پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

    رشته: جغرافیای طبیعی

گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی

استاد راهنما:

دکتر آتوسا بیگدلی

استاد مشاور:

دکتر طاهره صبوری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-2 سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-5 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. 5

1-7 ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… 6

1-9 سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6

1-10 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8

1-11 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………… 8

1-12 واژه ها و مفاهیم……………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2 -1 ژئومورفولوژی …………………………………………………………………………………………….. 11

2-2 نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی……………………………………………………………………… 11

2 – 3 پدیده های ژئومورفولوژی…………………………………………………………………………….. 12

2 -3-1 خط الراسها ……………………………………………………………………………………………. 12

2 -3- 2 دامنه…………………………………………………………………………………………………….. 12

2 -3-2-1 انواع دامنه ها ……………………………………………………………………………………… 12

2 -3-2-2 بریدگی شیب یا تغییر ناگهانی شیب دامنه ها ……………………………………………….. 13

2 -3-2-3 پرتگاه ها…………………………………………………………………………………………….. 13

2 -3-2-4 فرسایش دامنه ها…………………………………………………………………………………… 14

2 -3-3 مخروط افکنه ………………………………………………………………………………………….. 15

2- 4 مورفومتری (ریخت سنجی)…………………………………………………………………………….. 16

2-5 سیستم فرسایش رودخانه ای …………………………………………………………………………… 16

2 -5-1 مئاندر…………………………………………………………………………………………………….. 16

2 -5-2 کانیون……………………………………………………………………………………………………. 17

2 -5-3 دره رود………………………………………………………………………………………………… 17

2-6 برنامه ریزی ژئومورفیک………………………………………………………………………………….. 17

2- 7 طبیعی ………………………………………………………………………………………………………. 18

2-7-1 خطر و احتمال خطر ………………………………………………………………………………….. 18

2-7-2 خطرهای محیطی ………………………………………………………………………………………. 19

2-7-2-1 خطرات طبیعی اقلیمی ……………………………………………………………………………. 19

2-7-2-1 -1 هیدرولوژیکی ………………………………………………………………………………….. 19

2-7-2-1 -2 زمین شناسی ……………………………………………………………………………………. 19

2-7-2-1 -3 بیولوژیک ……………………………………………………………………………………….. 20

2-7-2-1 -4 تکنولوژیک ……………………………………………………………………………………… 20

2-7-2-1 -5 زلزله ……………………………………………………………………………………………… 21

2-7-2-1 -6 زمین لغزش …………………………………………………………………………………….. 21

2-7-2-1-7 بهمن برف ……………………………………………………………………………………….. 22

2-7-2-1-8 خشکسالی ……………………………………………………………………………………….. 23

2-8 مخاطرات رودخانه ای ………………………………………………………………………………….. 23

2-9 دلایل سیل ………………………………………………………………………………………………….. 24

2-9 -1 دلایل طبیعی …………………………………………………………………………………………… 24

2-9 -2 دلیل انسانی ……………………………………………………………………………………………. 25

2-10 انواع سیل …………………………………………………………………………………………………. 25

2-10-1 سیل ناگهانی ………………………………………………………………………………………….. 25

2-10-2 سیل رودخانه ای……………………………………………………………………………………… 25

2-10-3 سیل ساحلی …………………………………………………………………………………………… 26

2-11 مشخصات سیل ………………………………………………………………………………………….. 26

2-11-1 پیش بینی سیل های رودخانه ای………………………………………………………………….. 26

فصل سوم: مواد و روشها

3-1 مواد……………………………………………………………………………………………………………. 28

3-2 روش…………………………………………………………………………………………………………. 32

3-2-1 روش SPI……………………………………………………………………………………………….. 33

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 موقعیت………………………………………………………………………………………………………. 35

4-2 بررسی توپوگرافی حوضه گشت رودخان…………………………………………………………….. 35

4-3 زمین شناسی حوضه ………………………………………………………………………………………. 38

4-4 خاکهای حوضه ی گشت رودخان…………………………………………………………………….. 41

4-5 پوشش گیاهی حوضه گشت رودخان………………………………………………………………….. 44

4-6 فیزیوگرافی حوضه آبریز گشت رودخان ……………………………………………………………. 49

4-6 -1 حوضه آبریز…………………………………………………………………………………………….. 49

4-6 -2 خصوصیات ژئومتری حوضه………………………………………………………………………… 51

4-6-2-1 مساحت حوضه آبخیز……………………………………………………………………………… 51

4-6-2-2 محیط حوضه…………………………………………………………………………………………. 51

4-6-2-3 شبکه رودخانه……………………………………………………………………………………….. 51

4-6-2-4 تراکم شبکه رودخانه حوضه گشت رودخان………………………………………………….. 52

4-6-2-5 رده بندی رودخانه………………………………………………………………………………….. 52

4-6-2-6 نسبت انشعاب……………………………………………………………………………………….. 53

4-6-2-7 طول آبراهه اصلی…………………………………………………………………………………… 53

4-6-2-8 شکل حوضه………………………………………………………………………………………….. 54

4-6-2-8-1 ضریب فشردگی (گراویلیوس) ……………………………………………………………… 54

4-6-2-8-2 نسبت دایره ای ………………………………………………………………………………….. 54

4-6-2-8-3 ضریب گردی (میلر) حوضه …………………………………………………………………. 55

4-6-2- 9 روش مستطیل معادل …………………………………………………………………………….. 55

4-6-2-10 ارتفاع حوضه………………………………………………………………………………………. 56

4-6-2-11 شیب حوضه………………………………………………………………………………………… 59

4-6-2-11-1 شیب ناخالص رودخانه اصلی………………………………………………………………. 59

4-6-2-11-2 شیب اراضی حوضه…………………………………………………………………………… 59

4-6-2-12 زمان تمرکز…………………………………………………………………………………………. 59

4-6-2-12-1 روش کرپیچ …………………………………………………………………………………… 60

4-6-2-12-2 روش تمرکز به روش کالیفرنیا……………………………………………………………… 60

4-7 ویژگیهای اقلیمی حوضه گشت رودخان…………………………………………………………….. 61

4-7 -1 بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی …………………………………………………………….. 61

4-7-2 بررسی داده‏های بارش…………………………………………………………………………………. 62

4-7-2- 1 عوامل موثر در ایجاد بارش………………………………………………………………………. 62

4-7 -3 انتخاب پایه زمانی مشترک …………………………………………………………………………. 63

4-7 -4 بازسازی داده‏های کمبود …………………………………………………………………………….. 63

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها
دانلود پایان نامه اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی
پایان نامه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی
پایان نامه ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل