پایان نامه بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده


دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکدهء علوم پایه، دانشکده شیمی

پایان نامه  برای دریافت درجهء کارشناسی ارشد «M. Sc»

گرایش : آلی

عنوان:

بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده در حضور نانوکامپوزیت جدید کائولن-نقره

استاد راهنما:

دکتر بهاره صادقی

استاد مشاور:

دکتر سعیده هاشمیان

عنوان                    صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه 2

1-1- مروری برتاریخچه مشتقات پیران و کرومن‌ها 3

1-1-1- مقدمه 3

1-1-2- بررسی خواص بیولوژیکی مشتقات پیران. 5

1-2- برخی روش‌های سنتز مشتقات پیران. 12

1-3- مروری بر روش های سنتز مشتقات اسپیرواکسایندول. 26

1-4- خواص بیولوژیکی مشتقات اسپیرواکسایندول. 29

فصل دوم: بخش تجربی. 30

2-1- دستگاهها و مواد مورد استفاده 31

2-2- روش تهیه کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره …31

2-3- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال. 32

2-3-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال اتانول  32

2-4- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال. 33

2-4-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال  33

2-5- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  33

2-5-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  34

فصل سوم: نتایج و بحث…… 35

3-1- بهینه کردن شرایط واکنش……. 36

3-1-1- انتخاب کاتالیزور مناسب.. 36

3-1-2- انتخاب حلال مناسب.. 36

3-1-3- انتخاب دمای مناسب.. 37

3-1-4- بهینه کردن میزان کاتالیزور. 38

3-2- روش بازیابی کاتالیزور. 39

3-3- تهیه تعدادی از مشتقات اسپرواکسایندول. 39

3-4- تفسیر داده‌های طیفی مشتقات اسپیرواکسایندول. 42

3-4-1- بررسی داده‌های طیفی ترکیب 2-آمینو-5-اکسو-اسپیرو]4،5،6،7،8-تتراهیدروسیکلوپنتا(b) پیران- 4وˊ3-(Hˊ3)-5فلوئوروایندول(Hˊ1)- ˊ2- ان-3-کربونیتریل. 42

3-5- مکانیسم پیشنهادی واکنش تهیهی مشتقات اسپیرواکسایندول. 43

3-6- داده‌های طیفی محصول‌ها 45

3-7- نتیجه گیری کلی 47

منابع. 49

چکیده انگلیسی. 50

چکیده

در این پروژه تعدادی از مشتقات اسپیرواکسایندول با استفاده از مشتقات ایساتین، مالونیتریل وسیستم­های انولیزه شونده در حضور کاتالیزور نانو­کامپوزیت­کائولن­نقره به عنوان کاتالیزور موثر قابل بازیابی و ارزان تهیه شد (طرح1). محصولات توسط طیف­های 1H NMR 13C NMR,IR, و نقطه ذوب مورد شناسایی قرار گرفتند. سایز ذرات کاتالیزور بوسیله تکنیک SEM اندازه­گیری شد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید