پایان نامه بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

عنوان:

بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

استاد راهنما :

دکتر امیر مانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه…………………. 2

عنوان تحقیق…………………. 3

طرح مسئله و بیان موضوع………………… 3

اهداف تحقیق…………………. 4

سوالات تحقیق…………………. 5

فرضیه ها ………………..5

روش تحقیق…………………. 6

ابزار گردآوری داده ها……………….. 6

اعتبار درونی پژوهش…………………… 6

طراحی طرح تحقیق…………………. 7

اجرای طرح تحقیق…………………. 8

انتقال…………………. 8

محدوده تحقیق…………………. 8

محدودیت های تحقیق…………………. 9

محدودیت موضوعی…………………. 9

محدودیت زمانی…………………. 9

فصل دوم

مقدمه………………..11

مفاهیم…………………. 11

تعریف دورکاری…………………. 11

دورکاری در مقابل Telecommuting…………………

حضور از راه دور……………….. 14

همکاری از راه دور ………………..14

انواع دورکاری…………………. 14

مزایای دورکاری…………………. 17

مشکلات پیاده سازی دورکاری…………………. 20

دورکاری چالش عصر حاضر………………… 21

مدل های پذیرش فناوری…………………. 22

مدل رفتار منطقی…………………. 23

مدل رفتار برنامه ریزی شده……………….. 24

مدل پذیرش فناوری…………………. 24

مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده……. 26

مدل انگیزشی…………………. 27

خلاصه و نتیجه گیری…………………. 28

فصل سوم

مقدمه………………… 30

وضعیت دورکاری…………………. 30

دورکاری در ایران…………………. 30

دورکاری در خارج از ایران…………………. 31

مطالعات پیشین…………………. 34

تحقیقات داخلی…………………. 34

تحقیقات خارجی :……………….. 36

تاریخچه پذیرش دورکاری…………………. 57

خلاصه و نتیجه گیری :……………….. 61

فصل چهارم

مقدمه………………… 63

روش تحقیق…………………. 63

متغیرهای تحقیق…………………. 64

متغیر وابسته واسطه (میانجی)……………….. 64

متغیر وابسته نهایی…………………. 64

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده……. 65

متغیر مشاهده گر (آشکار) ………………..65

متغیر مکنون یا پنهان………………… 65

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش………………….. 65

تعریف متغیرها……………….. 65

تعریف مفهومی…………………. 66

  1. درک از راحتی استفاده……………….. 66
  2. درک از مفید بودن………………… 66
  3. درک از منافع شخصی…………………. 66
  4. سازگاری…………………. 66
  5. درک از درستی…………………. 66
  6. ساختار فرهنگ…………………. 66
  7. درجه کارایی…………………. 67
  8. میزان در دسترس بودن منابع………………… 67

تعریف عملیاتی متغیر ها ………………..67

جامعه و نمونۀ آماری…………………. 69

جامعۀ آماری…………………. 69

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………. 69

واحد نمونۀ مورد مشاهده……………….. 69

برآورد حجم نمونه………………… 69

روشهای گرد آوری داده ها……………….. 70

مطالعات کتابخانه ای…………………. 70

مطالعات میدانی…………………. 71

مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه………………… 71

روش توزیع پرسش نامه……………….. 72

روائی و پایائی ابزار………………… 72

روایی…………………. 72

اعتبار محتوای پرسشنامه………………… 72

اعتبار عاملی پرسشنامه………………… 73

مراحل اجرای تحلیل عاملی…………………. 73

پایایی پرسشنامه………………… 74

روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات…………………. 76

مدل معادلات ساختاری…………………. 76

تعریف مدل معادلات ساختاری…………………. 76

ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر………………… 77

خلاصه و نتیجه گیری…………………. 77

فصل پنجم

مقدّمه………………… 80

آمار توصیفی…………………. 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت………………….. 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی…………………. 83

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری…….. 83

تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون…… 84

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…………………. 85

شاخص KMO و آزمون بارتلت………………….. 85

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار………………… 86

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار………………… 90

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری…………………. 92

تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…………………… 95

نیکویی برازش مدل…………………. 96

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار………………… 97

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار………………… 100

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری…………………. 101

آمار پارامتریک و آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق…… 103

وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟………………… 104

وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟………………… 106

وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟………………… 107

وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟…… 108

آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم………………… 110

فصل ششم

مقدمه………………… 117

‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق…………………. 117

وضعیت متغیرها……………….. 118

نتایج مربوط به برازش مدل…………………. 119

پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق…………………. 121

پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری….. 124

‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………. 125

کتاب شناسی (منابع)……………….. 126

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید