پایان نامه بررسی همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز


فهرست مطالب
صفحهعنوان
1چکیده
2فصل اول : کلیات تحقیق 
31-1 . اندومتریوز
41-2 . علائم و نشانه ها
41-2-1 . درد لگن
51-2-2 . ناباروری
51-2-3 . دیگر نشانه ها
61-3 . عوارض
61-4 . ریسک فاکتورها
61-4-1 . آلودگی محیط
71-4-2 . ژنتیک
11P53 . 1-2-4-1
15PAI-1 . 1-2-4-2
161-4-3 . پیری
171-4-4 . فاکتورهای هورمونی و قاعدگی
171-4-5 . فاکتورهای ایمونولوژیکی
181-5 . پاتوفیزولوژی
191-5-1 . تشکیل آندومتر نابه جا
191-5-2 . تئوری قاعدگی برگشتی
211-5-3 . تئوری متاپلازی
211-5-4 . تئوری انتقال لنف و خون
221-5-5 . تئوری جایگزینی تصادفی
221-6 . محل بروز
231-7 . تشخیص اندومتریوز
241-7-1 . مراحل اندومتریوز
251-7-2 . مارکرهای اندومتریوز
261-7-3 . پاتوفیزیولوژی
261-8 . پیشگیری
261-9 . درمان
271-9-1 . جراحی
281-9-2 . درمان داروئی
311-9-3 . درمان ناباروری
311-10 . اپیدمیولوژی
331-11 . اهداف
331-11-1 . هدف اصلی
331-11-2 . اهداف اختصاصی
34فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
352-1 . مطالعات انجام شده بر روی ژن 53P
392-2 . مطالعات انجام شده بر روی ژن l-PAI
44فصل سوم : مواد و روش ها
453-1 . افراد مورد مطالعه و جمع آوری نمونه ها
463-2 . استخراج DNA
463-2-1 . مواد و وسایل مورد نیاز
473-2-2 . تهیه محلول های مورد نیاز
483-2-3 . روش کار
493-3 . بررسی کیفی و کمی DNA استخراج شده
493-3-1 . بررسی کیفی
493-3-2 . بررسی کمی
503-4 . تعیین ژنوتیپ نمونه ها
503-4-1 . طراحی پرایمرها
503-4-1-1 . پرایمر کدون 11 ژن 53P
503-4-1-2 . پرایمر کدون 72 ژن 53P
503-4-1-3 . پرایمر کدون 248 ژن 53P
513-4-1-4 . پرایمر ژن

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید