پایان نامه بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2تهران


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. 3

1-1-….. مقدمه  4

1-2- طرح و بیان مسئله. 8

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12

4-1- اهداف تحقیق.. 12

فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری تحقیق.. 13

1-2-مروری بر مطالعات پیشین.. 14

2-2- مروری بر نظریه های مرتبط تحقیق.. 19

1-2-2- نظریه مبادله هومنز. 19

2-2-2- نظریه تبادل تلفیقی بلاو (1918). 24

۳-2-2- دورکیم.. 25

۴-۲-۲- زیمل: (1918-1858). 34

۵-۲-۲- لاتانه و دارلی.. 37

۶-۲-۲- باتسون.. 40

گافمن : (1982-1922). 51

3-2- چارچوب نظری.. 52

4-2- فرضیات تحقیق.. 55

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 54

1-3. روش تحقیق: 58

2-3. جامعه آماری و حجم آن: 58

3-3. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 59

روش نمونه گیری.. 63

4-3. ابزار گردآوری اطلاعات: 66

ابزار سنجش…. 66

5-3. تعریف عملیاتی متغیرها. 66

6-3. پایایی ابزار. 66

7-3. روش تجزیه و تحلیل داده ها. 66

فصل چهارم :  یافته های تحقیق.. 68

1-4- یافته های توصیفی.. 68

1-1-4- سیمای پاسخگویان.. 69

2-1-4- آزمون فرضیات… 102

تحلیل چند متغیره  105

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 113

فهرست منابع.. 127

نمونه پرسشنامه. 131

فهرست جداول

4-1جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس———————————————–    69

4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن 71  ————————————————-

4-3 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب طبقه ———————————————— 72

4-4 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی73—————————————–

4-5 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 75—————————————-

6-4 جدول گویه های نوع دوستی 76————————————————————–

4-7 جدول گویه های همدلی 82——————————————————————

4-8 جدول گویه های تعهد و تعلق اجتماعی 86—————————————————

4-9 جدول گویه های هزینه فایده 89————————————————————–

4-10 جدول گویه های دینداری 93—————————————————————–

4-11 جدول رابطه بین همدلی ونوع دوستی دانش اموزان 102—————————————-

4-12 جدول رابطه هزینه وفایده با میزان نوع دوستی  103——————————————-

4-13 جدول رابطه تعهد دانش اموزان با نوع دوستی  104——————————————–

4-14 جدول رابطه جنسیت دانش اموزان با نوع دوستی  104—————————————–

4-15 جدول رگرسیون چند متغیره همدلی105——————————————————-

4-16 جدول معادله رگرسیون نوع دوستی 106——————————————————-

4-17 جدول شاخص های مرکزی وپراکندگی نوع دوستی  107————————————–

فهرست نمودار

4-1 نمودار پاسخگویان بر حسب جنسیت                  70

4-2 نمودار پاسخگویان بر حسب سن                       71

4-3 نمودار طبقه                                                 73

4-4 نمودار پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی          74

4-5 نمودار پاسخگویان بر حسب رشته                      75

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید