پایان نامه بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدبردسیر

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

زبان وادبیّات فارسی(M.A)

عنوان :

بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو

استاد راهنما :

 جناب آقای دکتر سیّد رضا معین زاده

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر رحیم نژاد سلیم

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سفرنامه ناصر خسرو کتابی است منسوب به ناصرخسرو قبادیانی بلخی، این کتاب گزارش از یک سفر هفت ساله 2220 فرسنگی است . این سفر در ششم جمادی الاخر سال 437 قمری از مرو آغاز شد ودر جمادی الاخر سال 444 قمری با بازگشت به بلخ پایان پذیرفت .

حکیم ناصر خسرو شاعر، فیلسوف وجهانگرد ایرانی، متخلّص وملّقب به « حجّت» بود. از آن رو که شعرهایش حاوی پند ، اندرز ومطالب حکمت آمیز بود، موصوف به حکیم، حکیم ناصر یا سید الحکماء گشت. که ناصر خسرو در زمرۀ شعرایی است که قرآن را از برداشته، لذا  در آثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خودش استفاده کرده است همچنین وی بر اغلب علوم عقلی ونقلی زمان خود از قبیل فلسفه یونانی وحساب وطب وموسیقی ونجوم وفلسفه وکلام تبحّر داشت ودر اشعار خویش به کرّات از احاطه داشتن خود بر این علوم تاکید کرده است .

این شاعر بزرگ صاحب آثار فراوانی به نظم ونثر می باشد که ما سعی کرده ایم در ابتدا بررسی وتحلیل سفرهای اجتماعی ناصر خسرو را خیلی موشکافانه جستجو کنیم. این رساله را نیز بر اساس اندیشه های پیشین مردم شناسی  شکل دهیم سپس در بخش پایانی….بررسی وتحلیل سفرنامه از نظر شناخت جامعه ومردم آن عصر وعادات ورسوم آنان واوضاع اجتماعی قسمتی از دنیای اسلامی نیمه اول قرن پنجم  هجری ونیز جهان بینی وقدرت دید وهنر توصیف ناصر خسرو ارزنده است.

در مسائل اجتماعی سفرش نیز مطالب سودمند وارزنده وبه عبارت بهتر واقعیتها را تصویر کرده است.

سفرنامه ناصر خسرو- حج- زیارت

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  1

الف)مقدمه                                                                                              5

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

ب) بیان مساله                                                                                         9

ج) اهمیت وضرورت تحقیق                                                                          9

د) اهداف تحقیق                                                                                                10

ح)سوالات تحقیق                                                                                      10

و) فرضیات تحقیق                                                                                     11

فصل دوّم: پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق                                                                                         14

فصل سوم:روش تحقیق

دوران سه گانه عمر ناصرخسرو                                                                       20

فرق ناصر خسرو با شاعران  دیگر                                                                    28

درباره سفرنامه                                                                                         29

سفرنامه دو گونه ارزش دارد یکی ادبی دیگری اجتماعی                                           33

اهمیت«سفرنامه»از نظر محتوای تحقیق                                                            35

اهمیت«سفرنامه»از نظر روش تحقیق                                                               36

مراحل مسافرتهای ناصر خسرو                                                                       38

 

فصل چهارم:یافته های تحقیق

اسم ورسم ومولد وحسب ونسب شاعر                                                               40

عهد جوانی وتحصیلات علمی ومسافرت های او                                                     46

مبدا انقلاب وآغاز تحول در زندگی او                                                                48

عودت به وطن وافراشتن عَلَم دعوت                                                                 49

تبعید از وطن وآوارگی                                                                                51

تحلیل احوال روحی ناصر خسرو                                                                     62

جوانی ناصر خسرو                                                                                     64

عقاید واخلاق ناصر                                                                                     65

خانواده ناصر خسرو                                                                                    66

وفات وقبر او                                                                                            67

شیوه ی خاص حکیم ناصر خسرو در نقد طبقات مختلف اجتماعی                               68

انتقادات ناصر خسرو از طبقات مختلف اجتماعی عصر خود                                        70

بررسی سفرنامه از جهت مسائل اجتماعی                                                           82

وضع دینی                                                                                             86

وضع اجتماعی در دوران ناصر خسرو                                                                90

بررسی جامع شناختی سفرنامه ناصر خسرو                                                                  96

مروری بر مباحث جامعه شناسی سفرنامه                                                           98

ساختار فرهنگی                                                                                       98

ساختار سیاسی                                                                                        99

ساختار نظامی                                                                                         100

ساختار اقتصادی                                                                             101

جامعه شناسی شهری و شهرنشینی در خاور میانه:                                       101

پابه پای ناصر خسرو در سفرها                                                              103

سفر مصر                                                                                      121

سفر حج                                                                                                122

حکومتها وسلسله های پادشاهان ایران                                                               129

حکومت فرزندان بویه دیلمى                                                                   131

دوران سیاست نژادی                                                                              133

خاندانهای قدیم ورسمها وآیینهای ایرانی                                                   134

بردگى و بردگان                                                                              135

مکه شهر حج وزیارت                                                                          139

حج های ناصر خسرو                                                                         142

آخرین حج                                                                                    147

درآمد ناصر خسرو                                                                                 151

فصل پنجم : نتیجه گیری

نتیجه گیری                                                                                  154

منابع ومآخذ                                                                                  160

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید