پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی


دانشگاه شیراز

دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته­ روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضا

استاد راهنما:

دکترعبدالعزیز افلاک سیر

فهرست مطالب:

-1- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1-اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………. 8

-اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5- تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1-اختلالات خوردن…………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-2-نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-3-شاخص توده بدنی…………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5-4-خودشی انگاری

…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-5- درونی سازی لاغری ایده آل……………………………………………………………………………………….. 10

1-5-6- کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………

1-6-1-اختلالات خوردن……………………………………………………………………………………………………………. 12

1-6-2-نارضایتی بدنی………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-6-3-کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-6-4- درونی سازی لاغری ایده آل………………………………………………………………………………………… 12

1-6-5-خودشیء انگاری……………………………………………………………………

– شاخص توده بدنی………………………………………………………………………………………………………… 12

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1-تصویر بدنی……………………………………………………………………

-رویکردهای نظری به تصویر بدنی…………………………………………………………………………….. 15

2-2-1-1-1-نظریه های اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………………………… 16

2-2-1-1-2- نظریه های فمینیستی و شیء انگاری………………………………………………………………. 17

2-2-1-1-3- نظریه تعاملی نگری نمادین……………………………………………………………………………….. 19

2-2-1-1-4- نظریه مقایسه اجتماعی……………………………………………………………………………………… 21

2-2-1-1-5- نظریه خود ناهمخوانی………………………………………………………………………………………… 22

2-2-2- نارضایتی

بدنی………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-2-1-جنسیت و نارضایتی بدن………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-2-2-علت های نارضایتی بدنی………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-2-2-1-علت های اجتماعی- فرهنگی…………………………………………………………………………….. 29

2-2-2-2-2-علت های زیستی…………………………………………………………………………………………………. 30

2-2-2-2-3- علت های درون شخصی…………

-کمال گرایی و نارضایتی بدنی………………………………………………………………………… 33

2-2-2-2-3-2-درونی سازی لاغری…………………………………………………………………………………………. 34

2-2-2-2-3-3- خودشی انگاری………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-2-2-4- علت های بین شخصی……………………………………………………………………………………….. 37

2-2-2-2-4- 1-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی……………………………………………………………… 37

2-2-2-2-4- 2-روابط صمیمی و نارضایتی بدنی …………………………………………………………………. 37

2-2-2-3- نارضایتی بدنی و اختلالات روانی………………………………

– نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی…………………………………………………… 39

2-2-2-3-2- نارضایتی بدنی و افسردگی………………………………………………………………………………… 40

2-2-2-3-3- نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن………………………………………………………………. 41

2-2-2-4- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR……………………………………………………………… 43

2-2-3- انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن :…………………………………………. 44

2-2-3-1- بی اشتهایی عصبی (Anorexia)……………………………………………………………………………. 45

2-2-3-1-1- عوارض………………………………………………………………………………………………………………….

– پرخوری عصبی (Bulimia)…………………………………………………………………………………….. 45

2-2-3-2-1- عوارض…………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-2-3-3- اختلالات خوردن که به عوامل دیگر وابسته اند……………………………………………………. 46

2-2-3-3-1-پرخوری مختل کننده (Being Eating Disorder)…………………………………………… 47

2-2-4-شیوع اختلالات خوردن………………………………………………………………………………………………… 47

2-2-5- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن……………………………………………. 47

2-2-5-1- عوامل بیرونی…………………………………………………………

– عوامل درونی …………………………………………………………………………………………………………… 49

2-2-6- جنسیت و اختلالات مربوط به خوردن………………………………………………………………………. 52

2-3- پژوهش های پیشین…………………………………………………………………………………………………………. 52

2-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 62

2-5-فرضیه های

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-3- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………. 65

3-4- ابزار

پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-4-1-اختلالات خوردن……………………………………………………………………………………………………………. 65

3-4-1-1-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن ………………………………………………………………………. 65

3-4-1-2- پرسش نامه نگرش خوردن ……………………………………………………………………………………. 67

3-4-2-نارضایتی بدنی………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-4-2-1-پرسش نامه شکل بدنی…………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-4-خودشی

انگاری………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-4-4-1-پرسش نامه خود شی انگاری…………………………………………………………………………………… 70

3-4-6- پرسشنامه کمال گرایی………………………………………………………………………………………………… 72

3-4-6-1-پرسشنامه کمال گرایی اهواز……………………………………………………………………………………. 72

3-4-7-درونی سازی لاغری……………………………………………………………………………………………………….. 73

3-4-7-1-مقیاس درونی سازی لاغری……………………………………………………………………………………… 73

3-4-8-شاخص توده بدنی…………………………………………………………………………………………………………. 74

3-5-روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………… 76

4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل………………………………………………………………………………… 83

4-4- یافته های تحلیل مسیر……………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید