پایان نامه بررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش برنامه ریزی درسی

موضوع:

بررسی ویژگی­های آموزش صلح در برنامه ­ی درسی دوره ­ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

استاد راهنما:

آقای دکتر حسن ملکی

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………1

طرح پژوهش……………………….1

مقدمه. ……………….2

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

اهداف تحقیق.. 8

الف) هدف کلی.. 8

ب) اهداف جزیی.. 8

سؤالات تحقیق.. 9

الف) سؤال کلی.. 9

ب) سؤالات جزیی.. 9

متغیر های تحقیق.. 9

تعاریف نظری… 9

تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم……………..12

مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش…………………..12

مقدمه. 13

تعاریف و مفاهیم صلح… 14

تعیین چهارچوبی برای صلح 14

مفهوم صلح با توجه به معلومات بی واسطه. 14

مفهوم برنامه­ی درسی.. 16

طراحی برنامه­ی درسی.. 18

ماهیت برنامه­ی درسی صلح از نظر کانت…. 19

تعریف برنامه­ی درسی صلح… 20

پیشینه­ی آموزش صلح… 22

جایگاه آموزش صلح در جهان معاصر. 24

نقش آموزش و پرورش در اشاعه فرهنگ صلح… 25

نقش مدرسه در آموزش صلح… 27

آموزش صلح و دستاوردهای آن.. 28

اهمیت آموزش صلح… 29

اهداف آموزش صلح… 31

برنامه­های آموزش صلح… 33

آموزش صلح در برنامه­های درسی.. 36

آموزش صلح به عنوان یک اصل فراگیر. 37

الف) دوره­ی خلع سلاح اتمی: 39

ب) دوره­ی آموزش خلع سلاح: 40

ج) دوره­ی وابستگی متقابل جهانی و سیاره­ای… 40

اقدامات یونسکو در زمینه فرهنگ صلح در سطوح ملی، منطقه­ای و بین­المللی.. 40

برخی از اقدامات یونسکو در سطوح ملی و منطقه­ای… 41

یونسکو و فرهنگ صلح… 41

اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی.. 42

برنامه درسی دوره ابتدایی.. 43

اصول آموزش و پرورش ابتدایی.. 43

اهداف دوره ابتدایی (مصوب ششصدوچهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش). 44

تحقیقات پیشین.. 49

تحقیقات داخلی.. 49

تحقیقات خارجی.. 51

بحث و جمع بندی… 54

مدل نظری تحقیق.. 56

فصل سوم…………………..60

روش و مراحل اجرای پژوهش………………60

مقدمه. 61

روش تحقیق.. 61

جامعه­ی آماری… 62

نمونه و روش نمونه گیری… 62

ابزار گردآوری داده­ها 62

روایی پرسشنامه­ها 63

پایایی پرسشنامه­ها 64

روش‌های تجزیه و تحلیل داده­ها 65

فصل چهارم………………………..66

تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش……………..66

مقدمه. 67

اطلاعات جمعیت­شناختی.. 68

بررسی سؤالات تحقیق.. 69

سؤال اول تحقیق: میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 69

سؤال دوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 73

سؤال سوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی مسئولیت پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 77

سؤال چهارم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی حل مسالمت آمیز تعارضات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 80

سؤال پنجم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 84

سؤال ششم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 87

سؤال هفتم تحقیق: دیدگاه های معلمان و کارشناسان در محور ویژگیهای آموزش صلح چه تشابه و تفاوتی با یکدیگر دارند؟  91

فصل پنجم……………………………..93

بحث و نتیجه­گیری…………………93

مقدمه. 94

نتایج پژوهش…. 95

خلاصه­ی توصیفی نتایج پژوهش…. 95

بررسی نتایج سؤالات پژوهش…. 95

پیشنهادها 103

پیشنهادهای کاربردی… 103

پیشنهادهای پژوهشی.. 104

محدودیتهای پژوهشی.. 105

محدودیتهای در اختیار. 105

محدودیت های خارج از اختیار. 105

بحث و جمع بندی نهایی.. 105

فهرست منابع.. 109

پیوستها 117

چکیده­لاتین……………………….120

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید