پایان نامه بررسی پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت نورد فولاد گیلان


دانشگاه آزاد اسلامی 

  واحد رشت

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   

گرایش  تحول

عنوان:

بررسی پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت نورد فولاد گیلان

استاد راهنما:

 دکتر بیژن شفیعی  

نیمسال تحصیلی

93 – 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول :  کلیات تحقیق
عنوانصفحه
چکیده1
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسئله4
1-3- اهمیت موضوع5
1-4- هدف تحقیق6
1-5- چارچوب نظری تحقیق6
1-6- فرضیه‌ها7
1-7- تعریف واژه های مورد استفاده در تحقیق7
1-8- قلمرو تحقیق8
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه10
2-2- تغییر سازمانی  مفاهیم و تعاریف10
2-3- انواع تغییر14
2-4- مدل های تغییر16
2-4-1- مدل سه مرحله ای کرت لوین16
2-4-2- مدل سیستمی تغییر16
2-4-3- مدل هفت مرحله ای تغییر17
2-4-4- بیر ( 1990 )17
2-4-5- ثرلی ( 1979 )18
2-4-6- مدل فرآیند گسترش یافته19
2-5- ابعاد تغییر سازمانی19
2-6- مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی21
2-7- مدیریت تغییر سازمانی24
2-7-1- مدل های مدیریت تغییر سازمانی26
2-7-2- نتایج فعالیت های مدیریت تغییر32
2-8- تعاملات اجتماعی و مقاومت در برابر تغییر33
2-9- ارتباطات سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر34
2-10- نقش آموزش در تغییر سازمانی43
2-11- نقش مشارکت کارکنان در تغییر سازمانی46
2-12- تعهد سازمانی50
2-12-1- ابعاد تعهد سازمانی52
2-13- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی55
2-13-1- مدل می یر و آلن55
2-13-2-  مدل مایر و شورمن56
2-13-3- مدل  جاروس و همکاران56
2-14- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی56
2-15- پیشینه تحقیق64
2-15-1- تحقیقات داخلی64
2-15-2- تحقیقات خارجی66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 – مقدمه70
3-2 – روش تحقیق70
3-3 – جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری70
3-4- روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات71
3-5 – پایایی پرسشنامه ها72
3-6 – روایی  پرسشنامه73
3-7-  روش  تجزیه و تحلیل داده ها73
 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4 – 1 – مقدمه75
4 – 2 – آمار توصیفی75
4 – 2 – 1 -تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان75
4 – 2 – 2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق80
4 – 3- آمار استنباطی (تحلیل فرضیه های تحقیق )81
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها  
5 – 1-  مقدمه85
5 – 2-  بحث و نتیجه گیری85
5 – 2 – 1- نتایج بخش آمار توصیفی86
5 – 2 – 2 -نتایج بخش آمار استنباطی86
5 – 3- پیشنهادات کاربردی تحقیق89
5 – 4 -پیشنهادات بمنظور تحقیقات آتی90
5 – 5 – محدودیت های تحقیق90
فهرست منابع92
ضمیمه96
فهرست جداول
جدول 2 – 1 – دلایل و استراتژی های مقاومت در برابر تغییر23
جدول 3-1- توزیع سوالات پرسشنامه71
جدول 3-2- آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه72
جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان76
جدول 4-2- سن پاسخ دهندگان77
جدول 4-3- تحصیلات پاسخ دهندگان78
جدول 4-3- سابقه خدمت پاسخ دهندگان79
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق80
جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف- اسمرینف80
جدول 4-7- ضرایب تاثیر رگرسیونی81
جدول 4-8- آماره های برازش مدل81
جدول 4-9- ضرایب تاثیر رگرسیونی83
جدول 4-10- ضرایب تاثیر رگرسیونی83
فهرست نمودار ها
نمودار2-1 – اجزای اصلی مدل سیستمی16
نمودار2-2 – مدل هفت مرحله ای تغییر17
نمودار 2-3  –  مدل سه بخشی تعهد سازمانی (آلن و می‌یر 1993)54
نمودار 2-4 – عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی (استیرز و همکاران 1978)60
نمودار 2-5  – پیش شرطهای تعهد سازمانی (مودی و همکاران 1982)61
نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان76
نمودار 4-2- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان77
نمودار 4-3- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان78
نمودار 4-4- نمودار ستونی سابقه خدمت پاسخ دهندگان79

چکیده

زمینه و هدف : کارکنان بعنوان منبع بالقوه ی مقاومت در برابر تغییر شناخته شده اند (اُکوموس و همینگتون ، 1998) ، با تغییر تجارب یک سازمان ، اعضای آن تفاسیر و انتظارات گوناگونی برای آن تغییرات را دارند. درک شناختی از نوع تغییر توسط یک نقشه ذهنی هدایت می شود که ویژگیهای تغییر و رابطه های بین رویدادهای مختلف را نشان می دهد. به این نقشه ی ذهنی اصطلاحاً   نمودار تغییر نیز اطلاق می گردد (لاو و وودمن ، 1995).از اینرو با این مطالعه به ارزیابی استنباط های تغییرات سازمانی ادراک شده کارکنان خط مقدم صنعت فولاد در شرکت نورد فولاد استان گیلان می پردازیم.

روش برسی : این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی  بوده که در سال 1393 روی گروه نمونه از 150 نفر از پرسنل شرکت نورد فولاد استان گیلان انجام پذیرفته است. در تحقیق حاضر از هر دو نوع روش گردآوری داده‌ها (مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی ) استفاده شده است  فرضیه های تحقیق در این بخش با استفاده ار آزمون رگرسیون مورد سنجش قرار گرفتند. دراین تحقیق نیز به منظورتعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده ازاین پرسشنامه ها و به کمک نرم افزارآماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزارمحاسبه شد.

یافته ها : نتایج تائید می کنند که 5 بُعد نمودار تغییر سازمانی در محیط صنعتی شرکت فولاد کاربرد پذیر هستند. بعلاوه ، صرفاً اجتماع (نه مشارکت و آموزش) تاثیر قوی بر تغییر سازمانی دارد. در عوض ، خود ماهیت تغییرات سازمانی به شکل معناداری به نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی و تعهد سازمانی مربوط هستند

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید