پایان نامه بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده معماری و هنر/گروه طراحی صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A

گرایش:طراحی صنعتی

عنوان:

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور

استاد راهنما:

جناب آقای مهندس مسعود محمود خان شیرازی

استاد مشاور:

سرکار خانم مهندس افشیدریحانی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان                                        صفحه

مقدمه……………………………………………….       1    

فصل اول: کلیات طرح

1-کلیات طرح…………………………………        3

1-1تارخچه………………………………        4

2-1بیان سئله………………………………..         5

       1-2-1 فیروزه چیست؟…………………………………………………         5

       2-2-1 آب و هوای منطقه…………………………………………………………….          6

       3-2-1 وضعیت اجتماعی…………………………………………………….           7

       4-2-1 اسناد تاریخی…………………………………………………………           7

       5-2-1دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر……………………………           8

3-1 تعریف مشکل…………………………………………………………………..           9

4-1 اهمیت مسئله………………………………………………………………….          10

1-4-1 دلیل انتخاب موضوع………………………………………………..          11

2-4-1نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور…………………………………………………….         11

3-4-1 نقش بسته بندی در جامعه…………………………………………………………         12

4-4-1 نقش بسته بندی در صادرات……………………………………………………………………..         12

          1-4-4-1 بسته بندی نا مطلوب آفت اعتبار کالای ایرانی در بازار جهانی………………………………..         12

          2-4-4-1 بایدها و نباید ها در بسته بندی صادراتی………………………………………         13

          3-4-4-1 ویژگیهایی که در یک بسته بندی صادراتی باید رعایت شود………………………………..        13

          4-4-4-1 وفاداری مشتریان به نام تجاری محصول………………………………………        14

          5-4-4-1 نقش بسته بندی در محیط………………………………………………          15

                   1-5-4-4-1 حفظ و نگهداری کالا……………………………………..         15

                   2-5-4-4-1 جذابیت و زیبایی…………………………………………………………………         15

                   3-5-4-4-1 جلب توجه مشتری…………………………………………………………        15

                   4-5-4-4-1 ایجاد علاقه…………………………………………..       15

                  5-5-4-4-1 ایجاد تمایل به خرید……………………………………….      15

                  6-5-4-4-1 تحقق عمل خرید……………………………………..      16

                  7-5-4-4-1 ارضای خواسته مشتری………………………………………     16

6-4-4-1 عناصر اصلی در بسته بندی……………………………………….     16

7-4-4-1 معادن فیروزه دنیا………………………………………………………………………….      16

          1-7-4-4-1 ایران……………………………………………………………………………     16

          2-7-4-4-1 امریکا ………………………………………………………………     19

           3-7-4-4-1 افغانستان …………………………………………………………..     20

فصل دوم: گردآوری اطلاعات

2-گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….     21

1-2 شناسایی سنگ فیروزه…………………………………………………………………     22

2-2 دسته بندی فیروزه از نظر سنگ………………………………………………………………………     22

3-2 تقسیم بندی فیروزه نیشابور…………………………………………………………………….     23

        1-3-2  انواع فیروزه نیشابور از نظر نوع ذخیره…………………………………………………………..      23

        2-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ طرح و شکل ظاهری………………………………………      23

                     1-2-3-2 عجمی………………………………………………………………………….     24

                     2-2-3-2 شجری………………………………………………….     24

         3-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاط رنگ…………………………………………………     24

         4-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کیفیت و ارزش اقتصادی سنگ خام فیروزه……………………….         26

                    1-4-3-2 عجمی………………………………………..          27

                    2-4-3-2 چغاله………………………………………………………..          27

                    3-4-3-2 سنگ رگه دار……………………………………………        28

                    4-4-3-2 توفال……………………………………………………          28

                    5-4-3-2 شکوفه و خزامه…………………………………………….         29

          5-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کار استخراجی آن………………………………         29

4-2 اسامی سنگ فیروزه و انواع آن پس از قیمت گذاری……………………………..        31

           1-4-2 عجمی…………………………………………….        31

           2-4-2 عجمی نیم رنگ………………………………………..        31

           3-4-2 عربی…………………………………………………………..        32

            4-4-2 توفال…………………………..       32

            5-4-2 توفال نیم رنگ…………………………………….       32

           6-4-2 توفال سفید…………………………..       33

7-4-2 چغاله……………………………………………………………………      32

          8-4-2 شجری……………………………………….      33

          9-4-2 شکوفه……………………………………………………………      33

          10-4-2 چال یا نرم……………………………………………………………      33

          11-4-2 درشت…………………………………………………………      33

5-2 مشخصاتی که فیروزه را بر این اساس قیمت گذاری می کنند………………….      34

6-2 انواع ………………….      34

         1-6-2 مشرقی………………………………………………………….      34

         2-6-2 مغربی…………………………………………………………     34

7-2 خصوصیات فیروزه………………………………………………………………………………….. 35

        1-7-2 ترکیب شیمیایی…………………………………………………….       35

         2-7-2 رنگ………………………………………………………..      35

         3-7-2 سختی…………………………………………………………….      35

         4-7-2 ضریب شکست…………………………………………………      35

         5-7-2 سیستم تبلور……………………………………………………………………………..      36

8-2 صنایع مرتبط با فیروزه……………………………………………………………………………..      35

        1-8-2 صنایع دستی فلزی…………………………………………………………………….35

       2-8-2 صنایع دستی سنگی…………………………………………………………………………     36

9-2 خطرات تهدید کننده فیروزه…………………………………………………………………………..      36

10-2 محصولاتی که فیروزه در آن کار می شود………………………………………………..      36

11-2 موادی که باعث تغییر رنگ فیروزه می شود………………………………………………      37

12-2 تاثیرات و فواید فیروزه روی بدن انسان……………………………………………………      37

13-2 تقسیم بندی فیروزه در هنگام تراش………………

14-2 اشکال فیروزه تراشیده……………………………………………………………..      39

       1-14-2 تراش سنتی……………………………………………………………………………      39

       2-14-2 تراش جدید………………………………………………………………..      39

15-2 انواع ومشخصات فیروزه تراشیده…………………………………………..      40

        1-15-2 عجمی………………………………………………………………..      40

        2-15-2 شجری………………………………………………………………………..     40

16-2 قیمت گذاری فیروزه تراشیده………………………………………………………     41

       1-16-2 عال عجمی……………………………………………………….     41

       2-16-2 عجمی درجه مرغوب…………………………………………..     41

       3-16-2 عال عربی………………………………………………….      41

       4-16-2 عربی درجه مرغوب………………………………………………………..      41

5-16-2 شجری تراشیده………………………………………………………………….     41

17-2 انواع دستگاه فیروزه تراشی………………………….     41

18-2 عملیاتی که هنگام فیروزه تراشی انجام می شود…………………………..    42

        1-18-2 باب حبه…………………………………………………….   42

        2-18-2 چفت…………………………………………………….    42

        3-18-2 اجنه………………………………………………………….    42

        4-18-2 حبه کردن…………………………………………………………    42

5-18-2 خم تراش…………………………………………………………………………    43

6-18-2 سر چوب کردن………………………………………….    43

7-18-1-2 کندل……………………………………………………………..    43

8-18-2 لوخ……………………………………………………………………….    43

9-18-2 لار…………………………………………………………………………………..    43

10-18-2 کشکول…………………………………………………….    44

19-2 افرادی که در قیمت گذاری فیروزه نقش دارند………………………………………..44.

20-2 ابزارآلاتی که در هنگام استخراج فیروزه به کار می روند……………………..    44

21-2 استخراج فیروزه به روش قدیمی و کنونی…………………………………………………..    46

22-2 نحوه ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻓﻴﺮوزه از ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻃﻠﻪ……………………………………………………    49

23-2 محبوبیت رنگ های فیروزه در میان جهانیان……………………………………………………….    50

25-2 ویژگی های یک فیروزه خوب…………………………………………………………    50

26-2 چگونگی استفاده از فیروزه نیشابور…………………………………………..    50

27-2 تشخیص فیروزه از متشابهات طبیعى و مصنوعى آن……………………………………………….    51

           1-27-2 پلاستیک…………………………………………………………………………….      51

           2-27-2 رنگ شده……………………………………………………….      52

           3-27-2 مالاکیت و آزوریت………………………………………      52

28-2 ویژگی های فیروزه چینی…………………………………………………      52

29-2 حدود قیمت سنگ فیروزه……………………………………………….      52

30-2 فعالیت هایی از فیروزه که در مشهد انجام می شود…………………………………………..      53

31-2 دلیل اعتقاد مردم به فیروزه…………………………………………………………       53

32-2  بررسی بازار………………………………………………………………………………….     55

1-32-2 سنگ های قیمتی………………………………………………………….       56

1-1-32-2 طبیعی…………………………………………………………..       56

1-1-1-32-2الماس……………………………………………………………………………….       56

2-1-1-32-2زمرد……………………………………………………………………..       56

3-1-1-32-2 فیروزه……………………………………………………………..       56

4-1-1-32-2 یاقوت…………………………………………………………………………       57

2-1-32-2 مصنوعی…………………………………………………57

        1-2-1-32-2 سمنت پلاست……………………………………………………..      57

        2-2-1-32-2 کامپوزیت……………………………………………………….      58

                   1-2-2-1-32-2 انواع سنگ با سطوح مختلف……………………………………….      58

                  2-2-2-1-32-2 انواع سنگ با طرح های مختلف…………………………………..      58

33-2افراد مرتبط با محصول……………………………………………..      59

1-33-2تولید کنندگان…………………………………………………………………………..      59

2-33-2فروشندگان………………………………………………………………………     59

3-33-2 مشتریان……………………………………………………………………….     60

34-2 نمونه های موجود در بازار…………………………………………………………..      61

35-2 محدودیت ها………………………………………………………………………………      62

1-35-2 محدودیت مواد……………………………………………………………………….      62

2-35-2 محدودیت ساخت و تولید……………………………………..      62

36-2 محیط زیست…………………………………………………….       62 

1-36-2 نقش ضایعات فیروزه……………………………………………       62

1-1-36-2 قبل از دستیابی………………………………………………………62

2-1-36-2  بعد از دستیابی……………………………………………..       63

37-2مزایا و معایب خصوصی سازی صنعت فیروزه…………………………………………..       63

1-37-2شرایط معادن فیروزه قبل از واگذاری به بخش خصوصی…………………..        63

2-37-2مشکلات و مزایای خصوصی‌سازی…………………………………………..       64

3-37-2مشکلات فیروزه تراشان…………………………………………………………       65

4-37-2 سود و منفعت برای روستاییان…………………………………………        66

38-2 به کارگیری اصول در بازاریابی…………………………………..       66

39-2 تکنولوژی………………………………………………….       67

1-39-2 دستی………………………………………………………        67

2-39-2 تولید انبوه………………………………………………………….        67

40-2  قوانین…………………………………………………..        67

1-40-2 محلی……………………………………………………..        67     

2-40-2 داخلی………………………………………………………………………        67

3-40-2 بین المللی…………………………………………………………………………………..        69

1-3-40-2 قوانین صادرات…………………………………………………………….        69

2-3-40-2 قوانین بسته بندی های صادراتی…………………………………………………       70

3-3-40-2 هدف از بسته بندی های صادراتی……………………………………………….       70

4-3-40-2 نحوه بسته بندی…………………………………….       71

فصل سوم: بسته بندی

3-بسته بندی……………………………………………………….        72

1-3 بسته بندی چیست؟……………………………………………………….        73

2-3 کارکردهای بسته بندی………………………………………………………………………..        75

3-3 عملکردهای بسته بندی………………………………………………………..       75

4-3 ویژگی های یک بسته بندی خوب………………………………………………..      77

1-4-3 آسان ‌ترشدن استفاده از محصول……………………………………….      77

2-4-3 نقش اطلاع رسانی بسته ‌بندی……………………………………….      78

3-4-3 بازاریابی برای محصول……………………………………………………      78

4-4-3 بسته بندی،وظیفه حفاطتی……………………………………………………………..      78

5-4-3 ساختار اطلاعاتی بسته بندی……………………………………………..      79

5-3 طراحی گرافیک بسته بندی………………………………….     80 

6-3 چگونه یک طراحی بسته بندی به انتخاب اول تبدیل می شود؟…………………………….      83

7-3 بررسی رنگ در بسته بندی و ارتباط آن با فروش………………………………………….      83

8-3 بررسی سمت راست یا سمت چپ بودن تصویر و ارتباط آن با فروش…………………      87

9-3 بررسی خلاقیت گرافیکی در بسته بندی و ارتباط آن با فروش……………………………………..       87

10-3 اهمیت طراحی بسته بندی……………………………………………………………….       88

11-3 چند نکته اساسی در طراحی بسته بندی محصولات………………………………….      89

1-11-3استفاده از خلاقیت و ایجاد تفاوت……………………………………..       89

2-11-3 انتخاب رنگ و فونت در طراحی بسته بندی………………………………       89

3-11-3 استفاده از تصاویر……………………………………………….       90

4-11-3 ارتباط معنایی…………………………………………………….     91

5-11-3 ادبیات مناسب در طراحی بسته بندی………………………….. ……………       91

6-11-3 توجه به نحوه استفاده…………………………………………..       91

7-11-3 بازشدن آسان و امنیت بالا………………………………………………………       92

12-3 تصویر چیست؟…………………………………………………………       93

13-3 آرم چیست؟…………………………………………………………………………………….       93

14-3 کارکردهای آرم در فرآیند ارتباط………………………………………………………………….       95

15-3 کارکرد سخن گشا………………………………………………………………………………………      96

16-3 کارکرد هنری آرم…………………………………………………………………………………………..      96

17-3 اهداف اصلی تعیین شده برای آرم…………………………………………………………….      97

18-3 مشخصات و ویژگی رنگ…………………………………………………….      97

19-3انواع رنگ………………………………………………………….       99

1-19-3 رنگهای حسی………………………………………………………………….      99

2-19-3 رنگهای مرئی………………………………………………………………     101

20-3 بررسی انواع رنگ………………………………………………………………..      100

1-20-3 قرمز……………………………………………………………      100

2-20-3 صورتی………………………………………………………………..      101

3-20-3 نارنجی……………………………………………………………      101

4-20-3 زرد……………………………………………     102

5-20-3 قهوه ای………………………………………………………………………     103

6-19-3 آبی……………………………………………….      103

7-20-3 سبز………………………………………………      104

8-20-3 ارغوانی………………………………………………..      105

9-20-3 خاکستری…………………………………………………………..     105

10-20-3 سفید………………………     107

11-20-3 مشکی……………………………………………………. ……………………………    107

21-3 رنگهای غالب و واکنشهای آنها…………………………………………………     108

22-3 دسته بندی ویژگی های رنگها………………………………………………………….     112

1-22-3 رنگ های آرام، صاف، ساکت………………………………….     112

2-22-3 رنگهای خاکی…………………………………………………………………     112

3-22-3 رنگهای نرم،دلپذیر،مهربان……………………………..112

4-22-3 رنگهای صامت، گنگ و خفه…………………………………………………….      113

5-22-3 رنگهای هوس انگیز……………………………………      113

6-22-3 رنگهای معنوی و روحانی………………..      114

7-22-3 رنگهای رمانتیک…………………………………………      114

8-22-3 رنگهای وسوسه انگیز………………………………      114

9-22-3 رنگهای قدرتمند…………………………………………….      115

10-22-3 رنگهای برازنده،زیبا،با سلیقه…………………………………………………      115

11-22-3 رنگهای ستبر و نیرومند……………………………………….      116

12-22-3 رنگهای ظریف،ملایم…………………………………………………………….      116

13-22-3 رنگ های انرژیک و پرجنب و جوش…………………………………………………….      116

14-22-3 رنگهای سنتی……………………………………………………………….     117

15-21-3 رنگهای کلاسیک………………………………………     117

16-22-3 رنگهای شاد،سرزنده و با نشاط………………………………………….     118

17-22-3 رنگهای خیال انگیز………………………………………………..      118

18-22-3 رنگهای خنک وسرد………………………………………………..      119

19-22-3 رنگهای گرم و داغ……………………………………………………….       119

20-22-3 رنگهای طبیعی…………………………………………………………………      120

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

4-تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری…………………………………….     121

1-4 تحلیل ها……………………………………………………………..     122

    1-1-4 ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی……………………………………………     122

3-1-4 بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی……………………………………     122

4-1-4 اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی……………………………………………     122

5-1-4 جلب مشتری برای خرید صنایع دستی………………………………………….     122

6-1-4 ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها………………………………     122

7-1-4 نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده………………………………………………….     123

2-4 جمع بندی…………………………………………………………………     125

3-4 حوزه طراحی………………………………………………………………..     131

      1-3-4 لیست بایدها………………………………………………………………….     131

     2-3-4 لیست نبایدها……………………………………………………………………     132

3-3-4لیست خواسته ها…………………………………………………………………………     132

      4-3-4 لیست ناخواسته ها……………………………………………………….     132

فصل پنجم:طراحی

5- طراحی………………………………………………..       134

1-5 طراحی مقدماتی……………………………………………………………………………..      134

2-5 تجزیه و تحلیل طرح ها…………………………………………………….       135

3-5 انتخاب طرح برتر……………………………………………………………………………..    136

4-5 طراحی جزئیات………………………………………………………………………………………….     136

5-5 الگوریتم محصول……………………………………………………………………………………………………..     137

6-5 ساخت و بررسی اقتصادی…………………………………………….    137

7-5 طرح نهایی…………………………………………    138

پوستها……………………………………………………….     139

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….    148

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید