پایان نامه بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان :

بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

استاد راهنما:

دکتر آزیتا رجبی

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 4
1-2- اهمیت موضوع تحقیق    ……………………………………… ……………………………………………. 5
1-3- اهداف‌ تحقیق     …………………………………….. ………………………………………………………….. 6
1-4- پرسش های اصلی    …………………………….. ………………………………………………………….. 7
1-5- فرضیه های اصلی    ………………………….. ………………………………………………………….. 7
1-6- پیشینه تحقیق    ……………………………………. …………………………………………………………. 7
1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 9
1-8- مراحل انجام کار و روش تحقیق ……………………………………………………………….. 10
   1-8-1- روش تحقیق   …………………………….. ……………………………………………………. 10
   1-8-2- جامعه آماری    …………………………… ………………………………………………… 10
   1-8-3- روش نمونه‌گیری   ………………………….. …………………………………………………. 10
   1-8-4- شیوه گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………. …………… 11
   1-8-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات  …    ………………………………………….1-8-6- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها  …………………………………………. ………………..11………………..12
       1-8-6-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش   …………………………………….. …………………….. 12
       1-8-6-2- پایایی ابزارسنجش……………………….. ……………………………………………. 12
1-9- محدودیت‌های پژوهش……………………………………… ……………………………………………. 13
فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1- مفاهیم، اصطلاحات و انواع گردشگری………………………………. ………………………………… 16
   2-1-1- تعریف واژه توریست، توریسم………………………………….. ………………………………… 16
   2-1-2- سیر تحول تاریخی مفهوم توریسم……………………….. ………………………………. 18
   2-1-3- هستی شناسی توریست و توریسم  ……………………………………………………………………………19
  2-1-4- طبقه بندی انواع توریسم……………………………………………………………………………………………..19
     2-1-4-1- انواع گردشگری از چند دیدگاه…………………………………………………………………………..20
2-2- تعاریف جنگ، انواع، انگیزه ها و جنگ تحمیلی………………………………………………………………….27
  2-2-1- چند دیدگاه درباره مفهوم جنگ…………………………………………………………………………………..27
  2-2-2- انواع جنگ ………………………………………………………………………………………………………………..28
  2-2-3- انگیزه های مادی و معنوی در جنگ(جنگ تحمیلی)…………………………………………………….28
  2-2-4- نگاهی بر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس……………………………………………………………………….29
2-3- رابطه میان جنگ و گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………30
   2-3-1- انواع گردشگری مرتبط با گردشگری جنگ…………………………………………………………………31
       2-3-1-1- گردشگری آموزشی…………………………………………………………………………………………..31
       2-3-1-2- گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………..322-3-1-3- گردشگری میراث…………………………………………………………………………………………….32

2-3-1-4- گردشگری علایق خاص………………………………………………………………………………….33

2-3-1-5- گردشگری سیاه……………………………………………………………………………………………….34

2-3-1-6- گردشگری مکان های سیاه………………………………………………………………………………35

2-3-1-7- گردشگری مرگ………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-8- گردشگری میراث بیرحمی و قساوت……………………………………………………………….39

2-3-1-9- گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………………..40

2-3-1-10- گردشگری میدان جنگ…………………………………………………………………………………42

2-3-1-10-1- کارکرد میادین جنگ………………………………………………………………………………43

2-3-1-10-2- تیپ شناسی مسافران میادین جنگ………………………………………………………..45

2-3-2- رویکردهای گردشگری جنگ……………………………………………………………………………….46

2-3-3- عرضه و تقاضای گردشگری سیاه(جنگ)……………………………………………………………..48

2-3-3-1- طیف بندی محصولات گردشگری سیاه(گستره عرضه)………………………………..48

2-3-3-2- عوامل محرک گردشگری سیاه……………………………………………………………………51

2-3-3-2-1- ارزش های فرهنگی…………………………………………………………………………….52

2-3-3-2-2- تقدیس……………………………………………………………………………………………….53

2-3-3-2-3- مشخص شدن(برجسته سازی)…………………………………………………………….53

2-3-3-2-4- هویت…………………………………………………………………………………………………53

2-3-3-2-5- آموزش و اکتشاف……………………………………………………………………………….54

2-3-3-2-6- علاقه تاریخی……………………………………………………………………………………..55

2-3-3-2-7- میراث…………………………………………………………………………………………………55

2-3-3-2-8- احساس غربت……………………………………………………………………………………56

2-3-3-2-9- خاطره و یادمان…………………………………………………………………………………..56

2-3-3-2-10- کنجکاوی………………………………………………………………………………………….57

2-3-3-2-11- موقعیت…………………………………………………………………………………………….57

2-3-3-2-12- رسانه……………………………………………………………………………………………….58

    2-3-4- عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ……………………………………………………………..60
2-4- نگاهی کوتاه به تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………….642-5-تاریخچه گردشگری در ایران………………………………………………………………………………………….66

2-5-1- زمینه تأسیس نهادها و ساختار اداری گردشگری در ایران………………………………………69

2-6- تاریخچه گردشگری جنگ در جهان………………………………………………………………………………71

   2-6-1- مقاصدمعروف گردشگری جنگ در جهان………………………………………………………………73
     2-6-1-1- گردشگری جنگ در فرانسه……………………………………………………………………………74
     2-6-1-2- گردشگری جنگ دربلژیک……………………………………………………………………………..77
     2-6-1-3- گردشگری جنگ در ترکیه……………………………………………………………………………..87
     2-6-1-4- گردشگری جنگ در روسیه……….. …………………………………………………………………89

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد