پایان نامه بررسی پدیده اختلاط دو سیال به روش شبکه ­ای بولتزمن

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

بررسی پدیده اختلاط دو سیال به روش شبکه ­ای بولتزمن

اساتید راهنما

دکتر محمدرضا شاه نظری

دکتر مجید بازارگان

شهریور 88

 

فهرست

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  1

فصل اول : مقدمه

1-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………..  2

1-2  تاریخچه روش شبکه­ای بولتزمن  ………………………………………………………………………………………………  5

فصل دوم : تئوری سینتیک و معادله انتقالی بولتزمن

2-1   استخراج معادله انتقالی بولتزمن  …………………………………………………………………………………………….  7

2-2  انتگرال یا تابع برخورد  ……………………………………………………………………………………………………………  11

2-3  حالت تعادلی سیال و تئوری H– بولتزمن  …………………………………………………………………………….  12

2-4  توزیع ماکسول- بولتزمن  ………………………………………………………………………………………………………..  15

فصل سوم : گسسته سازی معادله بولتزمن  و  شرایط مرزی

3-1  تابع برخورد BGK  ………………………………………………………………………………………………………………….   20

3-2  معادله شبکه­ای بولتزمن  ……………………………………………………………………………………………………….   20

3-3  تابع توزیع تعادلی در شبکه D2Q9  ……………………………………………………………………………………….  23

3-4  دیوار ساکن  …………………………………………………………………………………………………………………………….  25

3-5  مرزهای متحرک  …………………………………………………………………………………………………………………….  27

فصل چهارم : سیستم­های چند جزئی

4-1  مسایل پیچیده‌تر در روش شبکه‌ای بولتزمن  …………………………………………………………………………  29

4-2  مدلسازی سیستم‌های چندجزئی  …………………………………………………………………………………………..  29

4-3  روش TFLBM  ………………………………………………………………………………………………………………………  31

فصل پنجم : پیاده سازی و الگوریتم برنامه

5-1  الگوریتم سیستم تک فاز  ……………………………………………………………………………………………………….  34

5-2  الگوریتم سیستم چند فاز  ………………………………………………………………………………………………………  36

5-3  حل مسئله نمونه  ……………………………………………………………………………………………………………………  38

فصل ششم : مدلسازی­های انجام شده و نتایج

6-1  مدلسازی جدایش دو سیال مخلوط نشدنی  …………………………………………………………………………..  47

6-1-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد    ………………………………………………………………….  48

6-1-2  اجرای نرم افزار  ……………………………………………………………………………………………………….  49

6-2  مدلسازی اختلاط دو سیال مخلوط شدنی  ……………………………………………………………………………  54

6-2-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد    ………………………………………………………………….  48

6-3  اختلاط دو سیال مخلوط نشدنی در یک مخلوط­کن ساده  ……………………………………………………  61

6-3-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد    ………………………………………………………………….  62

6-4  بحث و نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………….  68

6-5  پیشنهاد برای ادامه پروژه  ………………………………………………………………………………………………………  70

پیوست

7-1  جریان درون حفره مربعی  ………………………………………………………………………………………………………  72

7-1-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد  …………………………………………………………………….  73

7-1-2  اجرای نرم افزار  ……………………………………………………………………………………………………….  73

7-1-3  بررسی اثرات تراکم پذیری  ……………………………………………………………………………………..  75

7-1-4  نتایج  ………………………………………………………………………………………………………………………..  75

7-2  مدلسازی جریان حول یک بلوک مربعی  ……………………………………………………………………………….  83

7-2-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد  …………………………………………………………………….  84

7-2-2  نتایج  ………………………………………………………………………………………………………………………..  85

مراجع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  93

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد