پایان نامه بررسی نقش پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده .علوم انسانی.

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:   جغرافیای طبیعی ،گرایش ژئو مر فولوژس در بر نامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی نقش پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

تابستان   1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: «کلیات تحقیق»

1-1بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………. 3

1-2  فرضیه ها ی تحقیق:……………………………………………………………………………………… 4

1-3  سوال تحقیق:………………………………………………………………………………………………. 5

1-4اهداف تحقیق :………………………………………………………………………………………………

فصل دوم : «مرور منابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق»

2-1  منابع تحقیق:……………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- مبانی نظری تحقیق:      ……………………………………………………………………………….. 10

2-3- مبنای نظری ژئو مر فو لوژی در طراحی:…………………………………………………………… 10

2-4- مبنای نظری اقلیم ( آب و هواشناسی):……………………………………………………………. 11

2-5- مبنای نظری هید رو لوژی در طراحی:………………………………………………………………. 11

2-6- مبانی نظری و «معماری بومی گیلان» :………………………………………………………………. 11

2-7- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 12

2-7-1- (طراحی بنا و پایداری آن)…………………………………………………………………………. 13

2-7-2- پایداری(sustain):………………………………………………………………………………. 13

2-7-3- توسعه پایدار:………………………………………………………………………………………….. 13

2-7-4-  تعریف معماری پایدار- معماری سبز و اصول آن:…………………………………………… 14

2-8- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 14

2-8-1 خارج از کشور:…………………………………………………………………………………………. 15

2-8-2 داخل کشور:…………………………………………………………………………………………….. 16

فصل سوم: «روش اجرای تحقیق / مواد و روشها»

3-1روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………… 18

3-2 مدل ها:………………………………………………………………………………………………………. 18

3-3 مدل کوپن:………………………………………………………………………………………………….. 18

3-4- مدل اولگی (عامل زیست محیطی و اقلیمی)………………………………………………………. 20

3-5- مطالعات محیطی  ایران و استان گیلان :……………………………………………………………. 21

3-6- بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی طرح( استان گیلان):……………………………………. 22

3-7-  تقسیمات محیطی ایران:……………………………………………………………………………….. 24

3-8- موقعیت و نقاط آسایش ایران:………………………………………………………………………… 25

3-9- موقعیت شیب استان گیلان:…………………………………………………………………………… 26

3-10- موقعیت ار تفاعی استان گیلان:…………………………………………………………………….. 27

3-11- پهنه بندی خطرات زلزله در استان گیلان :……………………………………………………….. 28

3-12- توان روان آب  وسیل در استان گیلان:…………………………………………………………… 29

3-13- راههای دسترسی استان گیلان:………………………………………………………………………. 30

3-14- بررسی و تحلیل عناصر جغرافیایی:………………………………………………………………… 31

3-14-1نموارعنصر باد :………………………………………………………………………………………… 31

3-13-2 تاثیر درختان در هدایت باد :………………………………………………………………………. 33

3-13-3  بررسی عنصر رطوبت دراستان گیلان ………………………………………………………….. 34

3-13-4- زاویه تابش عامل گرمایی  و نمودار ها………………………………………………………… 38

فصل چهارم :«تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق»

4-1 عنوان تحقیق و سوال تحقیق: …………………………………………………………………………… 42

4-2 بنای سالم و خصوصیات ان:…………………………………………………………………………….. 42

4-3  اصول و منابع  طراحی پایدار………………………………………………………………………….. 44

4-4   راهبردهای مربوط به صرفه جویی در مصرف منابع……………………………………………… 44

4-5 کاربرد انرژی در بنا……………………………………………………………………………………….. 45

4- 6 طراحی هماهنگ با چرخه زیست:……………………………………………………………………. 46

4-7 طراحی انسانی ومعماری پایدر اصل سوم:…………………………………………………………… 47

4-8 چگونگی دستیابی به معماری پایدار:…………………………………………………………………… 49

4-9معماری بومی  روستایی گیلان راهکار پایدری:………………………………………………………. 49

4-10- تاثیر پذیری معماری پایدار از شرایط زیست محیطی (گیلان) ………………………………. 50

4-11 تجزیه وتحلیل ابزار زیست محیطی  در طراحی:………………………………………………… 52

4-12تحلیل  بخش دوم عنوان تحقیق /    ………………………………………………………………… 52

4-13نحوه استقرار و تنظیم شرایط محیطی(تهویه طبیعی)……………………………………………… 54

4-14  جهت استقرار ساختمان (با توجه به جبهه کوه ):   ……………………………………………. 54

4-15 سازمان دهی سایت و زاویه تابش:…………………………………………………………………… 54

4-16ضرورت ایجاد آفتابگیری در بنا :…………………………………………………………………… 55

4- 17فرم سقف ها ……………………………………………………………………………………………. 56

4-18 بالا بودن میزان آب های سطحی …………………………………………………………………… 57

فصل پنجم : «بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات»

5-1 نتیجه گیری در بخش نظری:……………………………………………………………………………. 59

5-1-1 نتیجه گیری در بخش اجرایی:………………………………………………………………………. 59

5-2 آزمون فرضیه ها :………………………………………………………………………………………….. 60

5-2-1 اثبات فرضیه ها: ……………………………………………………………………………………… 60

5-3  پیشنهادات:…………………………………………………………………………………………………. 61

منابع :………………………………………………………………………………………………………………. 63

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 3- 1- تغییرات و میانگین سرعت سالیانه باد در استان گیلان (آستارا/ بندر انزلی/……….. 32

جدول 3-2  رطوبت نسبی  در ایستگا های سینوپتیک استان گیلان در سال ……………………….. 35

جدول  3-3  / گرما و تبخیر و بارندگی در ده سال چند  ایستگا هواشناسی گیلان……………….. 36

جدول 3-4- زاویه تابش در فصلهای سال در ایران……………………………………………………… 38

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید