پایان نامه برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی خرد شهری


دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

دوره کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی شهری

عنوان:

برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی خرد شهری،

مورد پژوهی: منطقه 10 شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر مظفر صرافی

استاد مشاور:

دکتر فرخ مشیری

 

فهرست مطالب:

فصل اول- کلیات پژوهش………………………………….. 1

1-1-مقدمه………………………………… 2

2-1-سابقه و ضرورت پژوهش…………………………………… 2

3-1- مشکل پژوهش…………………………………… 4

4-1- اهدف پژوهش…………………………………… 4

1-4-1-هدف اصلی…………………………………. 4

2-4-2- اهداف فرعی…………………………………. 4

5-1- پرسش های پژوهش…………………………………… 5

6-1- فرضیه های پژوهش…………………………………… 6

7-1- تعریف اصطلاحات کلیدی پایان نامه………………………………… 7

8-1- روش شناسی پژوهش…………………………………… 8

1-8-1- منابع داده ها و روش های جمع آوری آنها……………………… 8

2-8-1- تحلیل داده ها ………………………………..9

3-8-1-  روش های تجویز راهکارها و راه حل ها در مرحله تجویز………. 15

9-1- ساختار پایان نامه………………………………… 15

فصل دوم- تشریح چارچوب نظری، تجربی و فنی مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی……..18

1-2- مقدمه………………………………… 19

2-2- هدف………………………………….. 19

3-2- روش کار………………………………… 19

4-2- معرفی و تشریح پایه های نظری مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی………… 21

1-4-2- مقدمه………………………………… 21

2-4-2- هدف…………………………………. 21

3-4-2- روش کار……………………………….. 21

5-3-2-  معرفی تعاریف پایه انگاشت کیفیت زندگی…………………………………. 22

1-5-3-2- ابعاد کیفیت زندگی…………………………………. 23

2-5-3-2  تعاریف ناظر بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی……………………….. 23

6-3-2-  معرفی سیر تحول تفکر انگاشت کیفیت زندگی……………………………… 25

1-6-3-2-  تعریف استاندارد زیست………………………………… 25

2-6-3-2- مقایسه استاندارد زیست و کیفیت زندگی…………………………………. 26

3-6-3-2- تفاوت استاندارد زیست و کیفیت زندگی…………………………………. 27

4-6-3-2- سیر تحولات انگاشت کیفیت زندگی…………………………………. 27

7-3-2- معرفی و تعریف انگاشت های مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی…………… 33

8-3-2-  رویکردهای کیفیت زندگی…………………………………. 35

9-3-2-  بررسی انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری…………………. 36

1-9-3-2- تعریف کیفیت زندگی در چارچوب تفکر و عمل برنامه ریزی…………….. 36

2-9-3-2- تاثیر مفهوم کیفیت زندگی بر برنامه ریزی……………………….. 36

3-9-3-2- اهمیت مطالعه کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری……………… 37

4-2- معرفی و تشریح پایه های تجربی مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی…………… 39

1-4-2- مقدمه………………………………… 39

2-4-2- هدف…………………………………. 39

3-4-2- روش کار ………………………………..39

4-4-2- معرفی تجارب بکارگیری انگاشت و شاخص های کیفیت زندگی در کشورهای بیشتر توسعه یافته…..40

1-4-4-2-  مطالعه شاخص کیفیت زندگی در گرند تراورس آمریکا موسوم به Q1998………

2-4-4-2- مطالعه شاخص کیفیت زندگی در آنتاریو کانادا…………. 42

5-4-2- معرفی تجارب بکارگیری انگاشت و شاخص های کیفیت زندگی در کشورهای در حال توسعه…………..43

1-5-4-2-  مطالعه شاخص کیفیت زندگی در شهر لیما در کشور پرو……………. 43

2-5-4-2-  مطالعه شاخص کیفیت زندگی در شهر آدیس آبابا در کشور اتیوپی………….. 44

3-5-4-2-  مطالعه شاخص کیفیت زندگی در مناطق 22 گانه شهر تهران در کشور ایران……46

4-5-4-2- کیفیت زندگی مردم شهر تهران بر اساس پرسشنامه WHOQOL-BREF………..

6-4- 2- شواهد تجربی در سنجش کیفیت زندگی عینی و ذهنی…………….. 47

5-2- معرفی روشها و فنون مرتبط با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری……… 48

1-5-2-  مقدمه………………………………… 48

2-5-2- هدف…………………………………. 48

3-5-2- روش کار……………………………….. 48

4-5-2- سنجش کیفیت زندگی………………………………….50

1-4-5-2- عرصه های زندگی…………………………………. 50

2-4-5-2- اصول اساسی سنجش کیفیت زندگی…………………………………. 52

3-4-5-2- رهنمودهایی برای سنجش کیفیت زندگی……………………………… 52

4-4-5-2- سنجش عینی کیفیت زندگی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های ثانویه…………… 54

5-4-5-2- سنجش ذهنی کیفیت زندگی با جمع آوری داده های اولیه و تجزیه و تحلیل داده های ممیزی………56

6-4-5-2- تحلیل مقایسه ای بین رهیافت های ذهنی و عینی کیفیت زندگی………….57

7-4-5-2- تئوری های رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی……………59

8-4-5-2- ترکیب کیفیت زندگی عینی و ذهنی…………………………………. 60

9-4-5-2- حالت های کیفیت زندگی…………………………………. 60

5-5-2- مدل های انگاشتی کیفیت زندگی…………………………………. 61

6-2- جمع بندی و معرفی چارچوب انگاشتی پژوهش…………………………………… 70

1-6-2- هدف…………………………………. 70

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید