پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

موضوع:

بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا زند مقدم

استاد مشاور:

دانشجو:علی مسلمی

تابستان 1393

 

چکیده

بحث مکانیابی مجتمع های مسکونی در حال حاضر از موضوعات بسیار مهم و تاثیر گذار در بحث کاربری اراضی شهری می باشد و از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده زیاد و خارج از تحمل انسان باشد. از این رو باید قبل از ایجاد ساختمان های مطمئن و مقاوم، در مکان گزینی شهرها و انتخاب محل مناسب برای توسعه ساختمان ها مطالعات و پژوهش دقیقی صورت گیرد برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه شهرها محسوب نمی شوند، بلکه اگر برنامه ریزان شهری آگاهی کامل از نوع و کاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این پدیده ها داشته باشند، آن ها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعه شهرها تبدیل خواهند به علاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواریها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در جابجایی جمیعت شهری نقش انکار ناپذیری دارد در این پژوهش یا استفاده از روش تحلیلی و میدانی با استفاده از آزمون مقایسه میانگین بین دو نمونه (T-Test) میانگین پدیده های ژئومورفیک و مکانیابی متأثر از از خدمات سازمان های مربوطه در هنگام صدور مجوز از دیدگاه کارشناسان مورد مقایسه قرار گرفته و از آنجائیکه بین میانگین دو نمونه به لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود دارد این تفاوت بیان می کند که عدم توجه به شاخص های ژئومورفیک توسط سازمان های متولی در هنگام صدور مجوز به دلیل اختلاف معنادار از شاخص استاندارد  تاثیرمعناداری در روند مکانیابی مجتمع های مسکونی موفق عمل نکرده است.

واژگان کلیدی: شهر شاهرود، مکانیابی، مجتمع های مسکونی، ژئومورفیک

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله. 3

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3- اهداف تحقیق.. 3

1-3-1-اهداف کلی.. 3

1-3-1-اهداف جزئی.. 3

1-4- سوال تحقیق.. 3

1-5-فرضیه : 3

1-6-تعریف اصطلاحات و واژه ها 3

1-7- مروری بر ادبیات تحقیق.. 3

1-8-روش شناسی تحقیق.. 3

1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 3

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1-شهر. 3

2-2-مادر شهر (Metropolis) و کلان شهر (Megalapolis) 3

2-3-مکانیابی.. 3

2-4-هدفهای مسائل مکان یابی.. 3

2-4-1-هدف های کششی.. 3

2-4-2-هدفهای فشاری.. 3

2-4-3-هدفهای متعادل.. 3

2-4-4-اشتباه های متداول در مکان یابی.. 3

2-5- معیارهای بهینه در مکان یابی کاربری های شهری.. 3

2-5-1- سازگاری.. 3

2-5-2- آسایش…. 3

2-5-3- کارآیی.. 3

2-5-4- مطلوبیت… 3

2-5-6-سلامتی.. 3

2-6- تئوری های رایج در مکان یابی مجتمع های بزرگ مسکونی.. 3

2-6-1- تئوری سیستمی.. 3

2-6-2- تئوری مکان مرکزی.. 3

2-6-3-تئوری جاذبه یا تئوری ویلیام رایلی.. 3

2-7- مدل های رایج در مکان یابی کاربریی ها 3

2-7-1-فرایند تحلیل سلسله مراتب AHP.. 3

2-7-2-سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 3

2-7-3- سیستم اطلاعات جغرافیایی ، قابلیت و کاربرد آن.. 3

2-8-سیستم ژئومورفیک… 3

2-9-مطالعات ژئومورفیک… 3

2-10-پاسخ پیچیده و آستانه ها 3

2-11-مقیاس ژئومورفیک… 3

2-11-1- مقیاس زمانی.. 3

2-11-1-1-زمان چرخه ای.. 3

2-11-1-2-زمان درجه بندی شده 3

2-11-1-3-زمان یکنواخت… 3

2-12-مقیاسهای مکانی ( فضایی ) 3

2-13-سیستم های ژئومورفیک… 3

2-13-1-سیستم یخچالی.. 3

2-13-1-1-فرآیندهای سیستم فرسایش یخچالی.. 3

2-13-2-لندفرم های سیستم فرسایش یخچالی.. 3

2-13-3- سیستم بادی.. 3

2-13-4-اشکال و فرایند سیستم بادی.. 3

2-13-5- سیستم رودخانه ای.. 3

2-14-ویژگی های سیستم رودخانه ای از لحاظ انرژی.. 3

2-15- سیستم دامنه ای.. 3

2-15-1-فرآیند ها یا حرکات دامنه ای ; جابجایی مواد بر روی دامنه. 3

2-16- سیستم ساحلی.. 3

فصل سوم:شناخت محدوده مورد مطالعه

3-1-تقسیمات سیاسی.. 3

3-2- موقعیت جغرافیایی: 3

3-3- خصوصیات اقلیمی.. 3

3-3-1- عوامل اقلیمی.. 3

3-3-2- اقلیم،انسان ومنطقه آسایش…. 3

3-3-3-  دما 3

3-3-5- باد و فشار هوا 3

3-4-پوشش گیاهی.. 3

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید