پایان نامه بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان :

بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

استاد راهنما:

دکتر آزیتا رجبی

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………4
1-2- اهمیت موضوع تحقیق    …………………………………………………………………………………….5
1-3- اهداف‌ تحقیق     ……………………………………..…………………………………………………………..6
1-4- پرسش های اصلی    ……………………………..…………………………………………………………..7
1-5- فرضیه های اصلی    …………………………..…………………………………………………………..7
1-6- پیشینه تحقیق    …………………………………….………………………………………………………….7
1-7- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..9
1-8- مراحل انجام کار و روش تحقیق………………………………………………………………..10
   1-8-1- روش تحقیق   ……………………………..…………………………………………………….10
   1-8-2- جامعه آماری    ………………………………………………………………………………10
   1-8-3- روش نمونه‌گیری   …………………………..………………………………………………….10
   1-8-4- شیوه گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………….……………11
   1-8-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات  …    ………………………………………….1-8-6- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها  ………………………………………….………………..11………………..12
       1-8-6-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش   ……………………………………..……………………..12
       1-8-6-2- پایایی ابزارسنجش………………………..…………………………………………….12
1-9- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..15
2-1- مفاهیم، اصطلاحات و انواع گردشگری……………………………….…………………………………16
   2-1-1- تعریف واژه توریست، توریسم…………………………………..…………………………………16
   2-1-2- سیر تحول تاریخی مفهوم توریسم………………………..……………………………….18
   2-1-3- هستی شناسی توریست و توریسم  ……………………………………………………………………………19
  2-1-4- طبقه بندی انواع توریسم……………………………………………………………………………………………..19
     2-1-4-1- انواع گردشگری از چند دیدگاه…………………………………………………………………………..20
2-2- تعاریف جنگ، انواع، انگیزه ها و جنگ تحمیلی………………………………………………………………….27
  2-2-1- چند دیدگاه درباره مفهوم جنگ…………………………………………………………………………………..27
  2-2-2- انواع جنگ ………………………………………………………………………………………………………………..28
  2-2-3- انگیزه های مادی و معنوی در جنگ(جنگ تحمیلی)…………………………………………………….28
  2-2-4- نگاهی بر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس……………………………………………………………………….29
2-3- رابطه میان جنگ و گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………30
   2-3-1- انواع گردشگری مرتبط با گردشگری جنگ…………………………………………………………………31
       2-3-1-1- گردشگری آموزشی…………………………………………………………………………………………..31
       2-3-1-2- گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………..322-3-1-3- گردشگری میراث…………………………………………………………………………………………….32

2-3-1-4- گردشگری علایق خاص………………………………………………………………………………….33

2-3-1-5- گردشگری سیاه……………………………………………………………………………………………….34

2-3-1-6- گردشگری مکان های سیاه………………………………………………………………………………35

2-3-1-7- گردشگری مرگ………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-8- گردشگری میراث بیرحمی و قساوت……………………………………………………………….39

2-3-1-9- گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………………..40

2-3-1-10- گردشگری میدان جنگ…………………………………………………………………………………42

2-3-1-10-1- کارکرد میادین جنگ………………………………………………………………………………43

2-3-1-10-2- تیپ شناسی مسافران میادین جنگ………………………………………………………..45

2-3-2- رویکردهای گردشگری جنگ……………………………………………………………………………….46

2-3-3- عرضه و تقاضای گردشگری سیاه(جنگ)……………………………………………………………..48

2-3-3-1- طیف بندی محصولات گردشگری سیاه(گستره عرضه)………………………………..48

2-3-3-2- عوامل محرک گردشگری سیاه……………………………………………………………………51

2-3-3-2-1- ارزش های فرهنگی…………………………………………………………………………….52

2-3-3-2-2- تقدیس……………………………………………………………………………………………….53

2-3-3-2-3- مشخص شدن(برجسته سازی)…………………………………………………………….53

2-3-3-2-4- هویت…………………………………………………………………………………………………53

2-3-3-2-5- آموزش و اکتشاف……………………………………………………………………………….54

2-3-3-2-6- علاقه تاریخی……………………………………………………………………………………..55

2-3-3-2-7- میراث…………………………………………………………………………………………………55

2-3-3-2-8- احساس غربت……………………………………………………………………………………56

2-3-3-2-9- خاطره و یادمان…………………………………………………………………………………..56

2-3-3-2-10- کنجکاوی………………………………………………………………………………………….57

2-3-3-2-11- موقعیت…………………………………………………………………………………………….57

2-3-3-2-12- رسانه……………………………………………………………………………………………….58

    2-3-4- عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ……………………………………………………………..60
2-4- نگاهی کوتاه به تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………….642-5-تاریخچه گردشگری در ایران………………………………………………………………………………………….66

2-5-1- زمینه تأسیس نهادها و ساختار اداری گردشگری در ایران………………………………………69

2-6- تاریخچه گردشگری جنگ در جهان………………………………………………………………………………71

   2-6-1- مقاصدمعروف گردشگری جنگ در جهان………………………………………………………………73
     2-6-1-1- گردشگری جنگ در فرانسه……………………………………………………………………………74
     2-6-1-2- گردشگری جنگ دربلژیک……………………………………………………………………………..77
     2-6-1-3- گردشگری جنگ در ترکیه……………………………………………………………………………..87
     2-6-1-4- گردشگری جنگ در روسیه……….. …………………………………………………………………89

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی 90 – 1389
پایان نامه بررسی تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه
پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه بیزین
پایان نامه ارضا نیاز بنیادین شایستگی و رضایت زناشویی
پایان نامه آثار استحاله و تغيير فرهنگي جوانان در شهر يزد