پایان نامه بررسی نقش سازوکارهای کنترلی شرکتها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها


٫          مبانی نظری تحقیق:

فعالیت مدیران توسط برخی عوامل ،هدایت یا بعضا محدود می شود .این عوامل برای حاکمیت شرکتی مناسب تر ،مطرح و مستقر شود شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را برای را در انجام وظایف ،رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند .این عوامل مواردی از قبیل سازوکارهای کنترل درونی (نظیر هیئات مدیره) و سازوکار بیرونی (نظیر بازار )می باشند. به طور کلی شرکت هایی با حاکمیت ضعیف که از لحاظ مالی تحت فشار نیستند تمایل دارند سرمایه گذاری بیشتری نمایند و ذخایر وجه نقد انباشته شده را سریع تر مصرف کنند . مدیرانی که تحت کنترل ضعیفی قرار دارند به طور قطع ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری داخلی از طریق مخارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه ،وجوه را برای تحصیل و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها مصرف کنند ،برای سرمایه گذاران این سوال مطرح است که آیا تصمیمات سرمایه گذاری و سطوح وجه نقد نگهداری شده برای شرکت ها بر حسب نوع سازوکار کنترلی درونی چگونه است؟ شواهد نشان می دهد در کشور هایی با حاکمیت ضعیف ،مدیران می توانند با مصونیتی نسبی وجه نقد را انباشته و سود نقدی کمتری تقسیم کنند .همچنین میانگین نگهداشت وجه نقد برای کشورهایی با حاکمیت قوی که بازار سرمایه آن ها توسعه یافته تر است کمتر می باشد ،این نشان می دهد که سهامداران می خواهند وجه نقد در اختیار مدیران را محدود کنند . (دیتمار و همکاران ،۲۰۰۳)

نیزتأثیرحمایتازحقوقسهامداراندرسطحکشوربرنگهداشتوجهنقدراآزمودهونشانمیدهندکهدرکشورهاییباحمایتپایینازسرمایهگذار،وجهنقدبرایسهامدارانخردارزشکمیدارد . ایننتیجهبااینفرضهماهنگاستکهحمایتضعیفازحقوقسهامداراناینامررابرایمدیرانوسهامداراندارایکنترلتسهیلمیکندکهمنابعشرکترادرجهتمنافعخودهدایتکنند.(پینکویتز و همکاران ،۲۰۰۴)

بررسیکردندکهچگونهحمایتازحقوقسهامدارانبرنگهداشتوجه نقدتأثیرمیگذارد. آن هادریافتندکهدرسطحبینالمللی،کشورهاییباحقوقضعیفترسهامدارانوجهنقدبیشترینگهداریمیکنند. به علاوه،آن هانتیجهگرفتندکهداراییهاینقدیباارزششرکترابطهیامنفیدارد.(کالچو و لینز ،۲۰۰۷)

بنابراین با طراحی مدلی رگرسیونی سعی شده به بررسی رابطه سازوکار کنترل درونی شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد پرداخته شود.

۱-۲٫          روش شناسی تحقیق:

این تحقیقیک تحقیق توصیفی مبتنی بر مطالعه پس رویدادی است که از لحاظ روش و ماهیت جز تحقیقات همبستگی است این روش پژوهش صرفا درجات همبستگی و روابط بین متغیر ها را بررسی میکند و هنگامی به کار میرود که تعداد متغیر های بازیگر در موقعیت مورد آزمایش زیاد باشد ، از طرف دیگر در این روش الزاما روابط علت و معلولی شناسایی نمی شود بلکه هدف آن ،این است که مشخص شود کدام متغیر با کدام متغیر دیگربه طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.

در این تحقیقبا استفاده از شاخصه هایی از هیئت مدیره ، نقش هیئت مدیره در تصمیم گیری جهت نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار میگیرد  . داده ها با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین برداشت شده وارد نرم افزار Ecxel میگردد تا دسته بندی شده و به صورت ترکیبی(panel Data ) مورد تحلیل قرار می گیرند زیرا در دو بعد زمآن های مختلف و متغیرهای مختلف نیاز به بررسی شرکتها داریم . نهایتأ مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیلهای آماری و آزمون فرضیات ایجاد می شود. عملیات در محیط نرم افزار Eviewsٍ انجام گردیده و به کمک آزمونهای متفاوت براساس مدل  رگرسیونی چند متغیرهانجام گرفته و فرضیات مطرح شده مورد آزمون واقع می شوند.

 

۱-۳٫          فرضیات تحقیق :

فرضیه اول : بین سازوکارهای کنترلی شرکتها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سازوکارهای کنترلی و نسبت جاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

۱-۴٫          متغیر های تحقیق

۱- طولدورهتصدیمدیرعامل: کهبهمدتزمانیاشارهداردکهیکمدیرعاملدرشرکتانجاموظیفهمیکند .

۲- سهامتحتتملکاعضایهیئتمدیرهشرکت : اینمتغیرنشاندهندهمیانگینسهاماعضایحقیقیوحقوقیعضوهیئتمدیرهمیباشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید