پایان نامه بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید حمزه صدیق

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 1

1-2بیان مساله. 2

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-3-1اهداف پژوهش… 9

1-3-2-اهداف کلی: 9

1-4سوالات و فرضیه های پژوهش… 10

1-4-1-سوال های تحقیق: 10

1-5فرضیه‏های تحقیق: 10

1-6متغیرهای تحقیق.. 10

1-6-1-تعریف مفهومی و عملیاتی.. 11

1-6-2-تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی.. 11

2-1مقدمه. 14

2-2تعریف خودکشی.. 15

2-3افکار خودکشی.. 17

2-4اقدام به خودکشی.. 18

2-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 19

2-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. 21

2-7علل خودکشی.. 22

2-8علل خودکشی در ایران. 25

2-نظریه­های خودکشی.. 26

2-9-1-نظریه­های روان تحلیلگری.. 26

2-9-2-نظریه رفتاری.. 27

2-9-3-نظریه شناختی.. 27

2-9-4-نظریه یادگیری.. 28

2-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 28

2-10شخصیت.. 30

2-11اصطلاحات معادل شخصیت.. 32

2-2دیدگاه‌هایی درباره شخصیت.. 33

2-12-1-دیدگاه روانکاوی.. 33

2-12-2-دیدگاه پدیدارشناختی.. 34

2-12-3-رویکرد شناختی.. 36

2-12-4-دیدگاه انسان‌گرایی.. 36

2-12-5دیدگاه یادگیری یا رویکرد رفتاری.. 37

2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 38

2-12-7-دیدگاه پردازش اطلاعات.. 38

2-12-8-دیدگاه صفات.. 39

2-13مدل پنج عاملی شخصیت.. 40

2-13-1-پیشینه تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت.. 40

2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. 44

2-13-3-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی.. 45

2-14پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت.. 53

2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 54

2-15-1-پیشینه­ی خارجی.. 54

2-15-2-پیشینه­ی داخلی.. 55

2-16مدل تحقیق.. 57

3-1مقدمه. 58

3-2روش و طرح تحقیق.. 58

3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 58

3-4روش جمع­آوری اطلاعات.. 58

3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 59

3-5-1-پرسشنامه شخصیتی نئو ( NEO-FFI) 59

3-6روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 60

4-1مقدمه. 61

2-4بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 61

4-2-1-جنسیت.. 61

4-2-2-وضعیت تأهل. 62

4-2-3-تحصیلات.. 63

4-2-4-سن.. 64

4-3یافته­های توصیفی.. 65

4-4تحلیل استنباطی.. 66

4-5آماره های طبقه بندی.. 69

5-1مقدمه. 71

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 71

5-3جمع­بندی.. 75

5-4محدودیتهای پژوهش… 75

5-5پیشنهادات کاربردی.. 76

5-6پیشنهادات پژوهشی.. 77

منابع .……………………………………………………………………………………………………………………………78

پیوست……………………………………………………………………………………….. 87

چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………. 90
فهرست جداول

جدول ‏2‑1: مقیاسها، جنبه ها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: برونگرایی.. 46

جدول ‏2‑2: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: سازگاری.. 47

جدول ‏2‑3: مقیاسها، جنبه ها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر:وظیفهشناسی.. 49

جدول ‏2‑4: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: روانرنجورخویی.. 51

جدول ‏2‑5: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: گشودگی.. 52

جدول ‏3‑1: پایایی مقیاس NEO-FFI در مطالعات مختلف… 59

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 61

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 62

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 63

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 64

جدول ‏4‑5: دادههای توصیفی برای ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 65

جدول ‏4‑6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 66

جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها 67

جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 67

جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 68

جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 68

جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 69

جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها 70
فهرست اشکال

شکل ‏2‑2: مدل مفهومی تحقیق. 57

شکل ‏4‑1: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 62

شکل ‏4‑2: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. 63

شکل ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 64

شکل ‏4‑4: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. 65

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید