پایان نامه بررسی نقش مردسالاری در خشونت خانوادگی


چکیده :

پژوهش حاضر به بررسی نقش و سهم متغیر پدرسالاری در بروز خشونت خانوادگی می پردازد ؛ هر چند منکر تاثیر دیگر متغیرها در پیدایش این پدیده نیست . خشونت خانوادگی به معنی فرایندی است که در آن زوج یا شریک زندگی از خود رفتارهای خشونت آمیز بر ضد زوج دیگر نشان می دهد . به بیان دیگر خشونت خانوادگی به خشونتی اطلاق می شود که معمولا در محیط خلوت و خصوصی خانواده به وقوع می پیوندد و در بیشتر موارد میان افرادی اتفاق می افتد که به سبب صمیمیت ، ارتباط خونی  و یا قانونی به هم پیوند خورده اند .

در این تحقیق از رویکردهای متعدد جامعه شناسی از قبیل نظریات فمینیستی ، نظریه اقتدار و سلطه ، نظریه تضاد ، نظریه نقش ها و نظریه منابع استفاده شده که بر اساس این نظریات مهمترین متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر پدیده خشونت خانوادگی عبارتند از : اعتقاد به پدرسالاری از سوی مردان ؛ اعتقاد به تبعیض جنسیتی ؛ تداخل نقش زوجین ؛ اختلاف پایگاهی زوجین ؛ تضاد سلایق زوجین ؛ انحراف اخلاقی شوهر؛ اختلاف سطح تحصیلات زوجین و بیکار بودن شوهر .

این تحقیق با استفاده از روش پیمایش بر روی 380 خانوار شهرستان سبزوار و طراحی پرسشنامه ای برای زنان متاهل صورت گرفت و از روش های آماری چون رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر بهره گرفته شد .

نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیر اعتقاد به پدرسالاری از سوی مردان دارای بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم بر روی خشونت خانوادگی است و بعد از این متغیر می توان به متغیرهای تبعیض جنسیتی و تضاد سلایق زوجین اشاره کرد . به این ترتیب یافته های این تحقیق در راستای تقویت فرضیات مهم نظریات فیمینیستی ، نظریه منابع ، تئوری تضاد و تضعیف فرضیات نظریات نقش ، اقتدار و سلطه و ناسازگاری پایگاهی می باشد .

کلیدواژه ها : خشونت خانوادگی ، پدرسالاری ، تبعیض جنسیتی ، تضاد سلایق زوجین ، تداخل نقش ، ناسازگاری پایگاهی

 

 

 

فهرست جداولصفحه
جدول ( 1-3 ): ضریب پایایی شاخص ها………………………………………………………………………….51
جدول ( 2-3 ): حجم نمونه برحسب مناطق درشهرسبزوار………………………………………….54
جدول ( 1-4 ): آماره های مربوط به سن زنان……………………………………………………………………..57
جدول ( 2-4 ): توزیع پا سخگویان بر حسب سن……………………………………………………………….59
جدول (3-4 ): آماره های مربوط به سن همسران………………………………………………………………..60
جدول (4-4 ): توزیع پا سخگویان بر حسب سن همسر……………………………………………………….61
جدول (5- 4 ): توزیع پا سخگویان برحسب میزان تحصیلات……………………………………………..62
جدول (6-4 ): میزان تحصیلات همسران……………………………………………………………………………..64
جدول ( 7-4 ): توزیع پا سخگویان برحسب وضعیت شغلی………………………………………………..65
جدول ( 8-4 ): توزیع وضعیت شغلی همسران……………………………………………………………………..66
جدول (9-4 ): توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اقتصادی خانواده پدری………………………..67
جدول (10-4 ): توزیع وضعیت اقتصادی خانواده پدری مردان……………………………………………69
جدول (11-4 ): توزیع وضعیت شغلی همسران……………………………………………………………………70
جدول ( 12-4 ): آماره های مربوط به خشونت خانوادگی……………………………………………………72
جدول (13-4 ) : توزیع میزان خشونت خانوادگی………………………………………………………………..73
جدول (14-4 ): آماره های مربوط به خشونت روانی……………………………………………………………74
جدول (15-4 ): توزیع میزان خشونت روانی………………………………………………………………………..76
جدول (16-4 ): آماره های مربوط به خشونت اقتصادی………………………………………………………77
جدول (17-4 ): توزیع میزان خشونت اقتصادی…………………………………………………………………..78
جدول ( 18-4 ): آماره های مربوط به خشونت فیزیکی……………………………………………………….79
جدول ( 19-4 ): توزیع میزان خشونت فیزیکی……………………………………………………………………81
جدول ( 20-4 ): آماره های مربوط به خشونت جنسی………………………………………………………..82
جدول (21-4 ): توزیع میزان خشونت جنسی………………………………………………………………………83
جدول (22-4 ): آماره های مربوط به انواع خشونت……………………………………………………………..84
 جدول (23-4 ): آماره های مربوط به تضاد سلایق زوجین…………………………………………………85
جدول (24-4 ): توزیع میزان تضاد سلایق زوجین……………………………………………………………….87
جدول (25-4 ): آماره های مربوط به مردسالاری…………………………………………………………………88
جدول (26-4 ): توزیع میزان مردسالاری……………………………………………………………………………..90
جدول (27-4 ): آماره های مربوط به تبعیض جنسی…………………………………………………………..91
جدول ( 28-4 ) : توزیع میزان تبعیض جنسی…………………………………………………………………….92
جدول ( 1-2-4 ) : همبستگی متغیرهای مستقل با خشونت خانوادگی………………………………94
جدول (1-3-4): مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین خشونت خانوادگی…………………………98
جدول ( 2-3-4 ) : شاخص ها و آماره ها ی تحلیل رگرسیونی……………………………………………….98

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید