پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی- سنجش و اندازه گیری

موضوع:

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

استاد راهنما:

دکتر مرجان جعفری روشن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………..i

فهرست………………………………………………………………………………………………………………..ii

فصل اول

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………… 1

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………..2

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………3

سوال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….3

– سوال های اصلی ………………………………………………………………………………………………3

– سوال فرعی………………………………………………………………………………………………4

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………….4

تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………….4

– استرس ………………………………………………………………………………………………………..4

– سلامت روان . ………………………………………………………………………………………….. 5

آزمون ……………………………………………………………………………………………………………6

تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………6

– استرس …………………………………………………………………………………………………………….6

– سلامت روان ……………………………………………………………………………………………………. 6

– روایی ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

– روایی همگرایی………………………………………………………………………………………………… 6

– اعتبار …………………………………………………………………………………………………………….. 7

– عامل…………………………………………………………………………………………………… 7

– عامل مشترک ………………………………………………………………………………………………. 7

– میزان اشتراک ……………………………………………………………………………………………….. 7

ملاک کیسر …………………………………………………………………………………………………….. 7

– بار عاملی ……………………………………………………………………………………………………….. 7

– چرخش عاملی ………………………………………………………………………………………………… 8

– چرخش متعامد ……………………………………………………………………………………………… 8

– چرخش متمایل………………………………………………………………………………………………. 8

– تحلیل مولفه های اصلی……………………………………………………………………………………… 8

ساختار عاملی…………………………………………………………………………………………………. 9

ارزش ویژه……………………………………………………………………………………………………… 9

– ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 10

نظریه های استرس …………………………………………………………………………………………….16

نظریه کانن……………………………………………………………………………………………………….. 16

– نظریه سلیه …………………………………………………………………………………………………..17

– مدل سه گانه استرس (فشار روانی) ………………………………………………………………………18

– نظریه ایمن شناسی عصبی – روانی………………………………………………………………22

نظریه مدل پردازش اطلاعات …………………………………………………………………..24

نظریه فولکمن و لازاروس (الگوی تبادلی) ……………………………………………………………25

میانجی های پاسخ به تنش ……………………………………………………………………………….28

– نظریه روان کاوی ……………………………………………………………………………..29

– نظریه رفتار گرایی…………………………………………………………………………………..29

– نظریه شناختی ……………………………………………………………………………………….29

طبیعت و منابع استرس ……………………………………………………………………………… 30

– استرس انگیزشی ……………………………………………………………………………………..30

– استرس پاسخی ……………………………………………………………………………………..30

– استرس انگیزشی پاسخی (ترکیب) …………………………………………………………………..30

منابع یا علت های استرس  ……………………………………………………………………………..31

دگرگونی یا رویداد های زندگی …………………………………………………………….31

– گرفتاریهای زندگی روزمره …………………………………………………………………….32

– استرس بلند مدت  …………………………………………………………………………………..33

ناکامی و تعارض ها …………….. ……………………………………………………………….34

– تیپ شخصیت A ……………………………………….. …………………………………

عوامل ایجاد کننده استرس  ……………………………………………………………………..35

– کار …………………………………………….. ……………………………………………………..35

– مردم ……………………………………………………………………………………………..35

– زمان ………………………………………………………………………………………………35

– محیط …………………………………………………………………………………..36

– زندگی در خانه ……………………………………………………………………………..36

شخصیت …………………………………………………………………………………….36

علائم و نشانه های استرس  …………………………………………………………………..37

– علائم فیزیولوژیکی استرس . …………………………………………………………….. 37

علائم روانی استرس ………………………………………………………………………37

– علائم رفتاری استرس ……………………………………………………………………38

علائم ذهنی استرس …………………………………………………………………..38

– علائم احساسی استرس …………………………………………………………………. 38

آثار استرس بر دستگاه ایمنی  ………………………………………………………….39

استرس و بیماری های روان تنی  ………………………………………………………….40

– سردرد های عصبی و میگرنی …………………………………………………….43

بیماری های کرونری قلب …………………………………………………………………….44

زخم معده …………………………………………………………………………………………45

استرس و بیماری های پوستی ………………………………………………………………….46

تاثیر عوامل استرس زا بر فرد  ……………………………………………………………..46

عوامل موثر در ارزیابی رخدادهای فشار زا  ……………………………………….50

انواع روش های مقابله…………………………………………………………………………53

شیوه های مقابله  ……………………………………………………………………………………54

روش های کنار آمدن با استرس ……………………………………………………………..55

تفاوت های جنسی در پاسخ به استرس  ……………………………………………………57

سلامت  …………………………………………………………………………………………..60

سلامت و بیماری ……………………………………………………………………………64

– سلامت جسمانی ……………………………………………………………………….66

– سلامت هیجانی ………………………. …………………………………………………..66

– سلامت هوشی ………………………………………………………………………………..66

– سلامت معنوی …………………………………………………………………………………66

سلامت اجتماعی …………………………………………………………………………….66

معیار های سلامت  ……………………………………………………………………………67

پیشینه تحقیقات  ………………………………………………………………………..68

مطالعات خارجی ………………………………………………………………………..68

– مطالعات داخلی …………………………………………………………………………….71

فصل سوم

روش پژوهش ………………………………………………………………………………. 73

جامعه آماری  ………………………………………………………………………………..73

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………..73

ابزار جمع آوری داده ها  ……………………………………………………………………73

– سیاهه استرس هری ……………………………………………………………73

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28)) ………………………………………………….

فرآیند اجرا …………………………………………………………………………………..74

فصل چهارم

یافته های تحقیق  ……………………………………………………………………………76

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری  ……………………………………………………………………..95

پیشنهاد های تحقیق  ………………………………………………………………………101

محدودیت های تحقیق  …………………………………………………………………..101

منابع………………………………………………………………………………………………102

چکیده:

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس هری پس از ترجمه و بررسی روایی ظاهر و محتوا با روش تحلیل عاملی بررسی شد.یک نمونه چهارصد نفری از مردم شهر تهران به روش تصادفی ساده و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه 66 سوالی H.S.I  را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 39 سوال مناسب شهر تهران می باشد که هشت عامل در سه بخش منابع استرس، پیامد های استرس و فعالیت های کاهنده استرس تحت عناوین منابع استرس در خانواده، منابع استرس در شغل، منابع استرس درمواجهه با عوامل قدرت اجتماعی، پیامد های روانی – رفتاری، پیامد های هیجانی ،پیامد های فیزیولوژیک – بدنی، پیامد های هیجانی، فعالیت های کاهنده استرس بین فردی و فعالیت های کاهنده درون فردی می باشند که بر روی هم تقریباً 167/53 % از واریانس را تبیین میکند.ضریب همبستگی بین سیاهه استرس هری با پرسشنامه سلامت روان  744/0 و به لحاظ آماری معنا داربا 99% اطمینان و 1% خطا تائید می شود و روایی ملاک پرسشنامه هری را بیان می کندو بالاترین همبستگی بین پرسشنامه استرس هری با نمره زیر مقیاس اضطراب و بی خوابی سلامت روان 657/0 می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید