پایان نامه بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی


متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مطالعات منطقه‌ای

عنوان : بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  تهران مرکزی

دانشکده علوم سیاسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

در رشته مطالعات منطقه‌ای

 

عنوان:  بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی

(با تاکید بر صربستان)

استاد راهنما:

آقای دکتر حسین تفضلی

استاد مشاور:

آقای دکتر اردشیر سنایی

بهار 1394

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

در درون حاکمیت و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا رویکردی وجود دارد که معتقد است نظم آینده‌ی بین المللی تأکید بیشتری به ساختارهای غیرمادی قدرت خواهد داشت. به همین علت، اتحادیه‌ی اروپا باید پیشرو در این زمینه باشد. در حالی که قدرت اقتصادی اروپا در نوع خود قابل توجه می نماید، این اتحادیه در خصوص قدرت نظامی تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است. لذا تکیه بر قدرت هنجاری این اتحادیه بخشی از تأملات نظریه‌پردازان این حوزه را دربر می گیرد. منظور از قدرت هنجاری اتحادیه‌ی اروپا به معنی استفاده از پتانسیل های غیرمادی قدرت به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه‌ی بین المللی است.

از دیگر سوی منطقه بالکان غربی و یا به نوعی کشورهای یوگسلاوی سابق به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و مرزی از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. در نتیجه اتحادیه اروپا خصوصا از سال 1990 سیاست پیچیده ای را در جهت سرعت بخشیدن به توسعه پایدار و برقراری صلح و ثبات در این منطقه تدوین کرده است.

به نظر می رسد اقدامات اتحادیه اروپا در این منطقه بیش از وجهه نظامی و غیر نظامی از منظر  هنجاری قابل ارزیابی باشد و اتحادیه اروپا با وعده الحاق این کشور ها به اتحادیه، امضاء قرارداد ثبات و همبستگی، اعطا، مشوق های اقتصادی و دیگر برنامه ها در صدد تاثیر گزاری هنجاری بر این منطقه با هدف ایجاد ثبات و همسویی کشورهای بالکان غربی با اتحادیه است.

مقدمه

بررسی معاهدات اتحادیه اروپا نشان می دهد که این اتحادیه همواره بر ارزش هایی نظیر صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر، همبستگی اجتماعی، توسعه پایدار، حکمرانی خوب و عدم تبعیض تاکید داشته و این ارزش ها را به عنوان اصول مسلم در ارتباطات درون اتحادیه و همچنین تعامل با سایر بازیگران مدنظر داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید