پایان نامه بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

عنوان:

بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

استاد راهنما:  

دکتر ماندان مومنی

پائیز 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه   2

1-1- بیان مساله تحقیق.. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4- چارچوب نظری تحقیق.. 6

1-5- مدل تحقیق.. 12

1-6- فرضیه های تحقیق.. 13

1-7- قلمرو تحقیق.. 14

1-8- روش شناسی تحقیق.. 14

1-9- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 15

1-10-                         جامعه آماری تحقیق.. 15

1-11-                                  نمونه و روش نمونه گیری.. 15

1-12-                         تعریف متغیرهای پژوهش.. 16

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه   21

بخش اول- عدالت سازمانی.. 22

2-1- مفهوم عدالت.. 22

2-2- تعریف عدالت سازمانی.. 23

2-3- ابعاد عدالت سازمانی.. 24

2-4- کانون های عدالت سازمانی.. 32

2-5- پیامدهای سازمانی عدالت.. 32

2-6- اهمیت و تاثیرات رعایت عدالت در سازمان ها.. 34

2-7- جایگاه عدالت در اسلام.. 35

بخش دوم: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده.. 38

2-8- تعریف حمایت سازمانی ادراک شده.. 38

2-9- اهمیت حمایت سازمانی ادراک شده.. 39

2-10-                                                                رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی   40

2-11-                                                                           رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و قصد ترک خدمت کارکنان   40

بخش سوم: مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان.. 41

2-12-                   نظریه انگیزش شغلی.. 41

2-12-1-     دیدگاههای تاریخی در انگیزشغلی.. 42

2-12-1-1-        دیدگاه مدیریت علمی.. 42

2-12-1-2-        دیدگاه روابط انسانی.. 42

2-12-2-     نظریه های معاصر.. 42

2-12-2-1-        نظریه های محتوائی.. 43

2-12-2-2-                           نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو   44

2-12-2-3-          نظریه نیازهای آشکار.. 45

2-12-2-4- نظریه عوامل نگهدارنده و انگیزاننده (دو عاملی انگیزش)   47

2-12-2-4-1-………….. نظریه X,Y یا تئوری دو ساختی انسان.. 47

2-12-2-4-2-                                    نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد – تئوری ERG آلدرفر   48

2-12-2-4-3-              نظریه سطوح مختلف زندگی.. 49

2-12-2-4-4-                          نظریه های نیازهای سه گانه مک کللند   50

2-12-2-4-5-……………………………………………………… نظریه فرایندی.. 50

2-12-2-4-6-………………………………………………………… تئوری انتظار.. 51

2-12-2-4-7-………………………………………………………… تئوری برابری.. 51

2-12-2-4-8-……………………………………………………… نظریه اسناد :.. 52

2-12-2-4-9-   نظریه هدف گذاری:.. 53

2-12-2-5-           نظریه مبتنی بر تقویت.. 53

2-13-                                                     کاربرد تئوری ویژگی های شغلی در سازمان ها   54

2-14-        اغنای شغلی.. 55

2-15-            گسترش شغلی.. 55

2-16-            گردش شغلی.. 56

2-17-                            مدل خصوصیات ویژه شغل.. 57

2-18-            مهندسی شغل.. 57

2-19-                تعدیل کار هفتگی.. 58

2-20-                          شناور ساختن ساعات کار.. 58

2-21-                                        شخصیت و تناسب شغل با شخصیت.. 61

بخش چهارم: مبانی نظری فن آوری اطلاعات نوین.. 66

2-22-            تعریف فنّاوری.. 66

2-23-                تعریف اطلاعات.. 67

2-24-                فنّاوری اطلاعات.. 67

2-25-                          تاریخچه فنّاوری اطلاعات.. 68

2-26-                                      تاریخچه فنّاوری اطلاعات در ایران.. 79

2-27-                          ویژگی‌های عصر اطلاعات.. 79

2-28-                ضرورت اطلاعات.. 80

2-29-                               اهداف طراحی عصر اطلاعات.. 80

2-30-                                       ابزارها: سخت‌افزار‌ها، نرم‌افزار،  داده   81

2-30-1-     داده:.. . 81

2-30-2-     سخت‌افزار:.. 81

2-30-3-     نرم‌افزار:.. 82

2-30-4-     تکامل تکنولوژی اطلاعات.. 82

2-31-                               سیر تطور تکنولوژی اطلاعات.. 84

2-32-                                 تکنولوژی اطلاعات و اطلاعاتی.. 86

2-33-                            نیاز به سیستم‌های اطلاعاتی.. 87

2-34-                          انواع سیستم‌های اطلاعاتی.. 88

2-35-            سطح سازمان.. 90

بخش پنجم: پیشینه‌ی تحقیق.. 91

2-36-…………………………………………………………………. پیشینه‌تحقیق داخلی.. 91

2-37-            پیشینه خارجی.. 97

بخش ششم- معرفی قلمرو مکانی تحقیق.. 98

2-38-                                                                            تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   98

2-39-                فعالیتهای سازمان.. 98

2-40-                                                                          ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   100

2-41-                                                                                       اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   101

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه   111

3-1- متغیرهای تحقیق.. 111

3-2- ابزار سنجش.. 111

3-3- بخش سنجش حمایت سازمانی ادراک شده.. 113

3-4- بخش سنجش عدالت توزیعی.. 113

3-5- بخش سنجش انگیزش شغلی کارکنان.. 113

3-6- بخش سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین.. 114

3-7- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 114

3-7-1-       روایی پرسشنامه.. 114

3-7-2-       پایایی پرسشنامه.. 114

3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 115

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   117

4-1- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 118

4-1-1-       جنسیت.. 118

4-1-2-       سن     119

4-1-3-       تأهل.. . 120

4-1-4-       تحصیلات.. 121

4-1-5-       نوع استخدام.. 122

4-1-6-       سابقه خدمت.. 123

4-1-7-       توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   124

4-2- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 128

4-3- آزمون مدل تحقیق:.. 129

4-4- شاخص های نیکویی برازش مدل.. 129

4-4-1- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… 131

4-4-2- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… 132

4-4-3- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 132

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده رابطه معنی داری با بهره‏مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات (p<0/05) ندارند و فرض صفر تحقیق رد نمی‏شود… .. 132

4-4-4-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 132

4-4-5- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد… 132

4-4-6- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   133

4-4-7- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… 133

4-4-8-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   133

4-4-9-  حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 134

4-4-10- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 135

4-2-11- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   135

4-4-12-  انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. 136

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه   141

5-1- نتایج فرضیه‏های تحقیق.. 141

5-1-1- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… 141

5-1-2- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… 142

5-1-3- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 142

5-1-4-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 142

5-1-5- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد… 142

5-1-6- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   143

5-1-7- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… 143

5-1-8-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   143

5-1-9- حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 144

5-1-10- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 144

5-1-11- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   144

5-1-12- انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. 144

5-2- پیشنهادهای تحقیق.. 145

5-2-1-       ییشنهادات ناشی از نتایج تحقیق.. 145

5-2-2-       پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 147

5-3- محدودیت‏های تحقیق.. 148

منابع و مآخذ.. 149

فهرست منابع فارسی.. 150

فهرست منابع انگلیسی.. 153

پیوست ها و ضمائم.. 155

چکیده انگلیسی.. 181

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1: انواع نیازها درنظریه نیازهای آشکار مور.. 46

جدول 2-2: پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار.. 47

جدول  2-3: ترکیب نیاز در مراحل مختلف سطوح زندگی.. 49

جدول 2-4: ویژگی های برنامه کار انعطاف پذیر.. 59

جدول 2-5: تناسب شغل با شخصیت.. 62

جدول 2-6:  تاریخچه فن‏آوری اطلاعات.. 76

جدول 2-7: (اقتباس از جلودار 85) آشنایی با رویدادهای مهم کامپیوتری از سال 1971 تا 2002. 78

جدول 3-1: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه… 112

جدول 3-2: طیف لیکرت… 113

جدول 3-3: ساختار پرسشنامه.. 113

جدول 3-4: آلفای کرونباخ پرسشنامه.. 114

جدول 4-1: توزیع جنسیت.. 118

جدول 4-2: توزیع سن.. 119

جدول 4-3: توزیع تأهل.. 120

جدول 4-4: توزیع تحصیلات.. 121

جدول 4-5: توزیع نوع استخدام.. 122

جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 123

جدول 4-7: توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   124

جدول 4-8: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 128

جدول 4-9- آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل.. 130

جدول 4-10- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 138

جدول 4-11- ضرایب مسیر روابط معنی دار تحقیق.. 13

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: شاخص رشد کاربران اینترنت در ایران با مقیاس میلیون نفر(3).. 75

نمودار 4-1: توزیع جنسیت.. 118

نمودار 4-2: توزیع سن.. 119

نمودار 4-3: توزیع تأهل.. 120

نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام.. 122

نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 123

نمودار 4-7- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (2012، 2227).. 129

نمودار 4-8- مدل تحقیق در حالت استاندارد.. 130

نمودار 4-9- مدل تحقیق در حالت معنی داری.. 131

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (2012، 2227)   12

شکل 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو.. 45

شکل 2-2: عکس العمل های فرد در قبال برابری و نابرابری.. 52

شکل 2-3: انگیزش از طریق طراحی شغل.. 56

شکل 2-4: رابطه بین مشاغل و شخصیت.. 63

شکل 2-5: مقایسه تئوری های محتوایی انگیزش.. 65

شکل 2-6: پیش بینی عملکرد و رضایت شغلی (یک مدل تلفیقی).. 66

شکل 2-7: تکامل کارکرد‌های سازمانی تکنولوژی اطلاعات.. 83

شکل 2 -8: سه دوره تکنولوژی اطلاعات،  سه منحنی یادیگری سازمانی   85

فصل اول:

کلیات پژوه

مقدمه

در دهه 1980 میلادی نظریه مبادله اجتماعی مورد توجه صاحبنظران سازمانی قرار گرفت که نتیجه این توجه، طرح موضوع حمایت سازمانی است (سی تون و همکاران[1]، 1996) زمانی که کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی آنهاست و نیروهای خود را مورد مساعدت وحمایت قرار می‌دهد (حمایت سازمانی) خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته، سازمان را معرف خودشان می دانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری می کنند. در تحقیق حاضر محقق بر آنست تا به بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بپردازد.

در این راستا، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات تحقیق می پردازد. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق آورده شده است

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید