………………… 45

3-6(  مدل سازی استراتژی وتجزیه وتحلیل محیط ……………………………………………………….. 46

3-6-1)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ………………………………………………………..…….. 46

3-6-2)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ………………………………………………………...…….. 46

3-6-3( ماتریس قوت ضعف فرصت تهدید …………………………………………………..…….. 46

3-6-4( ماتریس داخلی و خارجی …………………………………………………………………… 48

3 -7( جامعه و نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………….. 48

3-8) قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 48

3-8-1)قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………… 48

3-8-2 (قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………… 48

3-8-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………. 48

3-9(  روش گرد آوری اطلاعات وداده ها ……………………………………………………….……… 49

3-10) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….……. 49

3-11( الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………...……...……. 50

3-12) خلاصه فصل ………………………………………………………………………..………...……. 50

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2) تجزیه و تحلیل داده های پژوهش …………………………………………………………………… 52

4-3)یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………….. 52

4-3-1)معرفی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ………………………………………..……………. 52

4-3-11-) اهم فعالیت­های حوزه پژوهش و فناوری ……………………………………………… 53

4-3-12-) اهم وظایف مدیریت  امور پژوهش ……………………………………………………… 53

4-3-13-) اهم وظایف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی ……………………………………. 54

4-3-14-) اهم وظایف مدیریت خدمات علمی وفناوری ………………………………………….. 54

4-3-2) عملکرد کمی جامعه تحت بررسی …………………………………………………………. 55

4-4)یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………. 59

4-4-1)بیانیه ارزش ……………………………………………………………………………………. 60

4-4-2) بیانیه رسالت ………………………………………………………………………………….. 61

4-4-3)بیانیه چشم انداز ………………………………………………………………………………. 62

4-4-4) ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE ……………………………………………………. 63

4-4-4-1) نحوه تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE …………………………………………… 64

4-4-5)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE ………………………………………………………. 64

4-4-5-1) نحوه تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ……………………………………………… 66

4-4-6)ماتریس مدل نه خانه ای مدل دیوید …………………………………………………………. 68

4-5)راهبردها و اقدامات عملیاتی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… 70

فصل پنجم: نتایج تحقیق

5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 73

5-2) خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 73

5-3) نتایج ویافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 74

5-3-1) بیانیه ماموریت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… 74

5-3-2) بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………. 74

5-3-3) نقاط قوت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………….. 74

5-3-4) نقاط ضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… 74

5-3-5) فرصت های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… 75

5-3-6) تهدید های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه …………………………………………. 75

5-3-7) ارزش های محوری حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………….. 75

5-3-8) اهداف بلند مدت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………….. 76

5-3-9) استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… 76

5-3-9-1) استراتژی های تهاجمی SO ………………………………………………………….. 76

5-3-9-2) استراتژی های  رقابتی ST ……………………………………………………………. 76

5-3-9-3) استراتژی های محافظه کارانه WO ………………………………………………………. 77

5-3-9-4) استراتژی های تدافعی WT ……………………………………………………...….. 77

5-3-10) برنامه های عملیاتی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… 77

5-3-11) شاخص های کلیدی عملکرد حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………….. 78

5-4) محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………….. 79

5-5) بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 79

5-6) پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………. 79

5-7) پیشنهادات برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………… 80

 

 

فهرست منابع و مآخذ

فهرست فارسی …………………………………………………………………………………………… 82

فهرست انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 86

پیوست­ها و محاسبات

پیوست  1 ………………………………………………………………………………………………… 88

پیوست 2 ………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست 3  ……………………………………………………………………………………………….. 91

پیوست 4 ………………………………………………………………………………………………… 92

محاسبات …………………………………………………………………………………………. 93

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 98

 

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه شرح مشکلات دیوان خاقانی( هفت ترکیب بند بلند شرح نشده )
پایان نامه بررسی شرایط استفاده از آزادی مشروط
پایان نامه سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs)
پایان نامه رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق به...
پایان نامه شناسایی اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده