پایان نامه بررسی و مقایسه فعالیت‏های شغلی در میان عشایر

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فـهـرسـت مـطـالـب

صفحه

فـصـل اول : کـلـیـات  11
1ـ 1ـ  مـقـدمـه 12
2ـ 1ـ طـرح مسئـلـه 14
3ـ 1ـ سئوالات تحقیق 19
4ـ 1ـ  اهـمـیـت و ضرورت تـحـقـیـق 20
5ـ 1ـ اهداف تحقیق 22
6ـ1ـ زمان پژوهش 23
7ـ1ـ ابهامات و مشکلات تحقیق 23
8ـ1ـ انگیزه تحقیق 24
9ـ1ـ ابزار تحقیق 24
10ـ 1ـ  روش تـحـقـیـق 24
1ـ 10ـ 1ـ تکنیک های تحقیق 31
1ـ 1ـ 10ـ 1ـ مـشـاهـده  31
2ـ 1ـ 10 ـ 1ـ  مـصـاحـبـه 32
3ـ 1ـ10 ـ 1ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارک 33
4ـ 1ـ10ـ 1ـ  عـکـس 33
11ـ 1ـ چـارچـوب نـظـری 34
1ـ 11 ـ1 ـ نـظـریـه کارکردگـرایـی 34
1ـ 11ـ1 ـ نـظـریـه نوآوری 38
12ـ 1ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق 43
13ـ1ـ مفاهیم و اصطلاحات 47
فـصـل دوم : میدان تحقیق 51
1ـ 2ـ  اسـتـان فـارس 52
2ـ 2ـ شـهـرسـتـان مُهر 55
1ـ2ـ 2ـ مـوقـعـیـت جـغـرافـیـایـی 55
2ـ 2ـ 2ـ جـغـرافـیـای انـسـانـی 58
1ـ2ـ2ـ2ـ تعداد و سیر تحول جمعیت طی چهار دوره سرشمـاری 58
2ـ2ـ2ـ2ـ تـوزیـع جـمـعـیـت 60
3ـ2ـ2ـ2ـ تـراکـم جـمـعـیـت 63
4ـ2ـ2ـ2ـ وضـعـیـت سـواد 63
‌5ـ2ـ2ـ2ـ تـرکـیـب سـنـی و جـنـسـی 65
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـادی و انـرژی 65
3ـ2ـ عـشـایـر 67
1ـ3ـ2ـ‌وضعیت‌موجود در‌جامعه‌عشایری‌براساس‌سرشماری1377 70
2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاری عـشـایـر کـوچـنـده سال 1377 72
3ـ3ـ2ـ توزیع‌جمعیت6ساله‌وبیشترعشایری‌کشوربرحسب‌وضع‌سواد 72
4ـ3ـ1ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
5ـ3ـ2ـ اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
6ـ3ـ2ـ‌آمارجمعیتی‌عشایرداوطلب‌اسکان‌برحسب‌محل‌موردنظربرای‌اسکان 73
7ـ3ـ2ـ آمار جمعیتی عشایر بر حسب  علاقه به اسکان یا کوچ 73
8ـ3ـ2ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستای کریم آباد) 75
فـصـل سوم : فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقـتـصادی عشایر مورد مطالعه قبل از اسکان 84
1ـ 3ـ فعالیت‏های اقتصادی 84
1ـ 1ـ 3ـ صـنـایـع دسـتـی و فـرش بـافـی 86
2ـ 1ـ 3ـ بـافـت سـیـاه چـادر 91
3ـ 1ـ 3ـ تـولـیـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـی 92
4ـ1ـ3ـ فـعالـیت‏های‏مـبتنی بـر نـگهـداری، پرورش، چـرا دام‏هـا 94
2ـ3ـ ویـژگـی‏هـای فعالیت های شـغـلـی و اقـتـصـادی 96
1ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد نـیـمـه خـود کـفـا و تـقـریـبـاً خـود کـفـا 97
2ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـیـشـتـی 97
3ـ2ـ3ـ تـولـیـد بـرای مـصـرف 98
4ـ2ـ 3ـ تکنـولوژی ابتدائی در تهیـه و ساخـت مـحـصـولات 99
5ـ2ـ 3ـ نـوع مـعـیـشـت غـالـب مـبـتـنـی بـر دامـداری 99
6ـ2ـ 3ـ زنـدگـی اقـتـصـادی پـر مـشـقـت 99
7ـ2ـ 3ـ رابـطـه کـاری خـانـوادگـی 99
فـصـل چهارم : دلایـل و ریشه‌های اسـکـان 101
1ـ4ـ خـلـع سـلاح و اسـکان عـشـایـر ایـران 105
2ـ4ـ اصـلاحـات ارضـی 108
3ـ4ـ  مـلـی کـردن جـنـگل هـا و مـراتـع 110
4ـ4ـ نـفـوذ سـاختـار شـهری 111
5ـ 4ـ بسط نهاد‌های فرهنگی جدید 112
6ـ4ـ عـدم تـوانـائـی مـالـی ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادی 113
7ـ4ـ دلایـل شـخـصـی 114
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـایـر مورد مطالعه پـس از اسـکـان 116
1ـ5ـ تغییر رفتارهای گروهی 117
2ـ5ـ گسترش ارتباطات 119
3ـ5ـ تغییر اشکال معیشتی 120
4ـ5ـ روابط جدید با دستگاه‌های دولتی 123
5ـ5ـ نیازهای جدید 124
6ـ5ـ افزایش نرخ با سوادی 125
1ـ 6ـ 5ـ بالا رفتن سطح آگاهی افراد 127
2ـ 6ـ 5ـ تأثـیر بر پایـگاه اجتـماعی افـراد 128
3ـ 6ـ 5 ـ مهاجرت 128
4ـ 6ـ 5 ـ ایجاد هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری جدید 129
5ـ 6ـ 5 ـ تحول در ملاک های ازدواج 129
6ـ 6ـ 5 ـ شکاف میان دو نسل 130
فـصـل ششم: فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقتصادی پس از اسکان عشایر روستای کریم‏آباد 131
1ـ 6ـ فعالیت‏های اقتصادی 132
1ـ1ـ 6ـ دامـداری و فـعـالـیـت هـای وابـسـتـه 132
2ـ1ـ6ـ صنایع دستی 134
3ـ1ـ 6ـ بـاغـبـانـی 136
4ـ1ـ 6ـ فـعـالـیـت در شـرکـت هـای صـنـعـتـی 139
5ـ1ـ 6ـ پـرورش زنـبـور عـسـل 140
6ـ1ـ 6ـ مـشـاغـل خـدمـاتـی 142
7ـ1ـ 6ـ کـشـاورزی 143
2ـ6ـ ویژگی‏های اقتصادی 144
1ـ2ـ6ـ خانواده به عنوان اصلی ترین واحد تولید 144
2ـ2ـ6ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـای هـسـتـه‏ای و مـسـتـقـل 145
3ـ2ـ6ـ نوع معیشت غالب بر دامداری 146
فـصـل هفتم : تفاوت یکجانشینی عشایر با یکجانشینی روستایی در شهرستان مُهر 147
1ـ7ـ کشاورزی 148
1ـ نوع محصول تولید شده 148
2ـ کشاورزی به عنوان یک شغل و فعالیت اقتصادی 149
3ـ سابقه کشاورزی متفاوت 149
2ـ7ـ دامـداری 150
1ـ سـابـقـه دامـداری 150
2ـ دامداری به عنوان شغل و فعالیت اصلی 151
3ـ نوع دام‏ها 152
4ـ نوع تغذیه دام‏ها 153
ـ نتیجه‏گیری 155
ـ فـهـرسـت مـنـابـع 161

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید