پایان نامه بررسی نقش زنان در تحولات اخیر مصر


فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش…. 3

1-1-بیان مساله. 4

1-2-اهداف تحقیق.. 6

1-3 ضرورت تحقیق.. 6

1-4-سابقه تحقیق.. 7

1-5-سوالات تحقیق.. 11

1-6- فرضیه تحقیق.. 11

1-7- متغییرهای تحقیق.. 12

1-8-تعریف مفاهیم. 12

1-9-روش تحقیق.. 14

1-10-روش گردآوری اطلاعات… 15

1-11-ابزار گردآوری اطلاعات… 15

1-12موانع و مشکلات تحقیق.. 15

1-13- سازماندهی تحقیق.. 15

فصل دوم:چارچوب نظری.. 17

2-1مقدمه. 18

2-2پیشینه ی مفهوم ساختار و کارگزار. 19

2-2-1معنای ساختار. 21

2-2-2معنای کارگزار(کنش) 24

2-3دیدگاه‏هاى مختلف جامعه شناختى درباره مساله کارگزار و ساختار. 25

2-3-1 اراده‏گرایى.. 26

2-3-2 ساختارگرایى.. 27

2-3-3 نظریه ساخت‏یابى (ساختار بندى ) 31

2-3-4 واقع گرایى انتقادى.. 34

2-4آنتونی گیدنز. 37

2-4-1دوگانگی ساختار. 41

2-4-2کنش و تأثیر آن بر وقوع رخدادها 43

2-4-3عاملیت وپیوستگی آن با قدرت… 44

2-4-4پیامد های غیر عمدی کنش…. 47

2-4-5نظارت تأملی بر کنش…. 48

2-5 تطبیق مورد مطالعاتی با تئوری ساختار کارگزار. 50

2-5-1 ساختارها 51

2-5-2 کارگزاران. 52

2-6جمع بندی فصل دوم. 54

فصل سوم: پیشینه ی تاریخی فعالیت های زنان در مصر. 55

3-1مقدمه. 56

3-2جایگاه تاریخی زنان در مصر. 56

3-3مراحل قانون‌گذاری در حوزه‌ی زنان. 59

3-4زنان فعال مصری.. 61

3-4-1هدا شعراوی.. 61

3-4-2نوال سعداوی.. 62

3-5تاریخ جنبش زنان در مصر. 63

3-6زنان در انقلاب مصر. 74

3-7 جمع بندی فصل سوم. 77

فصل  چهارم:نقش و موقعیت زنان در انقلاب مصر. 79

4-1مقدمه. 80

4-2نقش زنان در جامعه اسلامی.. 81

4-3فعالیت های زنان در طول انقلاب… 83

4-3-1رهبران. 83

4-3-2توده ی مردم. 84

4-4ابعاد حضور زنان در طول انقلاب مصر. 86

4-4-1زنان به مثابه شهروند. 87

4-4-2زن به مثابه زن. 88

4-4-3زنان به مثابه مصری.. 89

4-4-4دختران و مادران مصر. 92

4-4-5حذف زنان. 94

4-5زنان پس از انقلاب… 96

4-6 جمع بندی فصل چهارم. 99

فصل پنجم:نتیجه گیری.. 100

منابع و مآخذ. 101

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید