پایان نامه بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص های سازمان یاد گیرنده در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان


دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مدیریت آموزش عالی

موضوع:

بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص های سازمان یاد گیرنده در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباس زاده

فهرست مطالب:

فصل اول :‌مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………3

2-1-بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..3

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………6

5-1- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..8

5-1-1- سوالات اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..8

5-1-2- سوالات فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..9

6-1- تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………9

7-1- تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………11

1-2- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2- تاریخچه رهبری ……………………………………………………………………………………………………………….13

3-2- رهبری تحولی ………………………………………………………………………………………………………………….15

4-2- شاخص های رهبری تحولی ………………………………………………………………………………………………22

5-2- نقش رهبری تحولی در سازمان های آموزشی ………………………………………………………………………24

6-2- نظریه سازمان یاد گیرنده…………………………………………………………………………………………………….25

7-2- تفاوت سازمان یاد گیرنده و یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………..27

8-2- اصول سازمان یاد گیرنده ……………………………………………………………………………………………………30

9-2- مشخصه های سازمان یاد گیرنده …………………………………………………………………………………………34

10-2- ویژگی های سازمان یاد گیرنده …………………………………………………………………………………………36

11-2- تفاوت سازمان های یادگیرنده با سازمان های سنتی……………………………………………………………..38

12-2- چگونه رهبران تحولی به یادگیری سازمانی و پیشبرد سازمان به سمت سازمان یادگیرنده کمک
می کنند……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

13-2- تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..47

1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..48

2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..48

4-3- ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………..49

5-3- روش بررسی اعتبار ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………50

6-3- روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………….50

7-3- روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………..52

1-4- تجزیه و تحلیل سوالات اصلی …………………………………………………………………………………….54

2-4- تجزیه و تحلیل سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………..62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………71

1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….72

2-5- بحث یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………73

3-5- پیشنهاد به مدیران (پیشنهاد کاربردی) ……………………………………………………………………………82

4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده (پیشنهادات پژوهشی) …………………………………………………….82

5-5- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….83

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………..85

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….92

 

فهرست جداول

جدول 1-2- الگوهای رهبری و تحولی از دیدگاه صاحبنظران مختلف …………………………………………….19

جدول 2-2- چهار تئوری پرداز کلیدی: رهبری تحولی …………………………………………………………………..21

جدول 3-2- مقایسه سازمان یاد گیرنده و یادگیری سازمانی ……………………………………………………………28

جدول 4-2- تفاوت سازمان یاد گیرنده با سازمان سنتی ………………………………………………………………….39

جدول 1-3- حجم نمونه مورد پژوهش بر حسب جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات ……………………….48

جدول 2-3- پایایی پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………..50

جدول 0-4- آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق ……53

جدول 1-4- میزان مطابقت دانشگاه های جامع علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان
یاد گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 2-4- نمره یادگیری دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص تسلط فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

جدول 3-4- نمره یادگیرنده بودن با توجه به شاخص الگوهای ذهنی ……………………………………………..55

جدول 4-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص ایجاد دورنمای مشترک………………………………………………………………………………………………………………………56

جدول 5-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص یادگیری تیمی ………………………………………………………………………………………………………………………..56

جدول 6-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص تفکر سیستمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..57

جدول 7-4- میزان انطباق سبک رهبری مدیران دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص های سبک رهبری تحولی …………………………………………………………………………………………..58

جدول 8-4- همبستگی بین استفاده مدیران ستادی از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یاد گیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………….59

جدول 9-4- همبستگی بین مولفه های رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده…………………..60

جدول 10-4- خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل ……………………………………………………………………….61

جدول 11-4- ANOVA …………………………………………………………………………………………………………..61

جدول 12-4- ضرایب ……………………………………………………………………………………………………………..62

جدول 13-4- تحلیل واریانس چند عامله ……………………………………………………………………………………63

جدول 14-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری بین سبک رهبری تحولی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان …………………………………………………………………………………………………………………………..64

جدول 15-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب تحصیلات مدیر ……………………………………………………………64

جدول 16-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..65

جدول 17-4- آزمون میانگین ها برای تعین معنی دار تفاوت بین انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری تحولی بر حسب سابقه کاری ……………………………………………………………………………………………………..66

جدول 18-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..67

جدول 19-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب سابقه کاری مدیران ……………………..67

جدول 20-4- آماره های گروه ……………………………………………………………………………………………………68

جدول 21-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق رفتار مدیران با رهبری تحولی بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………68

جدول 22-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..69

جدول 23-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان بر حسب جنسیت مدیران…………………………………………………………………………..70

 

چکیده

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید