پایان نامه بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92


دانشگاه آزاداسلامی

واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته : علوم تربیتی

گرایش : برنامه ریزی درسی

عنوان :

بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه  آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش 40 نفر از دانش آموزان پایه هفتم  در دو گروه 20نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده، که گروه آزمایش در کلاس موضوعی و گروه شاهد در کلاس سنتی درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی را آموزش دیده اند. ابزارشامل، پس آزمون محقق ساخته علوم تجربی و ادبیات فارسی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده  نشان می دهد که بین توانایی حل مسئله علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی آزمایش راه حل ها  و توانایی استنتاج دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی:کلاس موضوعی، توانایی حل مسئله، علوم تجربی، ادبیات فارسی

 

فهرست مطالب 
عنوانصفحه
چکیده فارسی
تقدیم به
سپاسگذاری
فهرست مطالبأ
فهرست جداولو
فصل اول:کلیات تحقیق1
1-1-مقدمه2
1-2-بیان مسئله4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق8
1-4-اهداف تحقیق1-4-1-هدف کلی:1111
1-4-2-اهداف جزئی:11
1-5- فرضیات تحقیق12
6-1 تعاریف  اصطلاحات و متغیرها14
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق17
2-1-مقدمه18
2-2- تعریف مسئله و حل مسئله20
2-3- توانایی و مهارت حل مسئله22
2-4- روش حل مسئله26
2-4-1- حل مسئله از طریق آزمایش و خطا26
2-4-2- حل مسئله از طریق بینش و شناخت27
2-4-3- حل مسئله با روش تحلیلی27
2-4-4- حل مسئله با روش دیویی28
2-5-راهبردهای حل مسئله29
2-5-1- راهبرد رسم شکل30
2-52- راهبرد الگوسازی30
2-5-3- راهبرد حذف حالت های نامطلوب30
2-5-4- راهبرد الگویابی30
2-5-5- راهبرد حدس و آزمایش31
2-5-6- راهبرد زیرمسئله31
2-5-7- راهبرد حل مسئلۀ ساده تر31
2-5-8- راهبرد روش های نمادین31
2-6- تعریف و تعیین قلمرو حوزه علوم تجربی32
2-7- فلسفه آموزش علوم تجربی32
2-8- فلسفه وجودی درس زبان و ادبیات فارسی34
2-9- اصول حاکم بر برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطۀ اول35
2-10- ماهیت یادگیری37
2-11- عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری2-12- فرصتها و تجارب یادگیری

2-13- اصول کلی انتخاب فرصت ها و فعالیت های یادگیری

2-14- کلاس های موضوعی

2-15- اهداف تشکیل کلاس های موضوعی

2-16- مزایای کلاس های موضوعی در مدارس

2-17- چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی

3945

49

52

54

55

57

2-18- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور58
2-19- تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور60
فصل سوم: روش تحقیق63
3-1- مقدمه64
3-2- روش تحقیق65
3-3- جامعه آماری66
3-4- نمونه آماری( حجم نمونه  و روش نمونه گیری)66
3-5- ابزارهای گردآوری داده ها  و روایی و پایایی آن67
3-6- چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای کار)68
3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها70
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها71
4-1-مقدمه72
4-2- یافته های توصیفی73
4-3-یافته های استنباطی76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری105
5-1-مقدمه106
5-2-نتیجه گیری و بحث107
5-3- محدودیت های پژوهش126
5-4- پیشنهادات کاربردی127
5-5- پیشنهادات پژوهشی130
منابع فارسی131
منابع انگلیسی135
منابع اینترنتی137
چکیده انگلیسیپیوست (الف)

پیوست(ب)

 

 

 

فهرست جداول 
عنوانصفحه
جدول(3-1): طرح پس آزمون با گروه کنترلجدول(4-1): معدل دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل  برای همگن سازی

جدول (4-2) : آزمون  t  مستقل برای مقایسه معدل نیمسال اول دانش آموزان پایه هفتم گروه آزمایش و کنترل

6573

73

جدول(4-3): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های موضوعی74
جدول(4-4): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های سنتی74
جدول(4-5): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های موضوعی75
جدول(4-6): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های سنتی75
جدول(4-7): نتایج آزمون آماره کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال76
جدول(4-8): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی77
جدول(4-9): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی79
جدول(4-10): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی81
جدول(4-11): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی83
جدول (4-12) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی85
جدول (4-13): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی87
جدول (4-14): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی89
جدول (4-15): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی91
جدول (4-16): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی93
جدول (4-17) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی95
جدول (4-18) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی97
جدول (4-19) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی99
جدول (4-20) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج علوم تجربی فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی101
جدول (4-21) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید