پایان نامه بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی


 

چکیده

این پژوهش با هدف «بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی» انجام شده است. از نظر هدف در نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد. تلاش گردید که رسالت رسانه های جمعی «شامل تلویزیون، رسانه های مکتوب، اعلامیه ای، اینترنت و فضای مجازی و برنامه های رادیویی» در نقش آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز مشخص شود. روش شناسی تحقیق نیز به صورت مطالعه اسنادی و پیمایش است. جامعه آماری تحقیق نیز دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد میبد می باشد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است و حجم نمونه نیز270 نفر در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزارSPSS به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته شد و در یافته های تحقیق مشخص گردید که در سطح بندی رسانه ها” برنامه های تلویزیونی ” دارای اولویت اول در مولفه های موثر بر آموزش پیشگیری از ایدز است و ” رسانه های مکتوب ” درای اولویت آخر می باشد. و کلیه فرضیات مطروحه در تحقیق تایید شدند. و نتیجه ای که از تحقیق حاضر بدست آمد، رسانه های جمعی بویژه تلویزیون نقش عمده و شاخصی در آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز دارند.

کلید واژه: رسانه های جمعی، تلویزیون، رادیو، رسانه های مکتوب، رسانه ها اعلامیه و پیامکی، اینترنت و فضای مجازی، پیشگیری از بیماری ایدز.

 

فهرست عناوین                                                                                                                   صفحه

فصل اول کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………13

1-3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….16

1-5-سوالات اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….16

1-6-تعاریف واژگان اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………17

1-7-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….19

فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….21

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………22

2-1-رسانه چیست………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-کارکردهای رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………….30

2-3- رسالترسانه‌هایجمعی………………………………………………………………………………………………….32

2-4-کارکردهای رسانه های جمعی در امر آموزش بهداشت و سلامت…………………………………………………..34

2-5-شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………………46

2-6-نقش وکارکرد رسانه ها در زندگی روزمره…………………………………………………………………………………48

2-7-کارکردهای رسانه ها برای فرد…………………………………………………………………………………………..52

2-8-کارکردهای اجتماعی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..53

2-9-وظایف اجتماعی وسایل ارتباط همگانی ……………………………………………………………………………………57

2-10-کارکردهای فرهنگی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..58

2-11-کارکردهای دیگر رسانه ها………………………………………………………………………………………………59

2-12-روش های آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………………63

2-13-نقش رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی……………………………………………………………………….64

2-14-تأثیر تکنولوژی های جدید بر آموزش شهروندی………………………………………………………………………..65

2-15-مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………….66

2-16-عصر دوم رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………98

2-17-گونه شناسی رسانه ها……………………………………………………………………………………………………106

2-18-تعامل پذیری، نقطه عطف رسانه های نوین……………………………………………………………………………..107

2-19-مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….115

2-20-تاریخچه ایدز در جهان………………………………………………………………………………………………………….115

2-21-مرور  سوابق داخلی و خارجی تحقیق………………………………………………………………………………………115

3-فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………144

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….145

3-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………145

3-2-گام های اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..147

3-3-جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….148

3-4-نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….148

3-5-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….148

3-6-روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………150

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….158

4-فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..160

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….161

4-1-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..161

4-2-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….175

5-فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………183

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید