پایان نامه بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی     گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

 عنوان

بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه

استاد راهنما :

دکتر طاهره صبوری

 استاد مشاور :

دکتر محمد رضا افشاری آزاد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………. 4

1- 2 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5

1 -4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 5

1 -5 نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6

1 -6 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… 7

1 -7 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 7

1 -8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………. 8

1 -9 سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

1 -10 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 13

1 -11 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 15

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2 -1 هیدرولوژی…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2 -2 حوضه آبریز……………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3 شبکه رودخانه…………………………………………………………………………………………………………. 18

2 – 3 – 1 تراکم شبکه رودخانه………………………………………………………………………………………….. 19

2 – 3 – 2 رده……………………………………………………………………………………………………………….. 19

2 – 3– 3 نسبت انشعاب………………………………………………………………………………………………….. 19

2 – 4 خصوصیات ژئومتری حوضه………………………………………………………………………………………. 20

2-4-1 مساحت حوضه……………………………………………………………………………………………………. 20

2 – 4 – 2 محیط حوضه…………………………………………………………………………………………………… 20

2 – 4 – 3 طول آبراهه اصلی……………………………………………………………………………………………… 21

2 – 4 – 4 شکل حوضه……………………………………………………………………………………………………. 21

2 – 4 – 4 – 1 ضریب شکل (روش هورتن)……………………………………………………………………….. 21

2– 4– 4 – 2 ضریب فشردگی…………………………………………………………………………………………… 21

2 – 4– 4 – 3 ضریب شیوم یا ضریب تطویل یا نسبت طولی…………………………………………………….. 22

2 – 4 – 4 – 4 ضریب شکل (Shape index)……………………………………………………………………. 22

2 – 4 – 4 – 5 نسبت دایره ای………………………………………………………………………………………….. 22

2 – 4 – 4 – 6 ضریب گردی (میلر)………………………………………………………………………………….. 23

2 – 5 بررسی وضعیت ارتفاعی حوضه…………………………………………………………………………………. 23

2 – 5– 1 ارتفاع متوسط حوضه………………………………………………………………………………………….. 23

2 – 5 – 2 منحنی های ارتفاعی…………………………………………………………………………………………… 23

2– 5– 2 – 1 منحنی هیپسومتری………………………………………………………………………………………… 24

2 – 5 – 2 – 2 نمودار آلتی متری حوضه………………………………………………………………………………. 24

2 – 6 بررسی شیب حوضه………………………………………………………………………………………………… 24

2-6–1 شیب ناخالص رودخانه اصلی…………………………………………………………………………………… 25

2-6-2 شیب اراضی حوضه………………………………………………………………………………………………… 25

2 – 7 زمان تمرکز……………………………………………………………………………………………………………. 25

2-7-1 روش کرپیچ…………………………………………………………………………………………………………. 26

2-7-2 زمان تمرکز به روش کالیفرنیا……………………………………………………………………………………. 26

2-7-3 روش چاو…………………………………………………………………………………………………………… 26

2-7-4 روش جیاندوتی…………………………………………………………………………………………………….. 27

2 -8 پدیده های ژئومورفولوژی…………………………………………………………………………………………… 27

2 -8 -1 خط الراسها………………………………………………………………………………………………………… 27

2 -8- 2 دامنه…………………………………………………………………………………………………………………. 27

2 -8-2-1 انواع دامنه ها……………………………………………………………………………………………………. 28

2 -8 -2-2 بریدگی شیب یا تغییر ناگهانی شیب دامنه ها…………………………………………………………… 29

2 -8-2-3 پرتگاه ها…………………………………………………………………………………………………………. 29

2 -8-2-4 فرسایش دامنه ها………………………………………………………………………………………………. 29

2 -8-3 مخروط افکنه………………………………………………………………………………………………………. 31

2 -8-4 دلتا……………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-9 دره های کارستی……………………………………………………………………………………………………….. 32

2 -10 غار……………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-11 نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………….. 33

2-12 مورفومتری (ریخت سنجی)……………………………………………………………………………………….. 34

2-13 سیستم فرسایش رودخانه ای………………………………………………………………………………………. 34

2 -14 ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………………………………….. 34

2 -14-1 مئاندر………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-14-2 کانیون……………………………………………………………………………………………………………….. 35

2 -14-3   دره رود………………………………………………………………………………………………………….. 35

2 -14-4 آبشار……………………………………………………………………………………………………………….. 36

2 -14-4-1 طرز تشکیل آبشار……………………………………………………………………………………………. 36

2 -14-4-2 انواع آبشار…………………………………………………………………………………………………….. 37

2-15 نقشه ژئو مورفولوژی………………………………………………………………………………………………… 38

2-16 برنامه ریزی ژئومورفیک…………………………………………………………………………………………….. 38

2-17 مرفولوژی………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-18 هیدروژئومورفولوژی…………………………………………………………………………………………………. 39

2-19 رسوب………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق

3-1 موقعیت…………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-2 تقسیم بندی حوضه به زیر حوضه ها و واحد های هیدرولوژیکی مناسب………………………………… 44

3-3 زمین شناسی و چینه‌شناسی…………………………………………………………………………………………. 46

3-4 خاک………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-5 تعیین خصوصیات فیزیوگرافی………………………………………………………………………………………. 53

3-5- 1 مساحت و محیط………………………………………………………………………………………………….. 53

3-5-2 پستی و بلندی………………………………………………………………………………………………………. 53

3-5-2–1 حداقل و حداکثرارتفاع حوضه………………………………………………………………………………. 55

3-5-2 -2 ارتفاع متوسط حوضه………………………………………………………………………………………… 55

3-5-2 -3 ارتفاع با بیشترین سطح (مد ارتفاعی)……………………………………………………………………….55

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید