پایان نامه بررسی و مقایسه برخی مهارت های روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

موضوع:

بررسی و مقایسه برخی مهارتهای روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه

استاد راهنما:

دکتر عهدیه یدالله زاده

استاد مشاور:

دکتر احمد ترک فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………….. 8

1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 9

1-6- محدویت­های تحقیق………………………………………………………………………………………. 9

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………… 10

1-7-1- تعریف مفهومی…………………………………………………………………………………………. 10

1-7-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………… 13

2-2-1- مهارت های روانی……………………………………………………………………………………… 13

2-2-2- انگیزش…………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-2-1- انگیزش در ورزش…………………………………………………………………………………. 17

2-2-2-2- انگیزش درونی و انگیزش بیرونی………………………………………………………………. 18

2-2-3- اعتماد به نفس…………………………………………………………………………………………… 19

2-2-3-1- اعتماد به نفس و تکامل آن……………………………………………………………………….. 20

2-2-3-2- اعتماد به نفس در ورزش…………………………………………………………………………. 20

2-2-3-3- ابعاد اعتماد به نفس………………………………………………………………………………… 21

2-2-3-4- تأثیر اعتماد به نفس بر عملکرد ورزشی……………………………………………………….. 22

2-2-4- تمرکز……………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-5- کنترل حالت های روانی………………………………………………………………………………. 24

2-2-5-1- محدوده بهینه و مطلوب انرژی روانی………………………………………………………….. 24

2-2-6- تصویر سازی ذهنی…………………………………………………………………………………….. 25

2-2-6-1- انواع تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………….. 27

2-2-6-2- بیان نظریه ای………………………………………………………………………………………… 28

2-2-7- هدفمندی…………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-7-1- انواع هدف ها……………………………………………………………………………………….. 29

2-2-7-2- اصول تعیین اهداف…………………………………………………………………………………. 30

2-2-7-3- مشکلات رایج در تعیین هدف…………………………………………………………………… 31

2-3- پیشینه تحقیق در داخل و خارج………………………………………………………………………… 31

2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………………….. 31

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………….. 36

2-4- جمع‌بندی ادبیات پیشینه………………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 49

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 49

3-3- ابزار گردآوری……………………………………………………………………………………………… 49

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 50

3-5- روش آماری………………………………………………………………………………………………… 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 52

4-2- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………….. 57

4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش (اطلاعات استنباطی)……………………………………….. 63

فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………… 63

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… 64

فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 65  

فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 66

فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………. 67

فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………. 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 70

5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 70

5-3- نتایج………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-4- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 71

5-5- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………… 78

5-5-1- پیشنهادهای آموزشی…………………………………………………………………………………… 78

5-5-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی………………………………………………………………….. 78

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 80

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 80

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 84

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 86

چکیده:

امروزه بحث مهارتهای روانی در اجرای مهارتهای ورزشی از اهمیت بسزایی بر خوردار می باشد ، در حالی که در گذشته فقط به آمادگی جسمانی ورزشکار می پرداختند و این خلاء ( عدم آموزش و بکار گیری مهارتهایی همچون ، انگیزش ، تمرکز ،اعتماد به نفس ،تنظیم سطح انرژی روانی ، تصویر سازی ذهنی ، هدف گزینی ، …..) با حضور روانشناسان در کنار تیمهای ورزشی پر گردیده و نتایج این تحقیق و تحقیقات گذشته همگی حاکی بر تایید و تاکید در بکارگیری این مهارتها در جهت بهبود ، ارتقاء ،و ثبت رکوردهای جدید را بهمراه داشته است. به همین منظور و اثبات این مسئله ، تحقیق فوق به روش علی- مقایسه ای و بطور تصادفی از ورزشکاران مرد نخبه ( مسابقات لیگ کشور در سال 91 به میزبانی هیات تیراندازی زاهدان ) به تعداد 37 نفر تیر اندازان نخبه در سطح (ملی، لیگ برتر، لیگ دسته یک ) و کلیه ورزشکاران مرد تیر انداز در استان سیستان و بلوچستان که بطور تصادفی 83 نفر از آنها انتخاب گردیدند.

کلیه نمونه ها بطور تصادفی از جامعه در دسترس انتخاب گردیده اند . در این تحقیق از پرسشنامه 60 سوالی وینتر SASI ( انستیتو ورزش استرالیای جنوبی ) استفاده گردیده است که روایی و اعتبار آن قبلا توسط سمندر ، ( 1379 ) مورد تایید قرار گرفته است.

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1- مقدمه

امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش با استفاده از مفاهیم علمی و نظریات مختلف دانشمندان در خصوص نحوه آمادگی ورزشکاران جهت حضور در مسابقات، تحولی عظیم به وجود آورده است و همواره سعی می کند تا با بهره گیری از روش های علمی صحیح، مقادیر و نسبت های دقیقی از عوامل قابل اندازه گیری در ورزشکاران بدست آورد تا میزان آمادگی آنان را محاسبه نموده و افزایش دهد. یکی از این عوامل مهم، آمادگی روانی می باشد که تأثیر مستقیم و موثری روی آمادگی جسمانی ورزشکاران دارد (فرید، 1386).

اجرای بهینه مهارت های ورزشی به سه فاکتور آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی وابسته است. با پیشرفت علم روان شناسی، بحث مهارت های روانی در اجرای مهارت های ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. قبلاً به اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می شد در حالی که امروزه، روان شناسان بیشتر بر آماده سازی روانی توجه و تأکید می کنند (هالواری[1]، 1997). هم چنین، استفاده از مهارت های روانی پیشرفت قابل ملاحظه ای در عملکرد ورزشکاران حرفه ای المپیک و سطوح دانشگاهی به وجود آورده است (مارتینز[2]، 1987). به عقیده هکر[3] (2000)، اغلب کمبودهای روانی است که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه در تمرین و مسابقات باز می دارد نه اشتباهات و کمبودهای فیزیکی. برای نخبه شدن ورزشکار چهار عامل اساسی مورد نیاز است: استعداد جسمانی، تلاش سخت، همانند سازی و آمادگی روانی. توانایی های جسمانی و بدنی برای یک ورزشکار نخبه بسیار ضروری و اساسی است ولی کافی نخواهد بود. این توانایی ها بایستی به وسیله تمرینات مناسب و آمادگی ذهنی شکوفا شوند (فرید، 1386). مهارت روانی به ویژگی های ذاتی یا آموخته ورزشکار اطلاق می شود که موفقیت او را ممکن یا محتمل می سازد. روش ها و راهبردهای روانی نیز تمریناتی است که به کسب این مهارت ها منتهی می شود (واعظ موسوی، 1387). مهارت های روانی همچون مهارت های جسمانی آموختنی اند و با توجه به نزدیک و حساس شدن رقابت ها در رشته های ورزشی مختلف، برای پیروز شدن نیاز به آمادگی روانی است، زیرا از این طریق است که ورزشکاران می توانند روحیه خود را برای رقابت های بزرگ حفظ نموده و از این طریق می توانند قابلیت های خود را در صحنه مسابقات ورزشی به اجرا بگذارد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید