پایان نامه بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان و مرحله فراغت از تحصیل در آن مقطع


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره

عنوان:

بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان و مرحله فراغت از تحصیل در آن مقطع

استاد راهنما:

آقای دکتر کیومرث فرحبخش

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………………7

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..11

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………..15

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….16

تعریف واژه ها و مفاهیم

تعاریف نظری………………………………………………………………………………………18

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………18

سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………19

فصل دوم

تعریف مفهوم رغبت……………………………………………………………………………..21

رغبت از دیدگاه سوپر……………………………………………………………………………25

1-2-علایق بیان شده……………………………………………………………………………27

2-2-علایق آزمون شده………………………………………………………………………..28

سابقه تاریخی رغبت سنج ها………………………………………………………………….29

انواع پرسشنامه های رغبت سنج…………………………………………………………….31

مفهوم شناسی شخصیت………………………………………………………………………..32

تعریف شخصیت………………………………………………………………………………..32

ویژگی شخصیت………………………………………………………………………………….34

نظریه های رشد…………………………………………………………………………………..34

نظریه های رشد شغلی………………………………………………………………………….36

نظریه صفت مدار…………………………………………………………………………………37

نظریه خصیصه عامل……………………………………………………………………………38

نظریه هالند………………………………………………………………………………………..39

ارزشیابی نظریه هالند………………………………………………………………………….44

کاربرد نظریه هالند………………………………………………………………………………47

تیپ شناسی هالند………………………………………………………………………………49

تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………….62

پشینه تحقیقاتی در ایران…………………………………………………………………….67

فصل سوم

روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………..70

مقدمه………………………………………………………………………………………………..71

جامعه آماری………………………………………………………………………………………71

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………71

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………..71

روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………71

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………72

ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..72

فصل چهارم

مقدمه………………………………………………………………………………………………..74

جدول1-4 داده های توصیفی مربوط به مرحله ورود به دبیرستان……………………75

جدول2-4داده های توصیفی مربوط به مرحله فراغت از تحصیل……………………76

جدول3-4همبستگی بین تیپ اجتماعی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل……………………………………………………………………………………………………..76

جدول4-4 همبستگی بین تیپ واقع گرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….77

جدول5-4همبستگی بین تیپ جستجوگرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….78

جدول 6-4همبستگی بین تیپ متهورانه در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….78

جدول7-4همبستگی بین تیپ هنری در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….79

جدول8-4همبستگی بین تیپ قراردادی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….79

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………80

محدودیت ها……………………………………………………………………………………………..85

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………85

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………..87

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………..90

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید