پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک

عنوان:

بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

مطالعه موردی :سیستم های SCADA

استاد راهنما :

دکتر منصور ذوالقدری جهرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه ………………………………………………………………   1

1-1-پیشگفتار                                                                                       1

1-1-1-عوامل اقتصادی مدیریت مصرف انرژی                                             1

1-1-2-تعریف مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                       2

1-3-نقش فناوری اطلاعات در بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی              3

1-4-تعریف سیستم های SCADA

1-5-سیستم های SCADA و مدیریت مصرف انرژی                                     5

1-6-ضرورت انجام تحقیق                                                                        5

1-7-اهداف تحقیق                                                                                 6

1-8-مروری بر فصل های پایان نامه                                                             7

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………8

2-1-مقدمه                                                                                               8

2-2-تاریخچه مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                        8

2-2-1-دوره اول :صرفه جویی 1981-1973                                             9

2-2-2-دوره دوم :مدیریت انرژی 1993-1981                                           9

2-2-3-دوره سوم:خرید انرژی به بهای کمتر 2000-1993                           10

2-2-4-دوره چهارم :توجه به مسائل زیست محیطی 2010-2000                 11

2-2-5-دوره پنجم :فناوری پاک 2020-2010                                         11

2-3-مراحل مدیریت مصرف انرژی                                                            12

2-3-1-مرحله اول: :شناسایی فرصت ها                                                   12

2 -3-2-مرحله دوم :اولویت بندی فعالیت ها                                             13

2-3-3-مرحله سوم :به انجام رساندن فرآیندها به طور موفقیت آمیز                   13

2-3-4-مرحله چهارم :مرحله بازبینی و اصلاح مستمر                                   13

2-4-کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مصرف انرژی                                     14

2-4-1-نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در مدیریت مصرف انرژی                 14

2-4-2-مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی                                             15

2-4-3-روشهای کنترل شبکه ای                                                            16

2-4-3-1-سیستم های SCADA

2-4-3-2-سیستم ذخیره سازی اطلاعات تجهیزات                                   17

2-4-3-3-سیستم مدیریت انرژی EMS

2-4-3-4-سیستم مدیریت تولید انرژی GMS

2-4-3-5-سیستم مدیریت توزیع انرژی DMS

2-4-4 –سیستم اطلاعات جغرافیایی  GIS

2-4-4-1-منابع اطلاعات در سیستم GIS

2-4-4-2-کاربردهای GIS در صنعت انرژی                                           20

2-4-5-سیستم اطلاعات مشتری CIS و CRM

2-4-6-سیستم اطلاعات انرژی EIS

2-4-7-برنامه ریزی منبع انرژی ERP

2-4-8-ممیزی خریداران انرژی و برنامه های کاربردی                       24

2-6-بررسی سیستم های SCADA

2-6-1-تاریخچه سیستم های SCADA

2-6-2-ساختار سیستم های SCADA

2-6-3-عملیات در سیستم های SCADA

2-6-4-مزایای استفاده از سیستم های SCADA

2-6-5-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت مصرف انرژی              30

2-7-نتیجه گیری فصل                                                               31

فصل سوم :پیشینه پژوهشی ………………………………………………32

3-1-مقدمه                                                                                         32

3-2-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی       32

3-2-1-صرفه جویی در مصرف انرژی                                                     32

3-2-2-کاربرد سیستم های SCADA در افزایش بازدهی سازمان               32

3-2-3-مزایای صرفه جویی در مصرف انرژی                                          33

3-2-4-آنالیز ROI

3-3-مراحل و روشهای به کارگیری سیستم های SCADA در مدیرت انرژی       34

3-3-1-آنالیز و بررسی دقیق میزان مصرف انرژی و اوج بار مصرفی                   34

3-3-2-آنالیز و اندازه گیری سایر داده های مورد نیاز در مدیریت مصرف انرژی       35

3-4-کاربرد سیستم های SCADA در افزایش راندمان                                   36

3-5-زمانبندی کارکرد مصرف کننده ها به وسیله سیستم های SCADA

3-6-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم روشنایی                     38

3-7-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت و کنترل تجهیزات                   40

3-8-کاربرد سیستم های SCADA در سازماندهی پرسنل فنی                       40

3-9-کاربرد سیستم های SCADA در کاهش استهلاک تجهیزات                   41

3-9-1-کاهش استهلاک تجهیزات با کم کردن حجم کاری                           42

3-9-2-کاهش استهلاک با اعمال روش های کنترلی                                    42

3-10-کاربردسیستم های SCADA در صنعت برق                                     42

3-10-1-کاربرد سیستم هایSCADA درافزایش راندمان نیروگاه های برق    42

3-10-2-ایجاد شبکه های هوشمند و بهبود راندمان شبکه برق سراسری           43

3-11-کاربرد منطق فازی و هوش مصنوعی در مدیریت و بهینه سازی مصرف         43

3-11-1-استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی مقدار مصرف انرژی               43

3-11-2-بهره گیری از منطق فازی برای پیش بینی مقدار مصرف                   44

3-12-کاربرد منطق فازی در کاهش مصرف انرژی در کوره های صنعتی               45

3-13-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم های مرتبط با دما       46

3-13-1-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم های گرمایشی     46

3-13-2-پایش و ثبت دقیق دما بر حسب زمان                                         46

3-13-3-امکان پیاده سازی روشهای پیشرفته کنترل دما                             47

3-13-4-امکان استفاده از تقویم زمانی برای کارکرد سیستم تهویه مطبوع         48

3-14-داده کاوی اطلاعات سیستم های SCADA جهت افزایش امنیت               48

3-15-استفاده از میکرو کنترولرجهت بهبود عملکرد سیستم های SCADA

3-16-استفاده از قابلیت های نرم افزارSCADA در فرآیند کنترل                  49

3-17-امکان استفاده از OPC در نرم افزار SCADA

3-18-استفده از سیستم های SCADA بر مبنای وب                                   50

3-19-استفاده از روشهای مدل سازی در مدیریت انرژی                                 51

3-20-جمع بندی تحقیقات گذشته                                                         52

3-21-نتیجه گیری فصل                                                                       53

فصل چهارم :روش پیاده سازی ، آزمایش ها و نتایج……………………………..55

4-1-مقدمه                                                                                     55

4-2-اهداف مدیریت انرژی در کوره های الکتریکی                                       55

4-2-1-کاهش انرژی مصرفی در کوره های الکتریکی                               56

4-2-2-کاهش اوج بار مصرفی در کوره های الکتریکی                               56

4-3-فرآیند مصرف انرژی در یک کوره الکتریکی                                         56

4-3-1-اندازه گیری دما                                                                    59

4-3-2-اندازه گیری پارامترهای مرتبط با مصرف انرژی                             60

4-3-3-کنترل توان در کوره های الکتریکی                                           61

4-4-طراحی فرآیند مدیریت مصرف انرژی در کوره های الکتریکی                   63

4-4-1-تععین پارامترهای مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل                   63

4-4-2-انتخاب RTU ها جهت فرآیند مدیریت مصرف انرژی                     64

4-4-3-ارتباط نرم افزار SCADA با RTU ها                                   65

4-4-4-پروتکل های ارتباطی                                                             66

4-4-5-نصب تجهیزات جهت فرآیند آزمایشی                                         71

4-4-6-نصب RTU ها در نرم افزار SCADA

4-4-7-بررس عملکرد سیستم کنترل توان                                             78

4-5-آزمایش اول:بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل ON/OFF

4-5-1-طراحی نرم افزار جهت آزمایش اول                                          79

4-5-2-بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی در آزمایش اول     82

4-6-آزمایش دوم :بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل ON/OFF

با اعمال محدودیت در اوج بار مصرفی                                                   85

4-6-1-اصلاح برنامه نرم افزاری جهت آزمایش دوم                                 86

4-6-2-بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش دوم     87

4-7-آزمایش سوم :بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل PID

4-7-1-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش سوم-روش کنترلی PID

4-7-2- بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش سوم   92

4-8-آزمایش چهارم : بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل PID

همراه با اعمال محدودیت توان                                                          94

4-8-1-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش چهارم                               95

4-8-2- بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش سوم     95

4-9-آزمایش پنجم :بررسی روند مصرف انرژی در روش PID همراه با

اعمال محدودیت توان در پیش بینی کوتاه مدت                                 97

4-9-1-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش پنجم                                 97

4-9-2-بررسی و تحلیل نمودارهای آزمایش پنجم                                   99

4-10-نتیجه گیری فصل                                                                102

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………..104

5-1-مقدمه                                                                                  104

5-2-نتایج بدست آمده از فرآیندهای آزمایشی                                       104

5-2-1-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش اول                                          105

5-2-2-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش دوم                                           106

5-2-3-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش سوم                                         106

5-2-4-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش چهارم                                      107

5-2-5-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش پنجم                                     107

5-3-مزایای استفاده از طرح ارائه شده در تحقیق                                     107

5-3-1-کاهش هزینه های مستقیم                                                   108

5-3-2-کاهش هزینه های غیر مستقیم                                               108

5-3-3-بهبود فرآین تولید و تاثیر آن بر افزایش کیفیت                           108

5-4-پیشنهادات جهت ادامه کار در آینده                                             109

5-4-1-استفاده از روش های کنترل نوین                                           109

5-4-2-محاسبه نرخ بازگشت سرمایه                                                 109

5-4-3-استفاده از سیستم های مدیریت انرژی اقتصادی                         109

5-5-4-ارتباط با سایر نرم افزار های سازمانی                                       110

5-4-5-افزایش راندمان تجهیزات با استفاده از ظرفیت بهینه                   110

مراجع                                                                                         111

چکیده به زبان انگلیسی                                                                   115

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید