پایان نامه بررسی پدیده گالوپینگ به روش المان محدود

ارسال شده در سایت پایان نامه

موسسه آموزش عالی جامی

گروه مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

بررسی پدیده گالوپینگ به روش المان محدود

 

استاد راهنما:

دکتر سعید ضیایی راد

آذر 1393

 

فهرست

عنوان                                                                                                                          صفحه

فهرست مطالب …………………………………………………………………………………………………………………………………….. خ

فهرست اشکال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ذ

فهرست جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ز

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. س

فصل اول : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….  1  11-1 پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2 مروری بر کارهای انجام شده ……………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل دوم : مدل دینامیکی پدیده گالوپینگ ……………………………………………………………………………….. 7  

2-1 معادلات حرکت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2 انرژی جنبشی و ماتریس جرم …………………………………………………………………………………………………… 14

2-3 ماترس سختی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-4 بردار نیروهای تعمیم یافته ………………………………………………………………………………………………………… 17

2-5 تجزیه و تحلیل اغتشاش و معادلات حاکم ………………………………………………………………………………… 18

2-6 شروع گالوپینگ در سرعت باد بحرانی ………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم : تحلیل غیر خطی پدیده گالوپینگ…………………………………………………………………………. 21

3-1 مبانی روش  غیر خطی ……………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل چهارم : مدل سازی المان محدود ………………………………………………………………………………………. 24

4-1 فرمولاسیون عمومی …………………………………………………………………………………………………………………… 25

4-2 المان سه گرهی کابل ………………………………………………………………………………………………………………… 25

4-3 ماتریس جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

4-4 ماتریس سختی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

4-4-1 محاسبه  ………………………………………………………………………………………………………………………. 28

4-4-2 محاسبه  …………………………………………………………………………………………………………………….. 29

4-4-3 محاسبه  …………………………………………………………………………………………………………………. 30

4-5 فرمولاسیون بردار بار خارجی  ……………………………………………………………………………………………. 31

4-6 مدلسازی دهانه و پشتیبانی رشته های عایق……………………………………………………………………………… 32

4-7 فرمولاسیون ماتریس میرایی کل………………………………………………………………………………………………… 32

فصل پنجم : نتایج عددی………………………………………………………………………………………………………………. 32

5-1 شبیه سازی عددی………………………………………………………………………………………………………………………. 33

5-1-1 سرعت بحرانی کابل اول…………………………………………………………………………………………………………. 36

5-1-2 سرعت بحرانی کابل دوم…………………………………………………………………………………………………………. 39

5-2 بررسی اثر پارامترهای کابل…………………………………………………………………………………………………………. 43

5-3 نوسانات کابل به کمک روش المان محدود ………………………………………………………………………………. 53

5-3-1سرعت بحرانی کابل اول به روش المان محدود………………………………………………………………………. 54

5-3-2سرعت بحرانی کابل دوم به روش المان محدود……………………………………………………………………… 59

فصل ششم : نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 64

پیشنهادات برای ادامه کار ………………………………………………………………………………………………………………….. 66

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل                                                                                                                            صفحه

شکل (2-1) شماتیک خط انتقال و سطح مقطع آن …………………………………………………………………………… 7

شکل (4-1) مدل خط انتقال با جداساز ……………………………………………………………………………………………. 24

شکل (4-2) شماتیکی از مدل المان محدود کابل ……………………………………………………………………………. 26

شکل (5-1) سطح مقطع کابل اول و ضرایب نیروهای آیرودینامیکی بر حسب زاویه حمله ……………. 33

شکل (5-2) سطح مقطع کابل دوم و ضرایب نیروهای آیرودینامیکی بر حسب زاویه حمله …………… 34

شکل (5-3)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول)……….. 36

شکل (5-4)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ………. 37

شکل (5-5)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ……… 37

شکل (5-6)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ………..38

شکل (5-7)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ………..38

شکل (5-8)     ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ……….39

شکل (5-9)     ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم)………..40

شکل (5-10)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم)………40

شکل (5-11)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد  (کابل دوم) ……41

شکل (5-12)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم)………41

شکل (5-13)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم) ……..42

شکل (5-14)   ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم )……..42

شکل (5-15) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب EA برای کابل اول……………………………………….. 44

شکل (5-16) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب EA برای کابل دوم……………………………………….. 44

شکل (5-17) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب GJ برای کابل اول…………………………………………. 45

شکل (5-18) تغیرات سرعت بحرانی کابل بر حسب GJ برای کابل دوم…………………………………………  45

شکل (5-19) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب H برای کابل اول………………………………………….. 46

شکل (5-20) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب H برای کابل دوم………………………………………….. 46

شکل (5-21) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب  برای کابل اول………………………………………. 47

شکل (5-22) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب  برای کابل دوم…………………………………….. 47

شکل  (5-23) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب m برای کابل اول………………………………………… 48

شکل  (5-24) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب m برای کابل دوم……………………………………….. 48

شکل  (5-25) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب L برای کابل اول………………………………………….. 49

شکل  (5-26) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب L برای کابل دوم…………………………………………. 49

شکل (5-27) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب  برای کابل اول……………………………………… 50

شکل (5-28) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب  برای کابل دوم……………………………………… 50
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو
پایان نامه بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
پایان نامه تهدیدهای فرهنگی در هیئت¬های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی
دانلود پایان نامه ارشد ارتباط تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی
دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی آثار صدر عاملی در دوره جنگ