پایان نامه بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید همزه صدیق

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 2

1-2بیان مساله. 3

1-3ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-4اهداف پژوهش… 11

1-5فرضیه های پژوهش… 11

1-6متغیرهای پژوهش… 12

1-6-1-تعریف مفهومی و عملیاتی.. 12

1-6-2-اختلالات خلقی.. 12

1-6-3-اختلالات شخصیت.. 13

1-6-4-اقدام به خودکشی.. 14

1-2مقدمه. 16

2-2تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. 16

2-3اقدام به خودکشی.. 17

2-4عوامل خطر در خودکشی کامل.. 18

2-5علایم هشداردهنده خودکشی.. 18

2-6نشانه­های مرتبط با خودکشی.. 19

2-7انگیره برای خودکشی.. 20

2-8علل خودکشی.. 21

2-9علل خودکشی در ایران. 23

2-10نظریه­های خودکشی.. 24

2-10-1-نظریه اشنایدمن.. 24

2-10-2-نظریه فروید. 25

2-10-3-کارن هورنای.. 26

2-10-4-دیدگاه جامعه شناسی.. 27

2-11اختلالات شخصیت.. 28

2-11-1-گروه اول (A) 29

2-11-2گروه دوم (B) 34

2-11-3-سومین گروه  (C) 40

2-12اختلالات شخصیت و خودکشی.. 43

2-13اختـلالات خلقـی یا عاطفـی.. 44

2-13-1-اختلالات افسردگی.. 46

2-13-2-اختلالات دوقطبی(شیدایی- افسردگی) 47

2-14رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی.. 49

2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 50

2-15-1تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. 50

2-15-2-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 54

2-16مدل تحقیق.. 57

3-1مقدمه. 59

3-2روش  تحقیق.. 59

3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 59

3-4روش جمع­آوری اطلاعات.. 60

3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

3-6روش تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) 62

3-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 63

4-1مقدمه. 65

2-4بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 65

4-2-1-جنسیت.. 65

4-2-2-وضعیت تأهل. 66

4-2-3-تحصیلات.. 67

4-2-4-سن.. 68

4-3یافته­های توصیفی.. 69

4-4تحلیل استنباطی.. 70

4-4-1-اختلالات شخصیت.. 70

4-4-2-آماره های طبقه بندی.. 74

4-4-3-برآوردهای پارامتر. 76

4-4-4-جدول طبقه بندی.. 77

5-1مقدمه. 80

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 80

5-3جمع­بندی.. 84

5-4محدودیت های تحقیق.. 85

5-5پیشنهادات کاربردی.. 85

5-6پیشنهادات پژوهشی.. 85

منابع و مأخذ. 87

پیوست.. 93
فهرست جداول

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 65

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 66

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 67

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 68

جدول ‏4‑5: دادههای توصیفی برای اختلالات شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 70

جدول ‏4‑6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 71

جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها 72

جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 73

جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 73

جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 73

جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 74

جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها 75

جدول ‏4‑13: نتایج آزمون نسبت درست نمایی  مربوط به برازش مدل و میزان واریانس تبیین شده توسط مدل. 76

جدول ‏4‑14: برآورد پارامترها 76

جدول ‏4‑15: جدول طبقه بندی.. 78
فهرست اشکال

شکل ‏2‑1: نمودار طبقه بندی اختلالات خلقی.. 46

شکل ‏2‑2: مدل مفهومی تحقیق. 57

شکل ‏4‑1: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 66

شکل ‏4‑2: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. 67

شکل ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 68

شکل ‏4‑4: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. 6

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید