پایان نامه بررسی و مقایسه فعالیت‏های شغلی در میان عشایر

enter تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

get link فـهـرسـت مـطـالـب

http://www.otdelkadomov-spb.ru/prioriti/sitemap148.html صفحه

فـصـل اول : کـلـیـات 11
1ـ 1ـ  مـقـدمـه12
2ـ 1ـ طـرح مسئـلـه14
3ـ 1ـ سئوالات تحقیق19
4ـ 1ـ  اهـمـیـت و ضرورت تـحـقـیـق20
5ـ 1ـ اهداف تحقیق22
6ـ1ـ زمان پژوهش23
7ـ1ـ ابهامات و مشکلات تحقیق23
8ـ1ـ انگیزه تحقیق24
9ـ1ـ ابزار تحقیق24
10ـ 1ـ  روش تـحـقـیـق24
1ـ 10ـ 1ـ تکنیک های تحقیق31
1ـ 1ـ 10ـ 1ـ مـشـاهـده 31
2ـ 1ـ 10 ـ 1ـ  مـصـاحـبـه32
3ـ 1ـ10 ـ 1ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارک33
4ـ 1ـ10ـ 1ـ  عـکـس33
11ـ 1ـ چـارچـوب نـظـری34
1ـ 11 ـ1 ـ نـظـریـه کارکردگـرایـی34
1ـ 11ـ1 ـ نـظـریـه نوآوری38
12ـ 1ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق43
13ـ1ـ مفاهیم و اصطلاحات47
فـصـل دوم : میدان تحقیق51
1ـ 2ـ  اسـتـان فـارس52
2ـ 2ـ شـهـرسـتـان مُهر55
1ـ2ـ 2ـ مـوقـعـیـت جـغـرافـیـایـی55
2ـ 2ـ 2ـ جـغـرافـیـای انـسـانـی58
1ـ2ـ2ـ2ـ تعداد و سیر تحول جمعیت طی چهار دوره سرشمـاری58
2ـ2ـ2ـ2ـ تـوزیـع جـمـعـیـت60
3ـ2ـ2ـ2ـ تـراکـم جـمـعـیـت63
4ـ2ـ2ـ2ـ وضـعـیـت سـواد63
‌5ـ2ـ2ـ2ـ تـرکـیـب سـنـی و جـنـسـی65
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـادی و انـرژی65
3ـ2ـ عـشـایـر67
1ـ3ـ2ـ‌وضعیت‌موجود در‌جامعه‌عشایری‌براساس‌سرشماری137770
2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاری عـشـایـر کـوچـنـده سال 137772
3ـ3ـ2ـ توزیع‌جمعیت6ساله‌وبیشترعشایری‌کشوربرحسب‌وضع‌سواد72
4ـ3ـ1ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر72
5ـ3ـ2ـ اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر72
6ـ3ـ2ـ‌آمارجمعیتی‌عشایرداوطلب‌اسکان‌برحسب‌محل‌موردنظربرای‌اسکان73
7ـ3ـ2ـ آمار جمعیتی عشایر بر حسب  علاقه به اسکان یا کوچ73
8ـ3ـ2ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستای کریم آباد)75
فـصـل سوم : فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقـتـصادی عشایر مورد مطالعه قبل از اسکان84
1ـ 3ـ فعالیت‏های اقتصادی84
1ـ 1ـ 3ـ صـنـایـع دسـتـی و فـرش بـافـی86
2ـ 1ـ 3ـ بـافـت سـیـاه چـادر91
3ـ 1ـ 3ـ تـولـیـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـی92
4ـ1ـ3ـ فـعالـیت‏های‏مـبتنی بـر نـگهـداری، پرورش، چـرا دام‏هـا94
2ـ3ـ ویـژگـی‏هـای فعالیت های شـغـلـی و اقـتـصـادی96
1ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد نـیـمـه خـود کـفـا و تـقـریـبـاً خـود کـفـا97
2ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـیـشـتـی97
3ـ2ـ3ـ تـولـیـد بـرای مـصـرف98
4ـ2ـ 3ـ تکنـولوژی ابتدائی در تهیـه و ساخـت مـحـصـولات99
5ـ2ـ 3ـ نـوع مـعـیـشـت غـالـب مـبـتـنـی بـر دامـداری99
6ـ2ـ 3ـ زنـدگـی اقـتـصـادی پـر مـشـقـت99
7ـ2ـ 3ـ رابـطـه کـاری خـانـوادگـی99
فـصـل چهارم : دلایـل و ریشه‌های اسـکـان101
1ـ4ـ خـلـع سـلاح و اسـکان عـشـایـر ایـران105
2ـ4ـ اصـلاحـات ارضـی108
3ـ4ـ  مـلـی کـردن جـنـگل هـا و مـراتـع110
4ـ4ـ نـفـوذ سـاختـار شـهری111
5ـ 4ـ بسط نهاد‌های فرهنگی جدید112
6ـ4ـ عـدم تـوانـائـی مـالـی ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادی113
7ـ4ـ دلایـل شـخـصـی114
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـایـر مورد مطالعه پـس از اسـکـان116
1ـ5ـ تغییر رفتارهای گروهی117
2ـ5ـ گسترش ارتباطات119
3ـ5ـ تغییر اشکال معیشتی120
4ـ5ـ روابط جدید با دستگاه‌های دولتی123
5ـ5ـ نیازهای جدید124
6ـ5ـ افزایش نرخ با سوادی125
1ـ 6ـ 5ـ بالا رفتن سطح آگاهی افراد127
2ـ 6ـ 5ـ تأثـیر بر پایـگاه اجتـماعی افـراد128
3ـ 6ـ 5 ـ مهاجرت128
4ـ 6ـ 5 ـ ایجاد هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری جدید129
5ـ 6ـ 5 ـ تحول در ملاک های ازدواج129
6ـ 6ـ 5 ـ شکاف میان دو نسل130
فـصـل ششم: فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقتصادی پس از اسکان عشایر روستای کریم‏آباد131
1ـ 6ـ فعالیت‏های اقتصادی132
1ـ1ـ 6ـ دامـداری و فـعـالـیـت هـای وابـسـتـه132
2ـ1ـ6ـ صنایع دستی134
3ـ1ـ 6ـ بـاغـبـانـی136
4ـ1ـ 6ـ فـعـالـیـت در شـرکـت هـای صـنـعـتـی139
5ـ1ـ 6ـ پـرورش زنـبـور عـسـل140
6ـ1ـ 6ـ مـشـاغـل خـدمـاتـی142
7ـ1ـ 6ـ کـشـاورزی143
2ـ6ـ ویژگی‏های اقتصادی144
1ـ2ـ6ـ خانواده به عنوان اصلی ترین واحد تولید144
2ـ2ـ6ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـای هـسـتـه‏ای و مـسـتـقـل145
3ـ2ـ6ـ نوع معیشت غالب بر دامداری146
فـصـل هفتم : تفاوت یکجانشینی عشایر با یکجانشینی روستایی در شهرستان مُهر147
1ـ7ـ کشاورزی148
1ـ نوع محصول تولید شده148
2ـ کشاورزی به عنوان یک شغل و فعالیت اقتصادی149
3ـ سابقه کشاورزی متفاوت149
2ـ7ـ دامـداری150
1ـ سـابـقـه دامـداری150
2ـ دامداری به عنوان شغل و فعالیت اصلی151
3ـ نوع دام‏ها152
4ـ نوع تغذیه دام‏ها153
ـ نتیجه‏گیری155
ـ فـهـرسـت مـنـابـع161

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :

info@jahandoc.com

یا تلگرام

    hamidisupport@